Czesław Rychlicki, Ireneusz Werbiński (red.)

Veritas cum caritate - intellegentia cum amore

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2718-
Publication year:
2011
Pages number:
874
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

82,00 zł

miękka

Czesław Rychlicki, Ireneusz Werbiński (red.)

Veritas cum caritate - intellegentia cum amore

Kategoria produktu:

Miesiąc październik 2011 roku niesie z sobą w Toruniu dwie rocznice, które wskazują na nierozerwalną łączność Rozumu i Wiary. Jest to 10. rocznica powołania Wydziału Teologicznego w strukturach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i 25. rocznica sakry biskupiej Wielkiego Kanclerza tegoż Wydziału. Wydział Teologiczny, w duchu wdzięczności dla Wielkiego Kanclerza za podjęcie przez Niego inicjatywy władz Uniwersytetu o powołanie tegoż Wydziału oraz żywe zainteresowanie jego rozwojem i wkładem w życie Uniwersytetu, dedykuje Mu Księgę Pamiątkową z okazji Jego rocznicy: „VERITAS cum CARITATE - INTELLEGENTIA cum AMORE" („PRAWDA z DOBROCIĄ - ZROZUMIENIE z MIŁOŚCIĄ"). Ogólna zasada, że wiedza powinna służyć rozwojowi osoby ludzkiej, odnosi się także do teologii, która w badaniach naukowych prowadzonych na uniwersytecie musi uwzględniać implikacje etyczne i moralne, jakie kierują człowieka na wartości transcendentne wobec świata. Powinny one służyć także dialogowi między wiarą a rozumem, mając na uwadze zasadniczy cel poznawczy, jakim jest dążenie do prawdy. Poznawanie prawdy i jej głoszenie wynika z natury teologii, która uczestniczy w tym zadaniu w sposób zgodny ze swoim szczególnym charakterem i czuje swoją odpowiedzialność za wpływ prawdy na postępowanie człowieka.

List gratulacyjny Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji 25-lecia posługi biskupiej JE Andrzeja Wojciecha Suskiego Biskupa Toruńskiego / 7
Słowo od Redakcji / 11
Bp Jozef SZAMOCKI, Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej / 13
Bp Jan B. SZLAGA, Jubileusze toruńskie / 15

Część I
WIARA SZUKAJĄCA ZROZUMIENIA

Bp Enrico dal COVOLO SDB, L’interpretazione spirituale delle Scritture dei Padri della Chiesa a Dante Alighieri / 19
Bp Wiesław MERING, Św. Tomasz z Akwinu – gorliwy kantor Chrystusa eucharystycznego. Kilka uwag związanych z miłością Akwinaty do Eucharystii / 29
Ks. Felix Maria AROCENA SOLANO, Tajemnica Pięćdziesiątnicy w Mszale Hiszpańsko-Mozarabskim / 47
Ks. Jerzy BAGROWICZ, Jezus – Nauczyciel, Wychowawca i Mistrz powołuje uczniów / 67
Ks. Janusz CHYŁA, Personalistyczny charakter Bożego Objawienia i jego percepcji. Słowo Boże w encyklice Fides et ratio Jana Pawła II / 83
Ks. Waldemar CHROSTOWSKI, Mowa oskarżycielska Tertullusa przeciw Pawłowi (Dz 24, 2-8). Przyczynek do rekonstrukcji nastawienia judaizmu wobec chrześcijaństwa pod koniec okresu Drugiej Świątyni / 99
Ks. Paweł GÓRALCZYK SAC, Chrześcijanin w zmieniającym się świecie / 125
Marian GRABOWSKI. Tajemnica Izaaka – przykład interpretacji antropologicznej / 145
Ks. Marian GRACZYK SDB, Sakrament pokuty w systemie wychowawczym świętego Jana Bosko / 159
Ks. Stanisław JANKOWSKI SDB,  Spis ludności za Augusta (Łk 2, 1). Problem chronologii czy teologii? / 183
Ks. Tomasz KACZMAREK, Święty Augustyn – czas odejścia / 213
Ks. Krzysztof KONECKI, Błogosławieństwo wody w posoborowych księgach liturgicznych / 225
Ks. Dariusz KOTECKI, Mieszkańcy ziemi w Apokalipsie św. Jana / 251
Ks. Krzysztof LEWANDOWSKI, Specyfika duszpasterstwa powołań / 287
Ks. Jerzy MISIUREK, Posłannictwo Chrystusa w świetle teologii polemicznej z braćmi polskimi w 2. połowie XVI wieku / 299
Ks. Mirosław MRÓZ, Cnota wiary a godność i tożsamość człowieka. Na kanwie nauki św. Tomasza z Akwinu o sprawnościach / 317
Ks. Cezary NAUMOWICZ, Antropologia teologiczna soborowej Konstytucji Gaudium et Spes / 347
Ks. Sławomir ODER, Wizja człowieka w świetle encykliki Jana Pawła II Redemptor hominis / 363
Ks. Mieczysław C. PACZKOWSKI OFM, Angelologia Filona z Aleksandrii i jej echa w literaturze chrześcijańskiej II i III wieku / 381
Ks. Zdzisław PAWŁOWSKI, Portret Króla (I Krl 1-3)  / 415
Ks. Jan PERSZON, Kościoł uniwersalny i jego katolickość / 431
Ks. Piotr ROSZAK, Kościoł jako Mysterium Lunae. U źrodeł intuicji eklezjologicznych św. Tomasza z Akwinu / 455
Ks. Czesław RYCHLICKI, Humanizująca wartość „Prawdy” / 475
Ks. Manlio SODI SDB, .Chi presiede lo faccia con diligenza e decoro. (Rm 12, 8). Il ruolo della formazione e dell’animazione per un culto in Spirito e Verita / 491
Ks. Stanisław SUWIŃSKI, Trynitarny wymiar życia duchowego według św. Franciszka Salezego / 525
Ks. Janusz SZULIST, Teologiczna reinterpretacja funkcji socjalizacyjno-wychowawczej rodziny / 541
Ks. Ireneusz WERBIŃSKI, Mistyczny wymiar doskonałości chrześcijańskiej w myśli teologicznej dwudziestolecia międzywojennego w Polsce / 555
Ks. Dariusz ZAGÓRSKI, Konieczność hierarchiczności Kościoła według Pseudo-Dionizego Areopagity / 573
Ks. Zbigniew ZAREMBSKI, „Nikt nie jest samotna wyspą”. Refleksja pastoralna o społecznej naturze człowieka i jego posłannictwie / 591
Ks. Dariusz ŻURAŃSKI, Rozum i wiara w przesłaniu filozofii Kazimierza J. Kowalskiego / 607

Część II
KANONICZNA REGUŁA ŻYCIA KOŚCIOŁA

Ks. Wojciech GÓRALSKI, „Rady i polecenia” dla wychowawców, profesorów i alumnów Seminarium Metropolitalnego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie zawarte w Liście Pasterskim Kard. Aleksandra Kakowskiego z 12 lutego 1936 roku / 619
Ks. Janusz GRĘŹLIKOWSKI,  Ewolucja norm prawa kanonicznego do Kapituł Katedralnych / 641
Ks. Wiesław KRAIŃSKI, Aretologia w dziele Św. Ambrożego „Obowiązki Duchownych” i jej nowe propozycje rozważań w stosunku do stoicyzmu / 663
Ks. Andrzej NOWICKI, Święto Kościoła w drodze. Refleksje teologiczno-kanoniczne dotyczące instytucji synodu diecezjalnego / 687

Część III
MISTERIUM KOŚCIOŁA W JEGO HISTORII

Ks. Stanisław ADAMIAK, Afrykańscy biskupi – wygnańcy w V i VI wieku / 705
Ks. Wojciech CICHOSZ, Pedagogiczny dekalog formacji chrześcijańskiej w epoce globalizmu / 725
Ks. Witold KUJAWSKI, Biskupi włocławscy w XIV wieku i ich działalność kościelno-polityczna / 747
Ireneusz MIKOŁAJCZYK, Vir Romanorum Eruditissimus (Sive De Marco Terentio Varrone Reatino) / 765
Ks. Anastazy NADOLNY, Ks. Franciszek Liss. Polski duszpasterz w Zagłębiu Ruhry i proboszcz w Rumianie / 779
Ks. Zdzisław PAWLAK, Ks. Tadeusz Przybylski – profesor filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku / 803
Waldemar ROZYNKOWSKI, Ks. Stefan Wincenty Frelichowski u początków parafii św. Antoniego w Toruniu – nowe wątki do biografii Błogosławionego / 817
Zbigniew WITKOWSKI, Błogosławiony Pius IX – papież najdłuższego udokumentowanego, najbardziej burzliwego i umęczonego pontyfikatu, ostatni władca Państwa Kościelnego / 839

Noty o Autorach / 865

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum