• Home
  • Filozofia
  • Intencjonalność - rozumienie - samowiedza. Filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych

Anita Pacholik-Żuromska

Intencjonalność - rozumienie - samowiedza. Filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3744-3
Publication year:
2016
Pages number:
374
Series:
Umysł. Prace z filozofii i kognitywistyki
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

Anita Pacholik-Żuromska

Intencjonalność - rozumienie - samowiedza. Filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych

Kategoria produktu:

Głównym celem niniejszej książki jest filozoficzno-kognitywistyczna analiza trzech zdolności poznawczych, intencjonalności, rozumienia i samowiedzy, które odgrywają kluczową rolę w ludzkim poznaniu. Analiza odbywać się będzie w odwołaniu do wybranych koncepcji, głoszonych na gruncie epistemologii i kognitywistyki. Poznanie będzie tu ujmowane jako efekt połączenia owych zdolności, jakimi są intencjonalne odniesienie podmiotu do świata zewnętrznego i własnych stanów mentalnych, rozumienie siebie i innych podmiotów oraz samowiedza, definiowana jako wiedza (prawdziwe, uzasadnione przekonanie) o własnych stanach mentalnych. Na rzecz tej ostatniej będzie się tu argumentować, że przysługuje ona jedynie gatunkowi ludzkiemu, choć jej podstawa, czyli samoświadomość, definiowana z kolei jako zdolność do samoodniesienia, przypisywana jest też innym gatunkom.

Fragment Wprowadzenia

Spis treści

Wprowadzenie  / 9
Część I
Problematyka poznania na tle relacji między kognitywistyką a epistemologią

1. Dyskusja na temat relacji między kognitywistyką a epistemologią i jej konsekwencje dla koncepcji podmiotu poznania / 25
1.1. Problem relacji między kognitywistyką a epistemologią / 27
1.1.1. Kognitywistyka a epistemologia znaturalizowana . . 29
1.1.2. Rola kognitywistyki dla filozofii – obawy i nadzieje / 41
1.2 Problem podmiotu poznania / 50
1.2.1. Zagadnienie podmiotu poznania na gruncie filozofii / 52
1.2.2. Zagadnienie podmiotu poznania na gruncie kognitywistyki / 64
2. Koncepcje e-poznania jako wynik współpracy między kognitywistyką i epistemologią / 79
2.1. Podstawa i problematyka e-poznania / 80
2.1.1. E-teorie / 82
2.1.2. Eksternalizm w e-teoriach / 94
2.2. Rola wybranych procesów poznawczych w e-poznaniu / 106
2.2.1. Rola uwagi w e-poznaniu / 106
2.2.2. Rola propriocepcji w e-poznaniu / 126

Część II
Problem intencjonalności, rozumienia i samowiedzy w dyskusjach między epistemologią a kognitywistyką
3. Intencjonalność / 147
3.1. Intencjonalność jako cecha umysłu / 148
3.1.1. Intencjonalność a świadomość / 150
3.1.2. Intencjonalność a strategia wyjaśniania zachowania / 165
3.2. Intencjonalność jako postawa – nakierowanie na cel / 184
3.2.1. Od uwagi do intencjonalności / 187
3.2.2. Intencjonalność jako podstawa kompetencji społecznych / 195
4. Rozumienie / 217
4.1. Rozumienie jako uchwytywanie znaczenia / 219
4.1.1. Teoria rozumienia jako teoria znaczenia / 221
4.1.2. Rozumienie jako przypisywanie przekonań / 238
4.2. Rozumienie jako uczestniczenie / 253
4.2.1. Od neuronów lustrzanych do rozumienia / 254
4.2.2. Stopniowalność rozumienia / 262
5. Samowiedza / 277
5.1. Samowiedza jako wyższy stopień samoświadomości / 279
5.1.1. Problem błędnej identyfikacji / 284
5.1.2. Percepcyjny model samowiedzy / 300
5.2. Samowiedza jako rodzaj wiedzy / 308
5.2.1. Problem samowiedzy w eksternalizmie psychologicznym / 310
5.2.2. Relacja ja–inny jako podłoże samowiedzy / 321
Zakończenie / 335
Bibliografia / 343
Indeks pojęć / 361
Intentionality – understanding – self-knowledge. Philosophical problem of cognition in the light of cognitive sciences (Summary) / 367

  • Marcin Łukasz Lutomierski

    „Książka Anity Pacholik-Żuromskiej jest pierwszą w języku polskim tak wszechstronną i pogłębioną analizą relacji między epistemologią a kognitywistyką, omawiającą z tej perspektywy trzy fundamentalne kategorie poznawcze: intencjonalność, rozumienie i samowiedzę. Autorka uwzględnia najnowsze wyniki badań z zakresu kognitywistyki oraz aplikuje je do analizy klasycznych problemów epistemologii. W rezultacie otrzymujemy zintegrowaną, epistemologiczno-kognitywistyczną koncepcję intencjonalności, rozumienia i samowiedzy traktowanych przez autorkę jako podstawa poznania specyficznie ludzkiego. Należy podkreślić, że przedstawiona synteza nie ma charakteru eklektycznego ani tylko deklaratywnego. Na przykładzie analizy rozmaitych zdolności poznawczych autorka w sposób przekonujący pokazuje, w jaki sposób można twórczo wykorzystać wyniki badań eksperymentalnych w epistemologii”. Z recenzji wydawniczej dra hab. Roberta Poczobuta, prof. UwB

Write review

Write your own review

Captcha
  • Anita Pacholik-Żuromska

    Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Filozofii, magister Filologii germańskiej, adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki i Epistemologii w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Mind Group przy Frankfurt Institute for Advanced Studies we Frankfurcie nad Menem, Z-ca Prezesa Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Laureatka Stypendium naukowego MNiSW dla młodych naukowców (2012). Autorka książek: Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samowiedzy, Niemiecka analityczna filozofia umysłu (red.). Zainteresowania: filozofia umysłu, epistemologia, kognitywistyka, szczególnie: zagadnienie świadomości i uwagi oraz problem podmiotowości na gruncie nauk kognitywnych.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum