Sekstus Empiryk

Zarysy Pyrrońskie

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4225-6
Publication year:
2019
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Sekstus Empiryk

Zarysy Pyrrońskie

Kategoria produktu:

Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Nerczuk

Zarysy Pyrrońskie – traktat w trzech księgach będący dziełem sceptyka Sekstusa Empiryka (II/III wiek n.e.), należy do kanonu tekstów filozoficznych, będąc jednym z niewielu zachowanych okruchów wielkiej tradycji krytycznej i sceptycznej, swymi źródłami sięgającej presokratyków, sofistyki i Sokratesa, rozwiniętej przez Pyrrona, a zwieńczonej wielkim dziełem Sekstusa Empiryka. Tradycja ta przez stulecia lekceważona i marginalizowana wskutek założonej przez kulturę europejską dominacji myśli Platona i Arystotelesa, odkryta i rozpowszechniona w XVI wieku, wyznaczyła kierunek rozwoju dalszej myśli filozoficznej, zwracając ją w stronę rozważań dotyczących problemów poznawczych.

Jedyne dotychczas opublikowane w języku polskim  tłumaczenie Zarysów sporządzone przez Adama Krokiewicza ukazało się w 1931 roku i mimo jego niewątpliwej wnikliwości, niepowtarzalnego stylu, a także wielkiej roli, jaką odegrało w upowszechnianiu wiedzy o antycznym sceptycyzmie w Polsce, tak jak każdy przekład z biegiem czasu i ono powinno zostać skonfrontowane z nowszą wersją. Prezentując nowe tłumaczenie, jego Autor  może mieć tylko nadzieję, że będzie ono stanowiło wartościową alternatywę dla niezwykłego dzieła Adama Krokiewicza.

Wstęp do przekładu / 11

I. Zarysy Pyrrońskie / 11
II. Sekstus Empiryk – życie i dzieło / 18
Chronologia dzieł / 24
III. Forma Zarysów Pyrrońskich / 26
IV. Zarysy Pyrrońskie – manuskrypty i wydania / 27
Zachowane manuskrypty / 27
Wydania Zarysów Pyrrońskich / 28
V. Uwagi do przekładu / 29
Kwestia terminologii / 29
Podstawa tłumaczenia / 33

Skróty stosowane w tekście / 35

Księga I
1. O głównej różnicy między filozofiami / 39
2. O sceptycznych sposobach wykładu / 40
3. O nazwach nurtu sceptycznego / 41
4. Czym jest sceptycyzm / 42
5. O sceptyku / 44
6. O źródłach sceptycyzmu / 44
7. Czy sceptyk dogmatyzuje / 45
8. Czy sceptyk ma doktrynę / 47
9. Czy sceptyk prowadzi badania przyrodnicze / 48
10. Czy sceptycy odrzucają zjawiska / 48
11. O kryterium sceptycyzmu / 50
12. Co jest celem sceptycyzmu / 51
13. O ogólnych sposobach powściągnięcia sądu / 54
14. O dziesięciu sposobach / 55
15. O pięciu sposobach / 93
16. Czym są dwa sposoby? / 97
17. Jakie są sposoby obalania tych, którzy badają wyjaśnienia przyczynowe / 98
18. O formułach sceptycznych / 100
19. O formule „nie bardziej” / 100
20. O nieorzekaniu / 102
21. O „być może” i „może”, i „możliwe” / 103
22. O „powściągam sąd” / 104
23. O „niczego nie określam” / 104
24. O „wszystko jest nieokreślone” / 105
25. O „wszystko jest niepoznawalne” / 106
26. O „nie pojmuję” i „nie poznaję” / 106
27. O tym, że „każdemu argumentowi przeciwstawia się równy argument” / 107
28. Wskazówki odnoszące się do formuł sceptycznych / 108
29. Że tradycja sceptyczna różni się od filozofii heraklitejskiej / 110
30. Czym różni się nurt sceptyczny od filozofii demokrytejskiej / 112
31. Czym różni się sceptycyzm od filozofii cyrenajskiej / 112
32. Czym różni się sceptycyzm od nurtu protagorejskiego / 113
33. Czym różni się sceptycyzm od filozofii akademickiej / 115
34. Czy medycyna oparta na doświadczeniu jest tożsama ze sceptycyzmem / 121

Księga II
1. Czy sceptyk może badać twierdzenia dogmatyków / 125
2. Od czego należy zacząć badanie skierowane przeciw dogmatykom / 130
3. O kryterium / 130
4. Czy istnieje jakieś kryterium prawdy / 132
5. O [kryterium w znaczeniu] „przez kogo” / 134
6. O „za pomocą czego” / 143
7. O „na podstawie czego” / 150
8. O tym, co prawdziwe, i o prawdzie / 154
9. Czy istnieje coś prawdziwego z natury / 156
10. O znaku / 160
11. Czy istnieje jakiś znak wskazujący / 163
12. O dowodzie / 174
13. Czy dowód istnieje / 179
14. O sylogizmach / 199
15. O indukcji / 204
16. O definicjach / 204
17. O podziale / 207
18. O podziale nazwy na znaczenia / 208
19. O całości i części / 208
20. O rodzajach i gatunkach / 209
21. O wspólnych własnościach / 213
22. O sofizmatach / 214

Księga III
1. O dziale fizycznym / 225
2. O zasadach czynnych / 226
3. O bogu / 226
4. O przyczynie / 230
5. Czy istnieje jakaś przyczyna czegoś / 232
6. O zasadach materialnych / 237
7. Czy ciała są poznawalne / 240
8. O mieszaniu się / 249
9. O ruchu / 252
10. O ruchu przestrzennym / 253
11. O wzroście i zmniejszaniu się / 261
12. O odejmowaniu i dodawaniu / 262
13. O zamianie / 266
14. O całości i części / 266
15. O zmianie fizycznej / 268
16. O powstawaniu i ginięciu / 270
17. O spoczynku / 273
18. O miejscu / 274
19. O czasie / 280
20. O liczbie / 286
21. O etycznej części filozofii / 293
22. O dobrych, złych i obojętnych / 293
23. Czy jest coś z natury dobrego, złego i obojętnego / 297
24. Czym jest tak zwana sztuka życia / 302
25. Czy istnieje sztuka życia / 319
26. Czy w ludziach rodzi się sztuka życia / 323
27. Czy sztuki życia można nauczyć / 324
28. Czy jest jakiś przedmiot nauki / 324
29. Czy istnieje ktoś, kto naucza, i ktoś, kto się uczy / 327
30. Czy istnieje jakiś sposób uczenia się / 328
31. Czy sztuka życia pomaga temu, kto ją posiada / 331
32. Dlaczego sceptyk czasami zajmuje się budowaniem argumentów słabych, posługując się prawdopodobieństwem / 332

Słowniczek terminów greckich / 335
Słowniczek polsko-grecki / 347
Nota bibliograficzna / 357
Kodeksy / 357
Wydania i przekłady łacińskie Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka / 357
Przekłady Zarysów Pyrrońskich (wybór) / 359
Przekłady angielskie / 359
Przekłady francuskie / 359
Przekłady hiszpańskie / 360
Przekłady niemieckie / 360
Przekłady nowogreckie / 360
Przekłady rosyjskie / 361
Przekład rumuński / 361
Przekład słowacki / 361
Przekłady włoskie / 361
Przekład polski / 361
Wydania tekstów źródłowych, przekładów oraz zbiorów fragmentów / 362
Wybór opracowań / 364
Indeks filozofów, szkół filozoficznych i innych autorów wzmiankowanych w Zarysach Pyrrońskich / 383

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum