Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka (red.)

Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4650-6
Publication year:
2021
Pages number:
480
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4651-3
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4651-3

49,00 zł

miękka

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka (red.)

Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych

Kategoria produktu:

Sir William Blackstone, znakomity osiemnastowieczny angielski prawnik i polityk, autor pomnikowego komentarza do common law, napisał w jednym ze swoich dzieł, że „dla prawa jest lepiej, gdy dziesięciu winnych umknie sprawiedliwości, niżby jeden niewinny miał cierpieć”. Aby nikt niewinny nigdy nie cierpiał, konieczna jest wiedza z zakresu kryminalistyki, która celem swoich badań uczyniła problem identyfikacji i służące jej czynności procesowo-kryminalistyczne. Jon B. Gould i Richard A. Leo wyróżnili siedem głównych kategorii źródeł pomyłek sądowych: błędne rozpoznanie przez świadków, fałszywe przyznanie się, tunelowe widzenie, zeznania informatorów, ułomne nauki sądowe, niewłaściwą postawę prokuratora i błędy obrońcy.

Problem pomyłek sądowych w Polsce badali Ł. Chojniak i Ł. Wiśniewski. Ustalili, że przyczyną pomyłek sądowych jest w szczególności brak kompetencji uczestników postępowania. W swym raporcie stwierdzili, że „profesjonaliści mylą się niekiedy w sposób niedopuszczalny, co wywołuje daleko idące, negatywne skutki”. Niewątpliwie brak kompetencji wynika z niewiedzy z zakresu kryminalistyki, stąd i ta książka – Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych. W publikacji tej poszczególni Autorzy starali się przeanalizować poszczególne źródła i środki dowodowe oraz przybliżyć czytelnikom wyniki swoich badań, których poznanie może zapobiegać pomyłkom sądowym.

Z recenzji 1:
„Błędy w wyrokach sądowych stały się impulsem do wzmożonej krytyki niemal wszystkich kryminalistycznych metod identyfikacji, którym zarzuca się m.in. brak oparcia na dostatecznych badaniach empirycznych, brak oznaczenia poziomu błędu i brak podstaw do obliczenia prawdopodobieństwa pochodzenia dwóch próbek z tego samego źródła. Recenzowana monografia, zgodnie ze swym tytułem, przedstawia związki między kryminalistyką jako nauką a pomyłkami w orzeczeniach sądowych, dotyczy zatem problematyki niezwykle aktualnej, o której jeszcze długo będzie się dyskutować. Związki te prezentowane są z różnych perspektyw: część zawartych w książce prac przedstawia tytułowe zagadnienie z punktu widzenia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, inne – z perspektywy biegłych wydających opinie na ich potrzeby, jeszcze inne – z perspektywy uczestników procesów, dla których błędna opinia biegłego lub błędny wyrok mogą oznaczać dramatyczne zmiany w życiu”.

Z recenzji 2:
„Publikacja ta wpisuje się we wciąż aktualną dyskusję na temat kryzysu dotyczącego opinii wydawanych przez biegłych przede wszystkim w kontekście niesłabnących wątpliwości dotyczących ich kwalifikacji zawodowych oraz faktu, iż wciąż brak jest kluczowej ustawy o biegłych, czy wreszcie postrzegania wartości dowodowej opinii biegłego przez organy procesowe  i możliwości dokonania ich realnej oceny (przede wszystkim przez sądy). Część recenzowanych artykułów odnosi się do tej problematyki, wprost zwracając uwagę na trudności sądu w ocenie wydanej przez biegłego opinii. Podkreśla się przy tej okazji z jednej strony wiarę organów orzekających w nieomylność biegłych przy jednoczesnym braku umiejętności merytorycznej oceny wydawanych przez nich opinii. Autorzy ci jednocześnie zgodnie postulują wprowadzenie standaryzacji badań, przypominając kluczowe elementy, jakie posiadać powinien dowód naukowy. W dobie czytelnego kryzysu prawidłowego (sprawiedliwego) orzekania, którego przejawem są m.in. pomyłki sądowe, niniejsza publikacja jest swego rodzaju diagnozą stanu rzeczy”.

Wprowadzenie / 11

Michał Boczek
Pomyłki sądowe na tle orzeczeń – śmiesznych, żałosnych i nijakich / 17

Marcin Chowaniec
Opinia kompleksowa w sprawach zdarzeń drogowych jako sposób na zmniejszenie ryzyka wystąpienia pomyłki procesowej / 37

Michał Główczewski
Prywatny detektyw – fakty i mity / 45

Maciej Gniadek, Natalia Pieniek-Gniadek, Michał Stopel
Zagrożenia dla ustaleń faktycznych procesu karnego, wynikające ze stosowania uproszczeń wybranych modeli matematycznych przez biegłych na przykładzie wypadku komunikacyjnego / 65

Maciej Henryk Górny
Optymalizacja czynności wstępnych przed przesłuchaniem z wykorzystaniem cybernetyki – wybrane aspekty / 83

Józef Gurgul
Wyroki uniewinniające (w świetle praktyki) / 107

Dariusz Jagiełło
Zasada swobodnej oceny dowodów a opinia biegłego / 123

Joanna Koczur
Praktyka sporządzania protokołów przesłuchań świadków – doniesienie z badań własnych / 155

Magdalena Kasprzak
Wybrane metody „identyfikacji kłamstwa” jako dodatkowe elementy weryfikacyjne sprawstwa – problematyka i perspektywy / 171

Ryszard Krawczyk
Nie tylko sądowe – pomyłki i błędy konserwatorskie w ochronie zabytków nieruchomych / 185

Lech Książczak, Leszek Stępka
Znaczenie oględzin miejsca zdarzenia z użyciem broni palnej / 209

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Józef Wójcikiewicz
Fałszywe przyznanie jako przyczyna pomyłki sądowej / 229

Sylwia Ławrentjew
O potrzebie udostępniania stronom danych dotyczących praktyki opiniodawczej biegłego / 249

Julianna Makiłła-Polak
Rzetelny przekaz medialny okoliczności czynów kryminalnych jako element zapobiegający pomyłkom sądowym na przykładzie Magazynu kryminalnego 997 / 259

Jagoda Mizera, Adam Murawski
Zabojstwo Krzysztofa Olewnika – rodzinny dramat z pierwszych stron gazet i tragiczne w skutkach błędy / 289

Mirosław Owoc
Biometria jako panaceum? / 301

Martyna Pilarczyk
Innocence Project – droga do prawdy i wolności / 311

Sylwia Pytlik
Kryminalistyczne aspekty pomyłek decydentów procesowych w sprawach pożarów – doniesienia z badań własnych / 329

Marcin Rosiak
Rola i znaczenie prawidłowej organizacji i realizacji przesłuchania świadka na odległość w toku postępowania przygotowawczego jako czynników ograniczających ryzyko pomyłki sądowej / 349

Olivia Rybak-Karkosz
Fałszywa sygnatura Moneta / 367

Dorota Semków, Mieczysław Goc
Nowoczesny proces dydaktyczny warunkiem prawidłowego wykorzystania kryminalistyki w postępowaniu procesowym / 381

Leszek Stępka
Postrzał na polowaniu zbiorowym. Czy sąd popełnił pomyłkę, skazując „sprawcę”? / 397

Tadeusz Widła
Nowe dylematy etyczne biegłych / 415

Dariusz Wilk
Identyfikacja włókien w procesie karnym: możliwości, ograniczenia i pomyłki sądowe / 427

Anna Zając
Mit nieomylności biegłego versus rzeczywistość / 465

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum