Viara Maldjieva

Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla Polaków

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3473-2
Publication year:
2015
Pages number:
198
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Viara Maldjieva

Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla Polaków

Kategoria produktu:

Jest to zwięzły praktyczny opis gramatyki języka bułgarskiego, który jest pomyślany jako wielowejściowe” kompendium, w związku z czym formy wyrazów i zdań (A., B.) opisane są oddzielnie i niezależnie od ich funkcji (znaczenia – C.). Jednocześnie wszystkie partie opisu powiązane są systemem odsyłaczy, który pozwala na „wejście” według rodzaju poszukiwanej informacji i ewentualne przejście od jednej partii do drugiej (czyli poruszanie się zarówno w kierunku od formy do treści, jak i od treści do formy). Dla lepszego ukazania ważniejszych różnic zjawiska gramatyczne języka bułgarskiego są zestawione ze zjawiskami języka polskiego.

A. FORMY WYRAZÓW / 9
I. Rzeczowniki / 9
II. Przymiotniki / 15
III. Liczebniki / 18
1. Liczebniki główne do 1 do 10 / 18
2. Liczebniki główne od 11 do 19 / 20
3. Liczebniki główne od 20 wzwyż / 20
4. Liczebniki porządkowe / 22
5. Liczebniki ułamkowe / 23
6. Liczebniki mnożne i wielokrotne / 24
7. Rzeczowniki odliczebnikowe / 24
IV. Zaimki / 25
1. Zaimki osobowe / 25
2. Zaimek zwrotny / 27
3. Zaimki dzierżawcze / 28
4. Zaimki wskazujące / 31
5. Zaimki pytające / 32
6. Zaimki względne / 35
7. Zaimki nieokreślone / 37
8. Zaimki przeczące / 39
9. Zaimki uogólniające / 41
V. Przysłówki / 43
VI. Czasowniki / 44
1. Czas teraźniejszy (praesens) / 45
2. Czas przyszły (futurum) / 48
3. Czas przeszły niedokonany (imperfectum) / 49
4. Czas przeszły dokonany (aoryst) / 51
5. Czas przeszły nieokreślony (perfectum) / 52
6. Czas przeszły uprzedni (zaprzeszły) (plusquamperfectum) / 55
7. Czas przeszły w przyszłości (futurum praeteriti) / 56
8. Czas przyszły uprzedni (futurum exactum, perfectum futuri) / 57
9. Czas przyszły uprzedni w przeszłości (futurum exactum praeteriti) / 58
10. Tryb rozkazujący (imperativus) / 60
11. Tryb warunkowy (conditionalis) / 62
12. Tryb konkluzywny (conclusivus) / 63
13. Tryb nieświadka (imperceptivus) / 69
14. Strona bierna czasownika / 75
15. Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu teraźniejszego / 77
16. Imiesłów przysłówkowy czasu teraźniejszego (imiesłów nieodmienny współczesny) / 78
17. Rzeczownik odsłowny / 79
18. Bezokolicznik / 81

B. ZDANIA / 83
I. Zdania pojedyncze / 83
1. Grupa wyrazów z rodzajnikiem / 83
2. Podwojone dopełnienie / 84
3. Zdania lokatywne / 85
4. Zdania bezosobowe / 87
5. Zdania trzecioosobowe / 89
6. Pytania o rozstrzygnięcie / 91
7. Pytania o uzupełnienie / 93
8. Synonimia zdań ze stroną czynną i ze strona bierną / 94
9. Bułgarskie odpowiedniki polskich grup imiennych / 95
10. Zdania grzecznościowe / 96
II. Zdania złożone / 97
1. Tzw. da-konstrukcje / 97
2. Tzw. zgoda czasów: formy czasu i aspekt czasowników w zdaniach podrzędnych / 99
3. Systemy form czasownikowych w zdaniach złożonych w ramach tekstów narracyjnych / 102
4. Transformacje: mowa niezależna ↔ mowa zależna / 102

C. ZNACZENIE I UŻYCIE FORM WYRAZÓW I ZDAŃ
I. Temporalność / 107
1. Wyrażanie temporalności w języku bułgarskim. Znaczenie i funkcja form czasu / 107
1.0. Treść kategorii temporalności / 107
1.1. Czas teraźniejszy, praesens (сегашно време) / 109
1.2. Czas przyszły, futurum (бъдеще време) / 110
1.3. Czas przeszły niedokonany, imperfectum (минало несвършено време) / 111
1.4. Czas przeszły dokonany, aoryst (минало свършено време) / 112
1.5. Czas przyszły w przeszłości, futurum praeteriti (бъдеще време в миналото) / 113
1.6. Czas przeszły nieokreślony, perfectum (минало неопределено време) / 115
1.7. Czas przeszły uprzedni (zaprzeszły), plusquamperfectum (минало предварително време) / 116
1.8. Czas przyszły uprzedni, futurum exactum (бъдеще предварително време) / 118
1.9. Czas przyszły uprzedni w przeszłości, futurum exactum praeteriti (бъдеще предварително време в миналото) / 119
2. Znaczenia form czasów bułgarskich zestawione według poszczególnych elementów temporalnych / 120
3. Odpowiedniości między formami czasów rezultatywnych i nierezultatywnych / 121
4. Systemy form czasownikowych w tekstach narracyjnych / 121
5. Zdania złożone wyrażające relacje temporalne / 124
6. Imiesłowy wyrażające relacje temporalne / 125
II. Aspekt / 127
III. Modalność / 129
1. Imperatywność / 129
2. Optatywność / 130
3. Interrogatywność / 133
4. Warunkowość / 134
5. Hipotetyczność / 137

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Viara Maldjieva

    Prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Studia slawistyczne w Sofii (Bułgaria); doktorat z językoznawstwa słowiańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu. Obszary jej slawistycznych badań konfrontatywnych to: składnia i semantyka, słowotwórstwo, frazeologia i leksykografia. Kolejnym obszarem jej zainteresowań jest język duchowości. Opublikowała szereg artykułów m.in. w serii „Język religijny dawniej i dziś”, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych, oraz w serii „Religijność alternatywna”, KUL. Członek Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum