Beata Bilicka, Michał Gurzyński

iPad na szkolnych lekcjach religii

Wysyłamy w ciągu 7 dni
ISBN:
978-83-231-4243-0
Publication year:
2019
Pages number:
156
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Beata Bilicka, Michał Gurzyński

iPad na szkolnych lekcjach religii

Kategoria produktu:

Nauczyciele religii muszą liczyć się z wymogami szkolnymi. Takim wymogiem w naszych czasach jest bez wątpienia cyfryzacja polskich szkół. Jest ona procesem, z jej dobrodziejstw korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Stosowanie w edukacji cyfrowych technologii zwiększa efektywność procesów edukacyjnych, w których biorą udział uczniowie, rozwijają się ich umiejętności społeczne i kompetencje niezbędne w przyszłości, indywidualna kreatywność, zdolność współpracy w grupie, odpowiedzialność i twórcze podejście do własnego rozwoju. Nowe narzędzia technologiczne pomagają nauczycielom aktywnie wspierać wychowanków w „procesach poszukiwania i kreacji”, pomagają – co chcemy mocno podkreślić – ale nigdy nie zastępują nauczyciela. Poza tym należy wymienić jeszcze inne zalety: wyrównywanie edukacyjnych dysproporcji społecznych, zwiększenie szans rozwojowych uczniów niepełnosprawnych, przekraczanie przez nauczycieli barier geograficznych i materialnych, „oswajanie” uczniów z technologią, która będzie im niezbędna w przyszłej pracy zawodowej3. „Mądre wykorzystanie technologii pozwala na świadome wprowadzanie uczniów w przyszłość, wspomaga motywacje dzieci i młodzieży, zapewnia dostęp do współczesnych osiągnięć naukowych oraz dzieł sztuki”. […]

Nasza publikacja zawiera założenia teoretyczne. Nie są nam znane badania empiryczne dotyczące zastosowania iPadów na lekcjach religii w systemie 1 : 1, czyli iPad dla każdego ucznia. Chcemy zainicjować w polskim środowisku katechetycznym dyskusję na temat możliwości wykorzystania na lekcjach religii rozwiązań edukacyjnych firmy Apple. Jesteśmy świadomi potrzeby zweryfikowania naszych założeń w praktyce, na szkolnych lekcjach religii. Korzystamy z dorobku innych nauczycieli, którzy od kilku lat pracują z iPadami, przede wszystkim w szkołach Piwonii w Szczecinie, a także z publikacji na ten temat, zwłaszcza Daniela Makusa, dostępnych w iBooks Store. Pragniemy mocno podkreślić, że jesteśmy zwolennikami edukacji, w której znajdzie zastosowanie zarówno tradycyjny zeszyt i papierowa książka, jak również nowoczesne narzędzie, jakim jest iPad. Dzięki edukacyjnym możliwościom urządzenia firmy Apple nauczyciel i jego uczniowie mogą realizować zadania, które nie są możliwe do wykonania w tradycyjny sposób. To z kolei daje nowe możliwości zaktywizowania uczniów, często znudzonych i zniechęconych do nauki religii w szkole (co nierzadko w przypadku młodzieży skutkuje wypisywaniem się z tych lekcji). Nie oznacza to jednak „stechnicyzowania” szkolnej katechezy, w centrum zawsze pozostaje człowiek, a nie technologia. Nauczyciel religii, który posługuje się w szkole iPadem, nadal pełni role przypisywane przez Kościół szkolnemu katechecie w procesie religijnej edukacji dzieci i młodzieży – jest świadkiem wiary, nauczycielem i wychowawcą. Technologia jest tylko narzędziem i pomocą, a nie celem. Sposób i zakres jej wykorzystania należy do szkolnego katechety; potrzebna jest – naszym zdaniem – w tym względzie edukacja zarówno studentów teologii przygotowujących się do zawodu nauczyciela religii, jak i tych, którzy od lat pracują w tym zawodzie.

Ze Słowa wstępnego

Wykaz skrótów / 5
Słowo wstępne / 7

I. PRACA Z iPADEM W MODELU SAMR NA LEKCJACH RELIGII / 13
1.1. Główne założenia modelu SAMR / 14
1.2. Rola nauczyciela w modelu Rubena Puentedury / 19
1.3. Transformacja procesu dydaktycznego na lekcjach religii z iPadem na przykładzie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania / 22

II. ROZWIĄZANIA EDUKACYJNE FIRMY APPLE / 33
2.1. Zalety i wady iPadów / 34
2.2. iPad jako narzędzie pracy nauczyciela religii / 41
2.3. Aplikacje na iPada dla uczniów / 53

III. iPAD NARZĘDZIEM DYDAKTYCZNYM W SZKOLE SPECJALNEJ / 65
3.1. Uczniowie z zaburzeniami koncentracji i z innymi zburzeniami poznawczymi / 67
3.2. Uczniowie niewidomi i niedowidzący / 82
3.3. Uczniowie niesłyszący i niedosłyszący / 92
3.4. Uczniowie niepełnosprawni fizycznie oraz z zaburzeniami motoryki / 100

IV. iPAD INNOWACYJNYM NARZĘDZIEM W EDUKACJI RELIGIJNEJ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH / 107
4.1. Wykorzystanie iPada w realizacji zadań katechezy / 108
4.2. Nauczanie hybrydowe / 114
4.3. Ułatwienia dostępu i programy iPada / 121
4.4. Rozszerzona rzeczywistość w katechezie specjalnej / 128

Bibliografia / 139
Netografia / 142
Wykaz tabel i rycin / 151
The Use of iPad in the Religious Education Classroom (Summary) / 153

CONTENTS
List of abbreviations / 5
Introduction / 7

I. WORKING WITH iPADS IN THE SAMR MODEL IN THE RE CLASSROOM / 13
1.1. The main principles of the SAMR model / 14
1.2. The role of teacher in Ruben Puentedura’s model / 19
1.3. The transformation of the didactic process of RE classes with an iPad on the example of the preparation to the sacrament of confirmation / 22

II. EDUCATIONAL SOLUTIONS OF APPLE / 33
2.1. Advantages and disadvantages of iPads / 34
2.2. The iPad as a tool for a RE teacher / 41
2.3. The iPad applications for students / 53

III. THE iPAD AS A DIDACTIC TOOL FOR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) / 65
3.1. Students with concentration deficit disorder and other sensory disorders / 67
3.2. Students with visual impairment / 82
3.3. Students with hearing impairment / 92
3.4. Students with physical disabilities and motor skills disorders / 100

IV. THE iPAD AS AN INNOVATIVE TOOL IN SCHOOL CATECHESIS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES / 107
4.1. Using the iPad in realizing the tasks of catechesis / 108
4.2. Hybrid teaching / 114
4.3. Easy Access and iPad programs / 121
4.4. Augmented Reality for special needs catechesis in schools / 128

Bibliography / 139
Internet sources / 142
List of tables and figures / 151
The Use of iPad in the Religious Education Classroom (Summary) / 153

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Beata Bilicka

    Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katechetyki; w latach 1987–2001 nauczyciel religii; od 2001 r. adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu; od 2019 r. profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; członek Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce oraz Toruńskiego Towarzystwa Naukowego; diecezjalny wizytator katechetyczny; ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej; promotor prac magisterskich o iPadach: A. Kordek, iPad w nauczaniu religii (2014) i M. Gurzyński, iPad w katechezie specjalnej (2018).

  • Michał Gurzyński

    Magister teologii; autor pracy iPad w katechezie specjalnej obronionej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu (czerwiec 2018); w latach 2017–2018 nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 16 w Toruniu, a od 01.09.2018 r. nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu; pasjonat rozwiązań edukacyjnych firmy Apple, które wykorzystuje na lekcjach religii.

    Show author's publications

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum