• Home
  • Geografia
  • Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy t. I

Leszek Kozłowski, Włodzimierz Marszelewski (red.)

Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy t. I

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2127-5
Publication year:
2007
Pages number:
340
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka
Series:
Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

Miękka

Leszek Kozłowski, Włodzimierz Marszelewski (red.)

Ochrona i zagospodarowanie dorzecza Drwęcy t. I

Kategoria produktu:

Spis treści

Ryszard Bartel, Michał E. Skóra, Rafał Bernas:Further effects of salmon restoration (Salmo salar L.) in the DrwęcaRiver/Dalsze efekty restytucji łososia (Salmo salar L.) w Drwęcy; Renata Bednarek, Piotr Sewerniak, Rafał Gruba:Analiza porównawcza czarnych ziem i gleb murszastych na terenieBrodnickiego Parku Krajobrazowego/Comparative anałysis of black earthsand Mucky soils in the area of the Brodnica Landscape Park; Mirosław Biczkowski, Paweł Brodowski:Uwarunkowania rozwoju agroturystyki oraz stan zagospodarowaniaagroturystycznego na obszarze dorzecza Drwęcy/Conditions foragro-tourism development and the state of agro-tourism infrastructurein the Drwęca River basin; Robert Brudnicki: Zróżnicowaniepotencjału turystycznego obszarów wiejskich dorzecza Drwęcy/Diversityof tourist potential in the rural areas of the Drwęca River basin; Rolf Eilers: Die Hunte - Ein Fluss in Nordwestdeutschland/Hunte - rzeka w północno-zachodnich Niemczech; Mirosław Gębski:Planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego na przykładzie "Programurozwoju dorzecza rzeki Drwęcy"/Local and regional development planningon the example of Drwęca River Basin Development Program; Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka:Zmiany w stanie i strukturach demograficznych ludności dorzeczaDrwęcy/Changes in demographic condition and structure of the populationof the Drwęca River basin; Beata Hołowiecka, Elżbieta Grzelak-Kostulska:Bilans ludności dorzecza Drwęcy - tendencje zmian skali i składowychprzyrostu rzeczywistego w okresie 1995-2005/Balance of the populationin the Drwęca River basin - tendencies of the changes in the scale andcomponents of the real growth in the years 1995-2005; Renata Jaroszewska-Brudnicka:Warunki życia mieszkańców gmin w dorzeczu Drwęcy/Living conditions ofthe inhabitants of the gminas located in the Drwęca River basin; Tomasz Jaworski:Geneza ujściowego odcinka doliny Welu (lewobrzeżnego dopływu Drwęcy)w okolicy Kaczka i Bratianu/Genesis of the outlet fragment of the WelRiver valley (the left-bank tributary of the Drwęca River) in thevicinity of Kaczek and Bratian; Aleksandra Jezierska-Thöle:Przekształcenia rolnictwa dorzecza Drwęcy w okresie transformacjigospodarki Polski (ujęcie diagnostyczno-modelowe)/Transformation ofagriculture in the Drwęca River basin in the period of Polish economyalteration (diagnostic-modelling approach); Rafał Kot: Formyochrony przyrody dolnej części dorzecza Drwęcy/Forms of environmentalprotection of the lower fragment of the Drwęca River basin; Leszek Kozlowski:Uwarunkowania planowania i zagospodarowania przestrzennego w koncepcjizarządzania zagrożeniem powodziowym - przykład Nowego MiastaLubawskiego/Spatial planning and development in the concept of floodrisk management - a case of Nowe Miasto Lubawskie; Arkadiusz Krawiec: Wody podziemne Pojezierza Brodnickiego/Groundwaters of the Brodnica Lakeland; Mieczysław Kunz:Referencyjne i tematyczne dane przestrzenne dla DorzeczaDrwęcy/Reference and thematic spatial data for the Drwęca River basin; Beata Letkiewicz, Bartosz Zakrzewski: Bezpośrednie zagrożenie powodzią od rzeki Drwęcy/Direct threat of flood from the Drwęca River; Włodzimierz Marszelewski:Klimatyczne i hydrologiczne uwarunkowania dorzecza rzekiDrwęcy/Climatic and hydrological conditions in the Drwęca River basin; Dawid Napiwodzki, Kamila Lis:Antropogeniczne przekształcenia rzeźby doliny Drwęcy koło Nowego MiastaLubawskiego/Anthropogenic transformation of the relief of the DrwęcaRiver valley near Nowe Miasto Lubawskie; Kristina Nebel, Hans-Peter Ratzke, Karsten Schmidt, Hilirich Smit-Philipp, Manfred Weisensee:Flood simulation in plane areas - are existing geo basis data preciseenough?/Symulacja powodzi na terenach płaskich - czy istniejące danebazowe są wystarczająco precyzyjne?; Bożena Pius: Charakterystyka wezbrań w dorzeczu Drwęcy/Characteristics of high water stages in the Drwęca River basin; Zbigniew Podgórski:Wykorzystanie energii wody w dorzeczu Drwęcy od początku XIX wieku dolat 30. XX wieku na tle Pomorza Nadwiślańskiego/Exploitation of waterenergy in the Drwęca River basin from the earły 19th century to the1930s seen on the background of the Nadwiślańskie Pomerania region; Halina Pomianowska: Plejstoceńskie poziomy wodonośne dorzecza Drwęcy/Pleistocene water-bearing strata of the Drwęca River basin; Rajmund Skowron:Hydrologiczne aspekty budowy jazu piętrzącego w Tamie Brodzkiej naSkarlance/Hydrological aspects of the damming weir construction on theSkarlanka River in the Tama Brodzka Dam; Dariusz Sokołowski: Sieć miast dorzecza Drwęcy i ich funkcje/A network of towns in the Drwęca River basin and their functions; Marcin Świtoniak:Ocena wartości ekologicznej gleb o dwudzielnym uziarnieniu w aspekciezrównoważonego gospodarowania obszarami leśnymi Brodnickiego ParkuKrajobrazowego/Assessment of an ecological value of texture-contrastsoils in the context of the balanced management of the forest areas inthe Brodnica Landscape Park

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum