SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Historia / Nauki pomocnicze historii

Walczmy o usprawnienie administracji! Komisje dla usprawnienia administracji publicznej i ich rola w racjonalizacji polskiej biurowości do roku 1956

Rok wydania:2023 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:472 ISBN:978-83-231-5070-1 eISBN:978-83-231-5071-8 Format:158 x 228 mm DOI:https://doi.org/10.12775/978-83-231-5071-8
OPIS

Polską administrację usprawniano walcząc. Zmagania były częste, nierówne, a „przeciwnicy” – wewnętrzni i zewnętrzni – zróżnicowani: oporni decydenci, przeciwne zmianom i wpływowe lobby zachowawcze, niewykwalifikowani urzędnicy, trudności techniczne i aprowizacyjne, wreszcie – sytuacja ekonomiczna oraz polityczna. Od początku istnienia XX-wiecznej państwowości polskiej istniało jednak przeświadczenie o konieczności zmodernizowania aparatu publicznego. Zadanie to poruczono w dużej mierze specjalnie powołanym ciałom kolegialnym zwanym komisjami dla usprawnienia administracji, których w latach 1918–1956 funkcjonowało aż czternaście. Każdemu z nich poświęcono oddzielny podrozdział, w którym przeanalizowano okoliczności powołania, podstawy prawne, składy osobowe oraz działalność. Najważniejszym jednak efektem analizy było wyodrębnienie tych aspektów prac, które dały się wpisać w ramy zarządzania dokumentacją: opracowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych, instrukcji dla referentów, zaproponowanie rozwiązań z zakresu architektury i wyposażenia wnętrz oraz metod pracy biurowej. Uchwycono ponadto obraz wyjściowy dla późniejszych reform – funkcjonowanie kancelarii różnych szczebli po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz po 1945 r., a także zweryfikowano wdrażanie komisyjnie wypracowanych rozwiązań i ustalono swoisty „bilans zamknięcia” dla biurowości po wygaszeniu działań kolegiów. Osobny rozdział poświęcono komisjom zagranicznym– amerykańskim, brytyjskim, francuskim, austriackim, belgijskim, niemieckim oraz włoskim.

Praca doktorska, która była podstawą do napisania tej książki, została wyróżniona w XIV edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej” za rok 2021.


Polish administration was improved through struggling. These struggles were frequent, unequal, and the "opponents" – internal and external – varied: resistant decision-makers, the conservative lobby opposed to changes and influential, unqualified officials, technical and provision difficulties, and, finally, the economic and political situation. However, from the beginning of existence of the 20th-century Polish statehood, a belief in the need to modernise the public apparatus was present. This task was largely entrusted to specially established collegial bodies called commissions for the improvement of administration, of which there were as many as fourteen in the years 1918–1956. To each of them is devoted a separate subchapter, which analyses the circumstances of their appointment, legal basis, composition and activities. However, the most important effect of the analysis was the isolation of those aspects of work that could be included in the framework of documentation management, i.e., development of office and archival norms, instructions for clerks, proposed solutions in the field of architecture and interior design, as well as office work methods. Moreover, the initial picture for later reforms was captured – the functioning of law offices at various levels after Poland regained independence and after 1945, and the implementation of the solutions developed by the commission was verified and a kind of "closing balance" was established for the office after the cessation of the activities of the colleges. A separate chapter is devoted to foreign commissions – American, British, French, Austrian, Belgian, German and Italian.

The doctoral thesis, which was the basis for writing this book, was awarded in the 14th edition of the Władysław Pobóg-Malinowski Competition for the "Best Historical Debut of the Year in the Field of Modern History" for 2021.

Powiązane

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.