• Home
  • Filologia klasyczna
  • Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV do połowy XVIII wieku. Dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agricoli do Johanna Christopha Gottscheda

Bartosz Awianowicz

Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV do połowy XVIII wieku. Dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agricoli do Johanna Christopha Gottscheda

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-93-231-2201-2
Publication year:
2008
Pages number:
362
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

22,20 zł

miękka

Bartosz Awianowicz

Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV do połowy XVIII wieku. Dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agricoli do Johanna Christopha Gottscheda

Kategoria produktu:

Mimo wieloznaczności rzeczownika progymnasmata w pismachpowstających w wiekach od XV do XVIII termin ten był jednak kojarzonygłównie z ukształtowanym ostatecznie w dobie późnego Antyku przez Teonaz Aleksandrii (I w. po Chr.), Hermogenesa (między II a IV w.), Mikołajaz Myry (V w.), a przede wszystkim przez Aftoniosa z Antiochii (drugapołowa IV w.) określonym typem podręczników oraz ćwiczeń retorycznych. Cechą wyróżniającą owe retoryczne progymnasmata jest z jednej strony ichrudymentarny, szkolny charakter, z drugiej zaś gradacja trudnościwprowadzanego materiału.

Z wprowadzenia

1.Wprowadzenie/11
1.1.Definicja / 11
1.2.Dobór tekstów i ramy chronologiczne/16
1.3.Stan badań/18
2. Progymnasmata w edukacji grecko-rzymskiej/28
2.1.Najwcześniejsze świadectwa o progymnasmatach i proces kształtowania się schematu progymnasmatycznego w Grecji i Rzymie do I wieku po Chr./28
2.2.Podręczniki retorycznych ćwiczeń wstępnych przed Aftoniosem/34
2.2.1. Teon/35
2.2.2. Kwintylian/38
2.2.3. Hermogenes/41
2.3.Dojrzały schemat progymnasmatyczny. podręcznik Aftoniosaz Antiochii/44
2.3.1. ′Afqonios sofisths i jego pisma/44
2.3.2. Charakterystyka poszczególnych rozdziałówProgymnasmatów Aftoniosa/46
2.3.2.1.Bajka/46
2.3.2.2. Opowiadanie/48
2.3.2.3. Chreja/50
2.3.2.4. Gnoma/53
2.3.2.5. Refutacja/57
2.3.2.6. Konfirmacja/58
2.3.2.7. Miejsce wspólne/59
2.3.2.8. Pochwała/62
2.3.2.9. Nagana/64
2.3.2.10. Porównanie/65
2.3.2.11. Etopeja/67
2.3.2.12. Opis/69
2.3.2.13. Teza/72
2.3.2.14. Ocena prawa/74
2.3.3.Miejsce Progymnasmatów Aftoniosa wśród antycznych podręczników retorycznych ćwiczeń wstępnych - podsumowanie/75
2.4.Mikołaj z Myry oraz pomniejsi progymnasmatycy późnego Antyku/77
3. Bizancjum i Średniowiecze łacińskie/82
3.1.Pryscjan/82
3.2.Ślady znajomości progymnasmatów na łacińskim Zachodzie do wieku IX/ 86
3.3.Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły bizantyńskiej/87
3.4.Kwestia obecności greckiej teorii progymnasmatycznejw Europie Zachodniej w wiekach od X do XIV/91
4. Aphthonius seu Fons eloquentiae. Progymnasmata w edukacji humanistycznej od schyłku XV do połowy XVII wieku/94
4.1.Aphthonius Latinus. Tłumacze i przekłady Aftoniosowych Progymnasmatów/96
4.1.1.Rudolf Agricola/98
4.1.2. Angelo Poliziano/101
4.1.3. Ioannes Maria Catanaeus. Problem dwóch lekcji przekładu/103
4.1.4. Kontaminacja Reinharda Loricha/107
4.1.5. Franciscus Scobarius/108
4.1.6. Joachim Camerarius/110
4.1.7.Łacińska terminologia progymnasmatyczna w przekładachAgricoli, Catanaeusa, Scobariusa i Camerariusa oraz kontaminacji Loricha/114
4.1.7.1. Bajka/115
4.1.7.2. Opowiadanie/119
4.1.7.3. Chreja/124
4.1.7.4. Gnoma/sentencja/129
4.1.7.5. Refutacja/133
4.1.7.6. Konfirmacja/138
4.1.7.7. Miejsce wspólne/143
4.1.7.8. Pochwała/149
4.1.7.9. Nagana/156
4.1.7.10. Porównanie/159
4.1.7.11. Etopeja/164
4.1.7.12. Opis/171
4.1.7.13. Teza/178
4.1.7.12. Ocena prawa/184
4.1.8.Renesansowa teoria przekładu a praktyka translatorska Agricoli, Catanaeusa, Scobariusa i Camerariusa. Próba klasyfikacji i podsumowania/189
4.2.Między parafrazą a kompilacją. Podręczniki Petrusa Mosellanusa, Antoniusa Lullusa i Elementa rhetorica JoachimaCamerariusa/194
4.2.1.Petrus Mosellanus i jego De primis apud rhetorem exercitationibus praeceptiones/194
4.2.2. Progymnasmata rhetorica Antoniusa Lullusa oraz teoria progymnasmatyczna w jego De oratore libri septem/202
4.2.3.Elementa rhetoricae Joachima Camerariusa/205
4.3.Scholia, explicationes, praecepta exemplaque. Szesnastowieczne komentarze do Progymnasmatów Aftoniosa/208
4.3.1.Alardus z Amsterdamu/208
4.3.1.1. Bajka/212
4.3.1.2. Opowiadanie/213
4.3.1.3. Chreja/214
4.3.1.4. Gnoma/sentencja/214
4.3.1.5. Refutacja/215
4.3.1.6. Konfirmacja/216
4.3.1.7. Miejsce wspólne/216
4.3.1.8. Pochwała/217
4.3.1.9. Nagana/219
4.3.1.10. Porównanie/220
4.3.1.11. Etopeja/221
4.3.1.12. Opis/222
4.3.1.13. Teza/224
4.3.1.14. Ocena prawa/225
4.3.2. Reinhard Lorich/227
4.3.2.1. Charakterystyka komentarza Loricha do Progymnasmatów Aftoniosa. Różnice pomiędzy edycją z roku 1542 a wydaniami późniejszymi /232
4.3.2.2. Bajka/235
4.3.2.3. Opowiadanie/236
4.3.2.4. Chreja/237
4.3.2.5. Gnoma/sentencja/240
4.3.2.6. Refutacja/241
4.3.2.7. Konfirmacja/244
4.3.2.8. Miejsce wspólne/245
4.3.2.9. Pochwała/247
4.3.2.10. Nagana/251
4.3.2.11. Porównanie/252
4.3.2.12. Etopeja/253
4.2.2.13. Opis/255
4.3.2.14. Teza /257 
4.3.2.15. Ocena prawa/259
 4.3.2.16. Kwestia oryginalności Scholiów Loricha w stosunku do komentarza Alardusa z Amsterdamu/260
4.3.3. Burchard Harbart/261
4.4.Progymnasmata w praktyce szkolnej XVI i pierwszej połowy XVII wieku. Przykład Anglii i Rzeczypospolitej/267
4.5.Decydująca rola komentarzy w recepcji teorii progymnasmatycznej w XVI i pierwszej połowie XVII wieku/275
5. Aphthonius Reformatus. Przemiany w schemacieprogymnasmatycznym od połowy XVII do XVIII wieku/276
5.1.Aphthonii Progymnasmata exemplis novis illustrata/276
5.2.Tradycyjny układ progymnasmatów - nowa treść. Exercitiaoratoria Valentina Thilona i Aphthonii progymnasmata JohannaMicraeliusa/280
5.2.1. Valentin Thilo/280
5.2.2. Johann Micraelius/283
5.3.Zmiany w układzie i liczbie ćwiczeń wstępnych. Podręczniki 
Masena, Pomeya, Weisego i Gottscheda/287
5.3.1. Jacob Masen i jego Palaestra oratoria/287
5.3.2. Candidatus rhetoricae i Novus candidatus rhetoricaeFrançoisa Pomeya. Candidatus rhetoricae Josepha de Jouvancy'ego/292
5.3.2.1.Candidatus rhetoricae/293
5.3.2.2.Novus candidatus rhetoricae Françoisa Pomeya i Candidatus rhetoricae Josepha de Jouvancy'ego/302
5.3.3.Chreja w traktatach retorycznych Christiana Weisego/303
5.3.4.Vorübungen der Beredsamkeit Johanna Christopha 
Gottscheda - ostatni podręcznik progymnasmatyczny 
wczesnej epoki nowożytnej/306
5.4.Progymnasmata w praktyce szkolnej w Polsce i na Litwie/308
5.5.Candidatus rhetoricae i ogólny charakter przemianw ćwiczeniach retorycznych drugiej połowy XVII i pierwszej połowy XVIII wieku/310
6. Zakończenie/311

Wykaz skrótów stosowanych w bibliografii /315
Bibliografia/317
Indeksautorów i postaci historycznych/348
Summary / 357a

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum