Dorota Paśko-Koneczniak (red.)

Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2805-2
Publication year:
2012
Pages number:
528
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Dorota Paśko-Koneczniak (red.)

Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim

Kategoria produktu:

Prezentowany tom to monograficzny zbiór studiów, poświęconych współczesnym badaniom nad literaturą, kulturą i językiem rosyjskim. Tak pomyślana całość nie stanowi - co zrozumiałe - podsumowania dokonań rusycystyki polskiej, jest raczej próbą wskazania najważniejszych zagadnień i obszarów badawczych, a także metod ich opracowywania. Na monografię składa się kilkadziesiąt rozpraw badaczy wywodzących się z większości krajowych ośrodków rusycystycznych. Z satysfakcją należy odnotować obecność w książce prac dwojga autorów z Rosji, od dawna aktywnie i owocnie współpracujących z toruńskimi językoznawcami. Umieszczone w tomie studia układają się w trzy zasadnicze bloki tematyczne, w ramach których podejmowane są bardziej szczegółowe kwestie związane z tytułową problematyką. Tak więc badania nad literaturą koncentrują się wokół pięciu wątków. Są to rozważania na temat zależności między folklorem a literaturą, analiza różnych aspektów twórczości pisarzy uznanych za klasyków literatury rosyjskiej, inspiracje filozoficzne w literaturze i malarstwie, specyficzne dla kultury Rosjan pojęcia i idee, refleksje na temat moralnych poszukiwań rosyjskich pisarzy i poetów. Z kolei badania lingwistyczne podejmują rozważania na temat innowacji gramatycznych w języku rosyjskim, problematykę językowego postrzegania świata, szeroko rozumianego dyskursu językowego, dialektologii i antroponimii. Ostatni blok tematyczny koncentruje się wokół badań glottodydaktycznych obejmujących przegląd metod nauczania języka rosyjskiego jako obcego, obecność slangu w dydaktyce języka rosyjskiego, komunikację międzykulturową, a także sposoby rozwijania poszczególnych sprawności językowych.

Przedmowa / 11

Część I
Ze współczesnych badań nad literaturą i kulturą rosyjską

Wokół folkloru i literatury XVIII w. / 14

Alina Orłowska
Wiedźmy Władimira Dala / 15
Anna Warda
Obraz Felicy w Bajce o carewiczu Chlorze Katarzyny II i w utworach Gabriela Dierżawina, Osipa Kozodawlewa oraz Mikołaja Nikolewa / 29
Magdalena Dąbrowska
Ze studiów nad czasopiśmiennictwem rosyjskim XVIII wieku („Детское чтение для сердца и разума" - zagadka popularności) / 41

W kręgu klasyków / 57

Anna Kościołek
Aleksander Hercen i „la belle France" / 59
Roman Kuligowski
Zbrodnia i kara Lwa Kulidżanowa w świetle współczesnych badań filmoznawczych / 73
Nel Bielniak
Refleksje nad związkiem człowieka z naturą w twórczości Aleksandra Kuprina / 83
Paulina Baranowska
Maksym Gorki w XXI wieku (nowe spojrzenia na życie i twórczość pisarza) / 93

Inspiracje filozoficzne / 105

Izabella Malej
Malarstwo rosyjskie przełomu XIX i XX wieku u źródeł mitu. Pan Michaiła Wrubla / 107
Małgorzata Burzyńska
Rewolucja jako żywioł dionizyjski. Wpływ filozofii Fryderyka Nietzschego na postawę i historiozofię Aleksandra Błoka / 123
Jolanta Brzykcy
„Dwa światy człowieka". Przyroda i twórczość według Nikołaja Zabołockiego / 137

Idee w sferze kultury / 153

Jolanta Kazimierczyk
Astolphe de Custine - sowietolog avant la letter / 155
Bronisław Kodzis
Драматургия „первой волны" русской эмиграции. Синтетический обзор / 167
Franciszek Apanowicz
Rosja w pryzmacie poetyckim Jurija Kuzniecowa / 181
Elżbieta Książek
Аллюзия как инструмент интертекстуальности (на материале романа Татьяны Толстой Кысь) / 195

W poszukiwaniu wartości / 207

Bożena Żejmo
Kto rządzi tym światem? (Powieść Wiktora Pielewina Generation ‘P') / 209
Beata Waligórska-Olejniczak
Duchowość ciała czy cielesność ducha? Wieniczki Jerofiejewa zmagania z transcendencją / 227
Dariusz Gancarz
Alogiczny świat bohaterów poezji Borisa Griebienszczikowa na przykładzie cyklu o Innocentym / 239

Część II
Ze współczesnych badań nad językiem rosyjskim

Innowacje gramatyczne / 254

Розалия Ф. Касаткина
Русский язык в поисках артикля / 255

Językowy obraz świata / 269

Halina Bartwicka
Языковой портрет человека в русских и польских сравнительных конструкциях / 271
Martyna Król
Модели лексической трансформации как составная русской этнокультурной картины мира / 283
Gustaw Michał Akartel
Горизонтальное и вертикальное в номинации лиц (на материале квазисемантизмов в русском языковом подстандарте) / 301
Karina Zając-Haduch
Śmierć w językowym obrazie świata Rosjan / 315
Jolanta Miturska-Bojanowska
В мире симилятивов / 327
Badania nad dyskursem / 335
Piotr Zemszał
Великий языковед? Сталин как ученый в советском идеологическом дискурсе 1945-1953 гг. / 337
Adam Jaskólski
Językowe sposoby przedstawiania negatywnych stanów rzeczy w państwie w wypowiedziach władz rosyjskich / 347
Andrzej Sitarski
Фразеологические единицы в функции aксиологического параметра языка спортивного комментария / 361

Badania dialektologiczne / 369

Marian Wójtowicz
Zapożyczenia z języka polskiego w słownikach gwar rosyjskich połowy XIX wieku / 371
Леонид Л. Касаткин
Трансформация яканья в говоре с. Куничи Флорештского района Молдавии / 387
Michał Głuszkowski
Главные черты двуязычия и двукультурия на примере старообрядцев в Польше и польских общин в Украине и в России / 403
Michał Kondratiuk
Onomastyka i gwary polsko-białoruskiego pogranicza w powojennych badaniach polskich językoznawców / 417
Antroponimia / 435
Jan Sosnowski
Staroruskie dwuczłonowe imiona osobowe / 437
Magdalena Ziółkowska
Nieoficjalny system nazewniczy staroobrzędowców z Gabowych Grądów i Boru / 451

Część III
Z badań glottodydaktycznych

Halina Zając-Knapik
Przegląd metod nauczania języka rosyjskiego stosowanych w Polsce w latach 1950-2000 / 465
Urszula Siemianowska
Межкультурное образование в обучении русистов в Польше / 477
Anna Graszek-Tańska
Нестандартная лексика в обучении русскому как иностранному / 485
Irina Rolak
Выработка умения составления письменных текстов разных жанров на занятиях по русскому языку делового общения (продвинутый сертификационный уровень) / 497
Irena Matczyńska
Организация внеаудиторной работы, направленной на развитие навыков аудирования, говорения и произношения, в рамках предмета Мультимедиа / 509
Joanna Mietła
Jak rusycyści uczyli się czeskiego / 519

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum