• Home
  • Pedagogika
  • Tożsamość jednostki w zmieniającym się społeczeństwie

Tomasz Leszniewski

Tożsamość jednostki w zmieniającym się społeczeństwie

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2265-4
Publication year:
2008
Pages number:
358
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Tomasz Leszniewski

Tożsamość jednostki w zmieniającym się społeczeństwie

Dynamika przemian współczesnego świata stawia przed człowie­kiem, ale także przed nauką, kilka istotnych pytań. Dotyczą one re­akcji jednostki na reorganizujący się kontekst społeczno-kulturowy oraz relacji łączącej człowieka z otoczeniem, w którym on funkcjo­nuje. Pytamy zatem, jak osoba radzi sobie z otaczającym światem, ulegającym fragmentacji i kompleksowości, stając się tym samym nieprzejrzystym i nieprzewidywalnym? Czy okoliczności te skła­niają człowieka do zadawania sobie pytań o to, kim jest, kim chce być, z czym się identyfikuje oraz jakie jest jego miejsce w społe­czeństwie? Jak możliwa jest tożsamość jednostki w warunkach gwałtownie zmieniającego się środowiska życia codziennego, kiedy spójność i trwałość koncepcji siebie staje się problemem? Czy moż­na jeszcze mówić o tożsamości oraz czy ludzie wskazują na jej po­trzebę? Jakich narzędzi teoretycznych użyć, by w sposób adekwatny uchwycić przeżywane problemy współczesnego człowieka? Jest to seria pytań wyznaczająca kierunek poszukiwań naukowych zawar­tych w poniższej pracy.

Niniejsza książka stanowi wkład w interakcyjne ujęcie problematyki tożsamości w kontekście zmiennego środowiska społecznego. Eksplikacji został poddany proces konstruowania tożsamości w interakcyjnej przestrzeni ufności i ryzyka oraz formy społecznej.Prezentowane wpowyższych rozważaniach podejście odbiega od założeń leżących u podstaw dwóch szkół interakcjonizmu symbolicznego. Przedstawiona tu została krytyczna refleksja nad teoriami tożsamości obecnymi w socjologii, atakże próba skonstruowania perspektywy na podstawie inspiracji filozofią społeczną zawartą w twórczości Witolda Gombrowicza.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza jest próbą odpowiedzi na trzy kluczowe pytania: czy współczesny człowiek potrzebuje poczucia własnej tożsamości?, czy konieczna jest teoria tożsamości w warunkach permanentnych zmian i niestabilności środowiska zewnętrznego?, czy należy prowadzić badania nad tożsamością? Druga część poświęcona jest rozważaniom skupionym wokół problemu zrozumienia człowieka z jego dylematami dotyczącymi tożsamości w kontekście przeobrażeń społeczeństwa.

Wstęp /11

Część pierwsza - TRZY ZASADNICZE PYTANIA: CZY WSPÓŁCZEŚNIE WYSTĘPUJE POTRZEBA POCZUCIA TOŻSAMOŚCI, JEJ BADANIA ORAZ TEORII JA OPISUJĄCEJ?
Rozdział pierwszy - Kryzys tożsamości a kryzys poczucia tożsamości w kontekście zmiany społecznej /21
Potrzeba tożsamości /24
Brak kompetencji adekwatnych do nowych warunków /25
Załamanie się głównej osi tworzącej tożsamość społeczną
Polaków - podział na „my" oraz „oni" /31
„Destrukcja normatywności" /38
Zatrudnieni i bezrobotni - nowy podział społeczny /44
Potrzeba poczucia tożsamości /51
Podsumowanie /59
Rozdział drugi - Czy różne ujęcia tożsamości w socjologii można zintegrować? / 61
Analiza wybranych koncepcji teoretycznych tożsamości /62
Teoria tożsamości Erika H. Eriksona / 63
Teoria tożsamości w ujęciu interakcyjnym /74
Teoria tożsamości w ujęciu światopoglądowym /99
Podobieństwa i różnice w definiowaniu pojęcia tożsamości / 109
Podsumowanie /118
Rozdział trzeci - O teorii tożsamości w socjologii w kontekście współczesności / 121
Potrzeba prowadzenia badań nad tożsamością /123
O potrzebie teorii w socjologii /131
Potrzeba teorii tożsamości w socjologii /137
Podsumowanie /159

Część druga - JAK ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA UWIKŁANEGO W TOŻSAMOŚCIOWE DYLEMATY WSPÓŁCZESNOŚCI?
Rozdział czwarty-  Potencjalne pole problemowe /165
Czym jest społeczeństwo ryzyka? /166
Ryzyko rynkowe a zróżnicowanie społeczne /176
Więzi społeczne w warunkach współczesności /186
Problemy społeczeństwa a problemy nauki /192
Kultura zaufania /200
Zaufanie jako kapitał społeczny /217
Podsumowanie /223
Rozdział piąty - Gombrowiczowskie inspiracje w rozważaniach nad tożsamością człowieka /225
Czy tożsamość „ja" jest obecnie możliwa? Konsekwencje teoretyczne wynikające z kryzysu tożsamości współczesnego człowieka /226
Czy literatura może wnieść wkład do nauk społecznych? /227
Model człowieka w myśli Witolda Gombrowicza /230
Dominacja - Uległość - Partnerstwo. Trzy rodzaje podstawowych relacji międzyludzkich / 244
Niedojrzałość jako wyraz elastyczności struktury tożsamościowej człowieka / 256
Wyższość-Niższość jako potencjał dynamiki międzyludzkich relacji /266
Podsumowanie /270
Rozdział szósty - Implikacje myśli Gombrowicza w teorii tożsamości /274
Jak zdefiniować tożsamość? /276
Ufność i ryzyko - kategorie wyznaczające przestrzeń konstruowania tożsamości współczesnego człowieka /282
Proces konstruowania ludzkiej tożsamości wpisany w przestrzeń ufności, ryzyka i formy społecznej /292
Struktura a kontekst interakcyjny - tożsamość człowieka w działaniu / 300
Między człowiekiem typowym a wyjątkowym - czyli jak uwolnić zbieszonych i zniewolonych / 309
Współczesność jako wyzwanie dla organizacji tożsamości jednostki /316
Zmiany związane z procesem identyfikacji jednostki /323
Podsumowanie /325

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum