Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz

Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3424-4
Publication year:
2015
Pages number:
344
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Przemysław Żywiczyński, Sławomir Wacewicz

Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych

Kategoria produktu:

„Książka Przemysława Żywiczyńskiego i Sławomira Wacewicza to bardzo cenna pozycja, która wypełnia dużą lukę w polskim piśmiennictwie na temat naukowego ewolucyjnego podejścia do źródeł pojawienia się komunikacji werbalnej w filogenezie człowieka.
Ta świetnie napisana i dobrze strukturalnie sformatowana pozycja jest przygotowana tak, aby z pełnym zrozumieniem mogli korzystać z niej zarówno naukowcy zajmujący się pochodzeniem języka, jak i studenci wielu kierunków, a nawet laicy, którzy dopiero chcieliby się dowiedzieć czegoś o tym, jak to się stało, że człowiek przemówił i że jest jedynym zwierzęciem, które posiadło tak złożoną formę werbalnej komunikacji”.

Z recenzji napisanej przez prof. dr. hab. Bogusława Pawłowskiego

Przemysław Żywiczyński i Sławomir Wacewicz są twórcami Centrum Badań nad Ewolucją Języka (CLES, http://www.cles.umk.pl), które działa przy Wydziale Filologicznym UMK i którego pracami kierują. Flagowy projekt Centrum to cykl konferencji Protolang, organizowanych od 2009 roku i dotyczących wczesnych etapów rozwoju języka w filogenetycznej historii człowieka (http://protolang.org).

SPIS ILUSTRACJI / 11
SPIS TEKSTÓW DODATKOWYCH / 13
WSTĘP / 15

Struktura pracy / 17

ROZDZIAŁ I. POCZĄTKI DALSZE I BLIŻSZE / 19
1.1. Religijne początki / 20
1.1.1. O boskości języka, zakazanym eksperymencie i języku adamowym / 21
1.1.2. Język jako obiekt dociekań / 24
TRADYCJA ŻYDOWSKA
1.1.3. Refleksja nad językiem w filozofii indyjskiej / 31
1.1.4. Podsumowanie / 33
1.2. Myśl glottogenetyczna: naturalistyczne koncepcje powstania języka / 35
1.2.1. Jak wydźwignąć się ze stanu natury? / 35
VICO * POCZĄTKI BADAŃ POROWNAWCZYCH * ONBODDO * MANDEVILLE * CONDILLAC * ROUSSEAU * HERDER * PARYSCY IDEOLOGOWIE * FILOLOGIA POROWNAWCZA
1.2.2. Wystąpienie Darwina: w przedsionku nauki o ewolucyjnym powstaniu języka / 74
WCZESNY DARWINIZM I PROBLEM GLOTTOGENEZY * POSTĘPY BADAŃ EMPIRYCZNYCH * ANTROPOLOGIA I PSYCHOLOGIA O POCZĄTKACH JĘZYKA
1.3. Konkluzja / 85

ROZDZIAŁ II . WOLUCJA, EWOLUCJONIZM, MYŚLENIE EWOLUCYJNE . 87
2.1. Ewolucja i dobór naturalny 89
2.1.1. Adaptacja / 95
2.1.2. „Punkt widzenia genu” i dostosowanie łączne / 95
2.2. Uniwersalny darwinizm i ewolucja kulturowa / 99
2.3. Psychologia ewolucyjna / 102
2.4. Odbiór popularny i grzechy ewolucjonizmu / 105
2.5. Ewolucja: mity, błędy i nadużycia / 110
2.5.1. Uproszczenie: ewolucja = dobór naturalny / 111
2.5.2. Błąd: panadaptacjonizm (naiwny selekcjonizm) / 111
2.5.3. Błąd: przetrwanie najsilniejszych / 113
2.5.4. Błąd: przedłużenie gatunku/dobro gatunku / 114
2.5.5. Błąd: lamarkizm / 117
2.5.6. Błąd: makromutacja i saltacjonizm / 118
2.5.7. Błąd: ewolucja jako proces celowy (teleologia) / 120
2.5.8. Błąd: ewolucja to rozwój, postęp, wspinaczka po drabinie bytów / 121
2.5.9. Błąd: rekapitulacjonizm („ontogeneza rekapituluje filogenezę”) / 124
2.5.10.Błąd: mylenie poziomów eksplanacyjnych / 125
2.6. Podsumowanie 127

ROZDZIAŁ III.  EWOLUCJA JĘZYKA. ODEJŚCIE OD GLOTTOGENETYCZNYCH SCENARIUSZY / 129
3.1. Droga do (współczesnej) ewolucji języka / 135
3.1.1. Powrót zainteresowania / 135
3.1.2. Chomsky, internalizm i biologiczne podłoże języka / 140
3.1.3. Postępy nauk empirycznych / 142
BADANIA NAD NACZELNYMI * GENETYKA * PALEOANTROPOLOGIA I ARCHEOLOGIA * NEURONAUKI
3.1.4. Ewolucjonizm / 155
3.2. Współczesna ewolucja języka / 157
3.2.1. Ewolucja języka: nowy program badawczy / 157
3.2.2. Nowe trendy badawcze w ewolucji języka / 160
3.3. Ewolucja – ale czego? Taksonomia „języka” / 163
3.3.1 Procesor składniowy, czyli wąskie rozumienie pojęcia „język” / 166
3.3.2. Szerokie rozumienie „języka” / 170
JĘZYK: NIE TYLKO SKŁADNIA * JĘZYK: NIE TYLKO MOWA * JĘZYK: NIE TYLKO WRODZONOŚĆ
3.4. Etapy /180
3.4.1. Poziom podstawowy / 181
3.4.2. Preadaptacje / 182
3.4.3. Komunikacja przedjęzykowa / 183
3.4.4. Protojęzyk / 184
3.4.5. Od protojęzyka do języka / 188
3.5. Podsumowanie / 190

ROZDZIAŁ IV. PREADAPTACJE, CZYLI WARUNKI WSTĘPNE / 191
4.1. Mowa / 191
4.2. Recepcja mowy / 198
4.3. Moózg / 201
4.4. Preadaptacje kognitywne / 207
4.4.1. Mimeza / 207
4.4.2. Teoria umysłu / 209
4.4.3. Metareprezentacja / 211
4.4.4. Pamięć / 212
4.4.5. Funkcje wykonawcze / 215
4.5. Podsumowanie / 216

ROZDZIAŁ V. KOOPERATYWNE FUNDAMENTY: NAJWAŻNIEJSZY WARUNEK JĘZYKA / 217
5.1. Teoria sygnalizacji / 219
5.2. Ewolucyjna stabilność komunikacji / 221
5.3. Jak zapewnić uczciwość komunikacji? / 225
5.4. Źródła ludzkiej kooperatywności / 228
5.5. Podsumowanie / 233

ROZDZIAŁ VI. PROBLEM ZMIANY MODALNOŚCI W HIPOTEZIE PIERWSZEŃSTWA GESTOW / 235
6.1. Hipotezy pierwszeństwa gestów w ewolucji języka / 236
6.2. Gesty – definicja / 239
6.2.1. Gesty w komunikacji międzyludzkiej / 239
6.2.2. Gesty w komunikacji innych naczelnych / 242
6.3. Argumenty na rzecz hipotez pierwszeństwa gestów / 245
6.3.1. Gesty i pochodzenie języka – krotki rys historyczny / 245
6.3.2. Argumenty Hewesa i wznowienie zainteresowania rolą gestów w ewolucji języka / 246
6.3.3. Współczesne hipotezy gestowe / 248
IKONICZNOŚĆ GESTOW * „RĘCZNOŚĆ” I LATERALIZACJA * OBSZAR BROKI I NEURONY LUSTRZANE * MIMEZA I PANTOMIMA * INNE ARGUMENTY
6.4. Problem – przejście do mowy / 256
6.4.1. Przystosowania Homo sapiens do mowy / 257
6.4.2. Języki migowe jako pełnoprawne języki / 258
6.5. Rozwiązania / 261
6.5.1. Argumenty tradycyjne / 261
6.5.2. Dwoistość informacji / 263
6.5.3. Nabywanie języka migowego i mówionego przez dzieci / 265
6.5.4. Naturalne związki ręka–usta / 266
6.5.5. Ruchy artykulacyjne jako rodzaj gestów / 268
GESTY OKOLICY TWARZY I UST
6.6. Konkluzja – w stronę hipotez multimodalnych? / 271

ZAKOŃCZENIE / 275
BIBLIOGRAFIA / 277
SŁOWNIK TERMINOW / 317
SUMMARY / 335
INDEKS OSOBOWY / 337
INDEKS RZECZOWY / 341

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum