Zbigniew Witkowski

Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1719-5
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
500
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

41,30 zł

twarda

Zbigniew Witkowski

Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch

Kategoria produktu:

Wprowadzenie; ZARYS HISTORII KONSTYTUCJONALIZMU WEWŁOSZECH (Od narodzin Królestwa Italii do wejścia w życie konstytucjirepublikańskiej): Etapy kształtowania się konstytucjonalizmu włoskiego* Charakterystyka konstytucji z 22 grudnia 1947 roku oraz podstawustroju Republiki Włoskiej. SYSTEM GWARANTOWANYCH KONSTYTUCYJNIE PRAW IWOLNOŚCI OBYWATELSKICH. Wybrane zagadnienia. SYSTEM WYBORCZY DOPARLAMENTU WŁOSKIEGO: Uwagi wprowadzające * Zasadnicze, wspólnerozwiązania prawa wyborczego do Izby Deputowanych i do Senatu w świetlereformy z 4 sierpnia 1993 roku * Zasady prawa wyborczego do IzbyDeputowanych z 1993 roku * Zasady prawa wyborczego do Senatu Republikiz 1993 roku * Rozdział mandatów według formuły jednomandatowej *Rozdział mandatów według formuły proporcjonalnej * Udział w wyborachobywateli włoskich zamieszkałych poza granicami Włoch * Problemfinansowania kampanii wyborczej we Włoszech * Ocena efektówfunkcjonowania zmienionych ordynacji wyborczych w latach 1994-2001.SYSTEM PARTYJNY WSPÓŁCZESNYCH WŁOCH: Narodziny i ewolucja systemupartyjnego po drugiej wojnie światowej * Status prawny partiipolitycznych w Italii * Charakterystyka włoskiej sceny politycznejprzełomu XX i XXI wieku * Problem opozycji parlamentarnej we Włoszech.IZBA DEPUTOWANYCH I SENAT W SYSTEMIE NACZELNYCH WŁADZ REPUBLIKIWŁOSKIEJ (Unormowania konstytucyjne i praktyka ustrojowa): Uwagiwprowadzające * Parlament - charakterystyka ogólna * Weryfikacjaważności wyborów i uzyskanych mandatów * Status prawnyparlamentarzystów * Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania izbparlamentarnych * Organizacja i funkcjonowanie izb parlamentarnych wpraktyce * Postępowanie ustawodawcze we Włoszech * Faza inicjatywna ijej podmioty * Rząd jako podmiot inicjujący postępowanie ustawodawcze *Parlamentarzyści jako podmioty promujące projekty ustaw * Naród jakopodmiot inicjujący ustawę * Inicjatywa ustawodawcza Narodowej RadyGospodarki i Pracy (CNEL), rad regionalnych i gmin * Postępowanieustawodawcze w izbach w przypadku ustaw zwykłych * Etap przygotowawczy* Faza stanowiąca * Faza uzupełniająca - promulgacja, odesłanie ustawydo ponownego rozpatrzenia przez izby, publikacja i wejście ustawy wżycie * Inne rodzaje ustaw w porządku konstytucyjnym Republiki Włoskieji tryb postępowania przy ich uchwalaniu * Procedura uchwalania budżetu* Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu państwa * Ustawyupoważniające (delegujące) - le leggi di delegazione * Konkluzje.PREZYDENT REPUBLIKI. Zmiany w zakresie unormowań konstytucyjnych oraz wpraktyce działania. RZĄD REPUBLIKI I ADMINISTRACJA CENTRALNA. Przemianyw sferze unormowań prawnych i praktyki ustrojowej: Uwagi wprowadzające* Pozycja ustrojowa, struktura i zasady działania rządu * Organypomocnicze Rady Ministrów, doradcze i nadzorujące praworządność działańadministracji oraz kontrolne * Narodowa Rada Gospodarki i Pracy (CNEL)* Trybunał Obrachunkowy (La Corte dei Conti) * Rada Stanu (Il Consigliodi Stato) * Administracja publiczna państwa. PRZEMIANY W SYSTEMIEOCHRONY PRAWNEJ I GWARANCJI PRAW OBYWATELSKICH: Uwagi wprowadzające *Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości * Klasyfikacja sądownictwawłoskiego powszechnego i specjalnego * Powszechne sądownictwo cywilne ikarne * Trybunały Wolności i sądy apelacyjne * Sądy przysięgłych *Najwyższy Sąd Kasacyjny * Sędzia pokoju * Urząd prokuratorski weWłoszech * Najwyższa Rada Sądownictwa i Najwyższa Rada SądownictwaWojskowego * Organy sądownictwa specjalnego we Włoszech * Sądownictwowojskowe * Sądownictwo podatkowe * Trybunały Wód Publicznych * RadaStanu jako organ sądownictwa specjalnego * Trybunał Obrachunkowy jakoorgan sądownictwa specjalnego * Sądownictwo administracyjne we Włoszech* Difensore civico (obrońca obywatelski) - lokalny ombudsman włoski *Sąd Konstytucyjny Republiki Włoskiej * Ogólna charakterystyka SąduKonstytucyjnego * Włoski system kontroli konstytucyjności prawa *Sposoby i procedura rozstrzygania o niekonstytucyjności prawa * Rodzajei skutki orzeczeń Sądu Konstytucyjnego * Sąd Konstytucyjny jako organrozstrzygający konflikty kompetencyjne * Sąd Konstytucyjny jako organrozstrzygający w sprawie oskarżenia prezydenta Republiki o zdradę stanulub naruszenie konstytucji (art. 90 i 134 ust. 3 konstytucji) * SądKonstytucyjny jako organ rozstrzygający o dopuszczalności referendumabrogacyjnego wobec ustawy * Główne kierunki dotychczasowegoorzecznictwa Sądu Konstytucyjnego i rola, jaką odgrywa w obecnejrzeczywistości ustrojowej. STRUKTURA TERYTORIALNA PAŃSTWA I PRZEMIANY WSYSTEMIE WŁADZY LOKALNEJ PO REFORMIE TYTUŁU V KONSTYTUCJI Z 18PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU: Wprowadzenie * Podmioty i zasady działaniastruktury terytorialnej Republiki Włoskiej * Struktura i organizacjawładz lokalnych * Region * Gmina, prowincja i miasto metropolitalne.UWAGI NA TEMAT OBECNOŚCI WŁOCH W UNII EUROPEJSKIEJ; Zakończenie; Aneks;Bibliografia; Objaśnienia głównych nazw i częściej występującychskrótów nazw partii włoskich; Il sistema costituzionale dell'Italiacontemporanea nell'attuale fase dei cambiamenti (1989-2004). Sintesi;Constitutional System of Contemporary Italy in the Present Stage ofTransformations (1989-2004). Summary

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum