• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Kapitał intelektualny organizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych

Marcin Kuzel

Kapitał intelektualny organizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4106-8
Publication year:
2018
Pages number:
550
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Marcin Kuzel

Kapitał intelektualny organizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych

Kategoria produktu:

Monografia jest wartościowym opracowaniem, w którym Autor umiejętnie powiązał […] problematykę kapitału intelektualnego oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich, nie zapominając o imperatywie budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Rozważania osadzone w literaturze przedmiotu […] posłużyły Autorowi do lepszego zrozumienia zależności między tytułowym kapitałem intelektualnym a internacjonalizacją przedsiębiorstwa, dały szansę na zaproponowanie własnego ujęcia kapitału intelektualnego i przyczyniły się do rzetelnej interpretacji uzyskanych wyników badań. […] Prezentowane opracowanie dostarcza ciekawych i oryginalnych spostrzeżeń opartych na danych empirycznych, ale także jest przyczynkiem do dyskusji nad adekwatnością teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich do specyfiki podmiotów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Z recenzji dr hab. Barbary Jankowskiej, prof. UE

Jest to bardzo dobry i naukowo wartościowy tekst, poświęcony ważnemu i nabierającemu przyspieszenia zjawisku, jakim jest umiędzynarodowienie działalności gospodarczej. […] Oceniana praca jest ważna z dwóch przynajmniej powodów: po pierwsze wyraźnie poszerza wiedzę o procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw; po drugie – koncentruje się na szczególnym zasobie tych przedsiębiorstw, jakim jest kapitał intelektualny. Ci wszyscy, którzy zajmują się omawianą problematyką i znają światowy dorobek w tym zakresie, wiedzą dobrze, że ujęcie dr. M. Kuzela jest nowatorskie. 

Z recenzji dr. hab. Wojciecha Popławskiego, prof. WSB

Wstęp / 9
Wprowadzenie – metodyka i zakres badań / 25
W.1. Wykorzystane metody i przebieg procesu badawczego / 26
W.2. Charakterystyka przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach / 38

Rozdział 1. Pojęcie i koncepcje kapitału intelektualnego organizacji / 51
1.1. Zasoby niematerialne w organizacji / 53
1.1.1. Klasyfikacja zasobów organizacji / 55
1.1.2. Zasoby materialne i niematerialne / 57
1.1.3. Zasoby niematerialne a wartość przedsiębiorstwa / 60
1.1.4. Zdolności, umiejętności i kompetencje / 66
1.1.5. Wiedza jako zasób organizacyjny / 69
1.2. Własność zasobów niematerialnych i ich znaczenie dla organizacji / 80
1.3. Geneza pojęcia i definicje kapitału intelektualnego / 100
1.4. Koncepcje kapitału intelektualnego organizacji / 114
1.4.1. Kapitał intelektualny według K.E. Sveiby’ego / 114
1.4.2. Kapitał intelektualny według T.A. Stewarta / 118
1.4.3. Kapitał intelektualny według A. Brooking / 120
1.4.4. Kapitał intelektualny według Skandii / 123
1.4.5. Kapitał intelektualny według M. Bratnickiego / 127
1.4.6. Platforma wartości kapitału intelektualnego 131
1.5. Podsumowanie i wnioski . 137

Rozdział 2. Motywy, formy i koncepcje internacjonalizacji przedsiębiorstw / 143
2.1. Pojęcia globalizacji i internacjonalizacji / 146
2.2. Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw / 153
2.3. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw / 162
2.3.1. Formy niekapitałowe – eksport / 164
2.3.2. Formy niekapitałowe – porozumienia kontraktowe / 166
2.3.3. Formy kapitałowe – joint ventures / 172
2.3.4. Międzynarodowe alianse strategiczne / 174
2.3.5. Formy kapitałowe – samodzielne inwestycje / 181
2.3.6. Obszary występowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 192
2.4. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw / 205
2.5. Teoretyczne koncepcje internacjonalizacji przedsiębiorstw / 221
2.5.1. Modele sekwencyjne i niekonwencjonalne / 222
2.5.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w podejściu sieciowym / 231
2.5.3. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w podejściu zasobowym / 236
2.5.4. Internacjonalizacja w koncepcji przedsiębiorczości międzynarodowej / 242
2.5.5. Aktualizacje modelu uppsalskiego – próba syntezy / 246
2.6. Podsumowanie i wnioski / 255

Rozdział 3. Kapitał intelektualny organizacji jako czynnik ekspansji polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych / 263
3.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – ujęcia teoretyczne / 264
3.1.1. Teoria monopolistycznej przewagi przedsiębiorstwa / 267
3.1.2. Teoria zawłaszczalności / 271
3.1.3. Teoria internalizacji / 274
3.1.4. Teoria produkcji międzynarodowej / 280
3.1.5. Teoria międzynarodowej transmisji zasobów / 293
3.1.6. Teoria niekonwencjonalna i teoria LLL / 297
3.2. Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw przez inwestycje bezpośrednie / 304
3.3. Ekspansja polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych / 316
3.3.1. Skala polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 322
3.3.2. Struktura polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 329
3.3.3. Liczba polskich podmiotów posiadających jednostki zagraniczne / 333
3.4. Kapitał intelektualny polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych / 345
3.4.1. Kapitał intelektualny organizacji na etapie podejmowania ekspansji zagranicznej / 347
3.4.2. Kapitał intelektualny organizacji po zrealizowaniu inwestycji zagranicznych 355
3.5. Podsumowanie i wnioski / 367

Rozdział 4. Kapitał intelektualny organizacji a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych / 377
4.1. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa / 381
4.2. Ekspansja zagraniczna a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / 404
4.3. Kapitał intelektualny polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych a tworzenie przewagi konkurencyjnej za granicą / 412
4.3.1. Kapitał intelektualny organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej / 413
4.3.2. Wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa macierzystego / 422
4.3.3. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności przedsiębiorstwa macierzystego / 427
4.3.4. Pozostałe źródła wiedzy i umiejętności / 430
4.4. Przestrzenna konfiguracja i transfer zasobów a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych / 434
4.4.1. Konfiguracja i transfer zasobów w skali międzynarodowej / 436
4.4.2. Wyposażenie filii zagranicznych polskich przedsiębiorstw w zasoby / 443
4.4.3. Wykorzystanie zasobów filii w działalności przedsiębiorstwa macierzystego / 447
4.4.4. Poziom konfiguracji zasobów i koordynacji działań w skali międzynarodowej / 449
4.4.5. Działania na rzecz optymalizacji konfiguracji zasobów w wymiarze ponadnarodowym / 455
4.5. Podsumowanie i wnioski / 463

Zakończenie / 473
Literatura / 485
Spis schematów / 537
Spis tabel / 539
Spis wykresów / 543
Summary / 547

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum