Swietłana M. Czerwonnaja, Selim Chazbijewicz

Tatarzy krymscy - Tatarzy polsko-litewscy

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-3329-2
Publication year:
2014
Pages number:
292
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

180,00 zł

twarda

Swietłana M. Czerwonnaja, Selim Chazbijewicz

Tatarzy krymscy - Tatarzy polsko-litewscy

Kategoria produktu:

Książka Tatarzy krymscy – Tatarzy polsko-litewscy jest pierwszą próbą zestawienia ze sobą losów, kultury i przełomowych momentów rozwoju dwóch pokrewnych narodów, które znalazły się w różnych obszarach politycznych Europy Wschodniej. Naród krymskotatarski przeżył tragedię aneksji Krymu przez Imperium Rosyjskie (1783) oraz stalinowskiej deportacji (1944) i przeszedł trudną drogę powrotu do ojczyzny, do odrodzonej po rozpadzie reżimu komunistycznego Ukrainy. Mniejszości tatarskie współczesnej Polski, Litwy i Białorusi sformowały się w oddzielne grupy etniczne w warunkach Wielkiego Księstwa Litewskiego i I Rzeczypospolitej. W dramatycznych okolicznościach powtórnej rosyjskiej aneksji Krymu wiosną 2014 roku narodowa solidarność między krymskimi a polsko-litewskimi Tatarami stała się najważniejszym składnikiem ogólnoeuropejskiej solidarności z Ukrainą.

Книга-альбом „Крымские татары – польско-литовские татары” является первой попыткой представить в параллельном сопоставлении друг с другом исторические судьбы, культуры, переломные моменты развития двух родственных народов, оказавшихся в разных политических мирах Восточной Европы – крымско-татарский народ, переживший трагедию аннексии Крыма Российской империей, геноцида, сталинской депортации, прошедший трудный путь возвращения на родину – в возрожденную после падения коммунистического режима Украину, и татарские меньшинства современной Польши, Литвы, Белоруссии, сформировавшиеся как особая европейская этническая группа в условиях Великого Княжества Литовского и первой Речи Посполитой. В драматических обстоятельствах вторичной российской аннексии Крыма весной 2014 года национальная солидарность между крымскими и польско-литовскими татарами стала важнейшей составной частью общеевропейской солидарности с подвергшимися имперской агрессии народами Украины.

PRZEDMOWA / ПРЕДИСЛОВИЕ / 10

I. HISTORIAODLEGŁAIBLISKA / ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

1. TATARZYPOLSKO-LITEWSCY / ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЕ ТАТАРЫ / 27

Perspektywa
badawcza / Научная перспектива / 29
Дефиниция, этноним / 29
Nazwa grupy etnicznej / 31
Польско-литовские татары в национальной и международной историографии / 33
Stan badań nad polskimi Tatarami / 40

Zdziejównarodutatarskiego / Из истории татарского народа / 45
Из истории польско-литовских татар / 45
Z historii Tatarów polsko-litewskich – od początku osadnictwa do XVIII wieku / 50
Udział Tatarów w czynie niepodległościowym Polski / 54
Численность, расселение / 60
Общественные организации / 62
Печать / 66
Tatarzy polsko-litewscy – liczba, organizacja i kultura / 68

Autorytetreligii / Авторитет религии / 70
Религиозная жизнь / 70
Tatarzy jako wyznawcy islamu / 75
Dialog chrześcijan i muzułmanów w Polsce – początki i instytucjonalizacja / 75
Мечети и кладбища польско-литовских татар / 80
Мизары (некрополи) и надгробия польско-литовских татар / 108
Каменные мечети польско-литовских татар / 114
Tatarzy w Gdańsku i na Pomorzu Gdańskim po 1945 roku / 120

2. TATARZY KRYMSCY / КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ / 131

Krym – ojczyzna narodu krymskotatarskiego. Epigrafika – skarb kultury tatarskiej
Крым – родина крымских татар. Эпиграфика – сокровище татарской культуры / 132

Der historische Hintergrund / 133
Ottoman Protection in the Crimean Culture / 135
Врата рая под тенью земного ада. Резные каменные надгробия крымских татар в культурном ланшафте Крыма и в контексте мемориального искусства тюркского мира / 146
 
KrymwImperiumRosyjskim. Krymskotatarskiruchnarodowowyzwoleńczy
Крым в Российской империи. Крымскотатарское народно- освободительное движение / 158

Das Wirken Gasprinskijs / 158                        
Islam europejski – dżadidyzm / 158
Единство в языке, делах и мыслях / 160

Tatarzy w Rosji Sowieckiej. Zagłada – pamięć – bunt
Татары в Советской России. Геноцид – память – сопротивление / 165

Память о депортации и геноциде в крымскотатарской поэзии и прозе („дети войны”) / 167
Крымскотатарское изобразительное искусство: уроки ненависти, перспективы толерантности / 176
Крымскотатарское национальное движение как фактор крушения СССР / 186

Tatarzy w państwie ukraińskim. Repatriacja – obywatelstwo – stabilizacja
Татары в Украине. Репатриация – гражданство – стабилизация / 192

Citizenship for the “Oppressed” Peoples: the case of the Crimean Tatars and Ukrainian politics / 192

Islam na Krymie po repatriacji Tatarów krymskich
Ислам в Крыму после репатриации крымских татар / 205
Aus dem religiosen Leben der Muslims in der Krim am Ende des 20. – am Anfang des 21. Ihr. / 205

О ваххабитах в Крыму / 218

PRZYPISY DO CZĘŚCI I / ПРИМЕЧАНИЯ К ЧАСТИ I / 220

II. НАШИ ДНИ (ПОТРЯСЕНИЯ 2014 ГОДА) / NASZE DNI (WSTRZĄSY POLITYCZNE 2014 ROKU)

Etapy rosyjskiej aneksji Krymu / Этапы русской аннексии Крыма / 232

Русский Крым в культурной и политической перспективе / 232
Крымскотатарский фактор / 249

PRZYPISY DO CZĘŚCI II / ПРИМЕЧАНИЯ К ЧАСТИ II / 272

BIBLIOGRAFIA / БИБЛИОГРАФИЯ / 284

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum