• Home
  • Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne

Mariola Piłatowska (red.)

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne

Nakład wyczerpany

ISSN:
2080-0339
Publication year:
2009
Pages number:
316
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
AUNC. Ekonomia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

59,00 zł

miękka

Mariola Piłatowska (red.)

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 39 (2009): Zeszyt specjalny: Dynamiczne modele ekonometryczne

Mariola Piłatowska
Sylwetka naukowa Profesora Zygmunta Zielińskiego (1929-2009)

Stanisława Bartosiewicz
Dydaktyczny aspekt interpretacji wyników wskaźnikowej analizy działalności jednostek gospodarczych

Paweł Miłobędzki
Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Uwagi o symetrii powrotu stóp do średniej

Magdalena Osińska
Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz

Mariola Piłatowska
Prognozy kombinowane z wykorzystaniem wag Akaike'a

Elżbieta Szulc
Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych

Joanna Bruzda
Integracja giełd europejskich i optymalne horyzonty inwestycyjne w świetle analizy falkowej

Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Tadeusz Kufel
Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu Gretl

Piotr Fiszeder, Michał Polasik
Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim

Anna Pajor
Bayesowska analiza transformacji Boxa i Coxa dla ilorazu cen w modelach FCSV

Barbara Dańska-Borsiak
Determinanty TFP według działów przemysłu w Polsce. Dynamiczna analiza panelowa

Sylwester Bejger
Ekonometryczne narzędzia detekcji równowagi zmowy w branży

Iwona Muller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak
Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej

Jacek Kwiatkowski
Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona

Witold Orzeszko
Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych

Konstancja Poradowska, Mirosław Wójciak
Uogólniony rozkład trójkątny w analizie wyników badania foresight

Marek Szajt
Szacowanie dysproporcji w aktywności patentowej panstw OECD z wykorzystaniem metod przestrzenno-czasowych

Dorota Górecka, Dominik Śliwicki
Modelowanie kursów walutowych dla krajów skandynawskich i Europy Środkowo-Wschodniej

Marcin Bartkowiak
Wycena opcji na indeks WIG20 na podstawie modeli GARCH z przełączeniami reżimów

Milda Maria Burzała
Synchronizacja cykli koniunkturalnych województw z cyklami ogólnokrajowymi

Tomasz Chruściński
Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH

Ewa Czapla
Testowanie przyczynowości pomiędzy krótkoterminowymi stopami procentowymi w Polsce, USA i strefie EURO

Marcin Fałdziński
Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym

Jarosław Krajewski
Zastosowanie dynamicznego modelu czynnikowego do modelowania i prognozowania PKB w Polsce

Anna Michałek
Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły Taylora

Blanka Michałek
Dynamika wielowymiarowych szeregów czasowych notowań spółek amerykańskiego rynku motoryzacyjnego w warunkach kryzysu

Piotr Płuciennik
Prognozowanie procesów finansowych za pomoc… modeli dyfuzji

Dominik Śliwicki
Jądrowe estymatory wariancji warunkowej

Justyna Wróblewska
Prognozowanie w ramach bayesowskich modeli VEC

Michał Kuklński, Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz
Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum