Czesław Rychlicki, Ireneusz Werbiński (red.)

Veritas cum caritate - intellegentia cum amore

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2718-
Publication year:
2011
Pages number:
874
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

82,00 zł

miękka

Czesław Rychlicki, Ireneusz Werbiński (red.)

Veritas cum caritate - intellegentia cum amore

Kategoria produktu:

Miesiąc październik 2011 roku niesie z sobą w Toruniu dwie rocznice, które wskazują na nierozerwalną łączność Rozumu i Wiary. Jest to 10. rocznica powołania Wydziału Teologicznego w strukturach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i 25. rocznica sakry biskupiej Wielkiego Kanclerza tegoż Wydziału. Wydział Teologiczny, w duchu wdzięczności dla Wielkiego Kanclerza za podjęcie przez Niego inicjatywy władz Uniwersytetu o powołanie tegoż Wydziału oraz żywe zainteresowanie jego rozwojem i wkładem w życie Uniwersytetu, dedykuje Mu Księgę Pamiątkową z okazji Jego rocznicy: „VERITAS cum CARITATE - INTELLEGENTIA cum AMORE" („PRAWDA z DOBROCIĄ - ZROZUMIENIE z MIŁOŚCIĄ"). Ogólna zasada, że wiedza powinna służyć rozwojowi osoby ludzkiej, odnosi się także do teologii, która w badaniach naukowych prowadzonych na uniwersytecie musi uwzględniać implikacje etyczne i moralne, jakie kierują człowieka na wartości transcendentne wobec świata. Powinny one służyć także dialogowi między wiarą a rozumem, mając na uwadze zasadniczy cel poznawczy, jakim jest dążenie do prawdy. Poznawanie prawdy i jej głoszenie wynika z natury teologii, która uczestniczy w tym zadaniu w sposób zgodny ze swoim szczególnym charakterem i czuje swoją odpowiedzialność za wpływ prawdy na postępowanie człowieka.

List gratulacyjny Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji 25-lecia posługi biskupiej JE Andrzeja Wojciecha Suskiego Biskupa Toruńskiego / 7
Słowo od Redakcji / 11
Bp Jozef SZAMOCKI, Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej / 13
Bp Jan B. SZLAGA, Jubileusze toruńskie / 15

Część I
WIARA SZUKAJĄCA ZROZUMIENIA

Bp Enrico dal COVOLO SDB, L’interpretazione spirituale delle Scritture dei Padri della Chiesa a Dante Alighieri / 19
Bp Wiesław MERING, Św. Tomasz z Akwinu – gorliwy kantor Chrystusa eucharystycznego. Kilka uwag związanych z miłością Akwinaty do Eucharystii / 29
Ks. Felix Maria AROCENA SOLANO, Tajemnica Pięćdziesiątnicy w Mszale Hiszpańsko-Mozarabskim / 47
Ks. Jerzy BAGROWICZ, Jezus – Nauczyciel, Wychowawca i Mistrz powołuje uczniów / 67
Ks. Janusz CHYŁA, Personalistyczny charakter Bożego Objawienia i jego percepcji. Słowo Boże w encyklice Fides et ratio Jana Pawła II / 83
Ks. Waldemar CHROSTOWSKI, Mowa oskarżycielska Tertullusa przeciw Pawłowi (Dz 24, 2-8). Przyczynek do rekonstrukcji nastawienia judaizmu wobec chrześcijaństwa pod koniec okresu Drugiej Świątyni / 99
Ks. Paweł GÓRALCZYK SAC, Chrześcijanin w zmieniającym się świecie / 125
Marian GRABOWSKI. Tajemnica Izaaka – przykład interpretacji antropologicznej / 145
Ks. Marian GRACZYK SDB, Sakrament pokuty w systemie wychowawczym świętego Jana Bosko / 159
Ks. Stanisław JANKOWSKI SDB,  Spis ludności za Augusta (Łk 2, 1). Problem chronologii czy teologii? / 183
Ks. Tomasz KACZMAREK, Święty Augustyn – czas odejścia / 213
Ks. Krzysztof KONECKI, Błogosławieństwo wody w posoborowych księgach liturgicznych / 225
Ks. Dariusz KOTECKI, Mieszkańcy ziemi w Apokalipsie św. Jana / 251
Ks. Krzysztof LEWANDOWSKI, Specyfika duszpasterstwa powołań / 287
Ks. Jerzy MISIUREK, Posłannictwo Chrystusa w świetle teologii polemicznej z braćmi polskimi w 2. połowie XVI wieku / 299
Ks. Mirosław MRÓZ, Cnota wiary a godność i tożsamość człowieka. Na kanwie nauki św. Tomasza z Akwinu o sprawnościach / 317
Ks. Cezary NAUMOWICZ, Antropologia teologiczna soborowej Konstytucji Gaudium et Spes / 347
Ks. Sławomir ODER, Wizja człowieka w świetle encykliki Jana Pawła II Redemptor hominis / 363
Ks. Mieczysław C. PACZKOWSKI OFM, Angelologia Filona z Aleksandrii i jej echa w literaturze chrześcijańskiej II i III wieku / 381
Ks. Zdzisław PAWŁOWSKI, Portret Króla (I Krl 1-3)  / 415
Ks. Jan PERSZON, Kościoł uniwersalny i jego katolickość / 431
Ks. Piotr ROSZAK, Kościoł jako Mysterium Lunae. U źrodeł intuicji eklezjologicznych św. Tomasza z Akwinu / 455
Ks. Czesław RYCHLICKI, Humanizująca wartość „Prawdy” / 475
Ks. Manlio SODI SDB, .Chi presiede lo faccia con diligenza e decoro. (Rm 12, 8). Il ruolo della formazione e dell’animazione per un culto in Spirito e Verita / 491
Ks. Stanisław SUWIŃSKI, Trynitarny wymiar życia duchowego według św. Franciszka Salezego / 525
Ks. Janusz SZULIST, Teologiczna reinterpretacja funkcji socjalizacyjno-wychowawczej rodziny / 541
Ks. Ireneusz WERBIŃSKI, Mistyczny wymiar doskonałości chrześcijańskiej w myśli teologicznej dwudziestolecia międzywojennego w Polsce / 555
Ks. Dariusz ZAGÓRSKI, Konieczność hierarchiczności Kościoła według Pseudo-Dionizego Areopagity / 573
Ks. Zbigniew ZAREMBSKI, „Nikt nie jest samotna wyspą”. Refleksja pastoralna o społecznej naturze człowieka i jego posłannictwie / 591
Ks. Dariusz ŻURAŃSKI, Rozum i wiara w przesłaniu filozofii Kazimierza J. Kowalskiego / 607

Część II
KANONICZNA REGUŁA ŻYCIA KOŚCIOŁA

Ks. Wojciech GÓRALSKI, „Rady i polecenia” dla wychowawców, profesorów i alumnów Seminarium Metropolitalnego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie zawarte w Liście Pasterskim Kard. Aleksandra Kakowskiego z 12 lutego 1936 roku / 619
Ks. Janusz GRĘŹLIKOWSKI,  Ewolucja norm prawa kanonicznego do Kapituł Katedralnych / 641
Ks. Wiesław KRAIŃSKI, Aretologia w dziele Św. Ambrożego „Obowiązki Duchownych” i jej nowe propozycje rozważań w stosunku do stoicyzmu / 663
Ks. Andrzej NOWICKI, Święto Kościoła w drodze. Refleksje teologiczno-kanoniczne dotyczące instytucji synodu diecezjalnego / 687

Część III
MISTERIUM KOŚCIOŁA W JEGO HISTORII

Ks. Stanisław ADAMIAK, Afrykańscy biskupi – wygnańcy w V i VI wieku / 705
Ks. Wojciech CICHOSZ, Pedagogiczny dekalog formacji chrześcijańskiej w epoce globalizmu / 725
Ks. Witold KUJAWSKI, Biskupi włocławscy w XIV wieku i ich działalność kościelno-polityczna / 747
Ireneusz MIKOŁAJCZYK, Vir Romanorum Eruditissimus (Sive De Marco Terentio Varrone Reatino) / 765
Ks. Anastazy NADOLNY, Ks. Franciszek Liss. Polski duszpasterz w Zagłębiu Ruhry i proboszcz w Rumianie / 779
Ks. Zdzisław PAWLAK, Ks. Tadeusz Przybylski – profesor filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku / 803
Waldemar ROZYNKOWSKI, Ks. Stefan Wincenty Frelichowski u początków parafii św. Antoniego w Toruniu – nowe wątki do biografii Błogosławionego / 817
Zbigniew WITKOWSKI, Błogosławiony Pius IX – papież najdłuższego udokumentowanego, najbardziej burzliwego i umęczonego pontyfikatu, ostatni władca Państwa Kościelnego / 839

Noty o Autorach / 865

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum