• Home
  • Pedagogika
  • Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji. Education and new technologies in culture, information and communication

Dorota Siemieniecka (red.)

Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji. Education and new technologies in culture, information and communication

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3387-2
Publication year:
2015
Pages number:
522
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Dorota Siemieniecka (red.)

Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji. Education and new technologies in culture, information and communication

Kategoria produktu:

„[…] Ciągle zmieniająca się pod wpływem mediów rzeczywistość kulturowa i edukacyjna skłania do podejmowania dogłębnych i wielopłaszczyznowych badań współczesnego świata. Przedstawiona do recenzji książka podejmuje próby wyjaśnienia potencjału i zagrożeń wynikających ze stosowania współczesnych technologii.

Zaistnienie potężnego narzędzia przekazu informacji, jakim jest przekaz cyfrowy, zmienia tradycyjne sposoby opisywania zjawisk kulturowych i edukacyjnych. Zmiany mają charakter dynamiczny, dlatego wymagają ciągle od nowa diagnozowania rzeczywistości i poszukiwania rozwiązań edukacyjnych. Książka pod redakcją naukową Doroty Siemienickiej wpisuje się w nurt otwierania kolejnych ważnych dla pedagogiki pól problemowych związanych z przenikaniem nowoczesnych technologii do wszystkich sfer życia człowieka.

Ogromną wartością tej książki jest to, że autorzy tekstów umieszczają swoje rozważania w kontekście pedagogicznym, nawiązując w wielu miejscach książki do edukacyjnych konsekwencji rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”. 

Z recenzji dr hab. Grażyny Penkowskiej, prof. UG

Wstęp / 13

Kulturowe i społeczne aspekty mediów
Janusz Gajda
Kulturowe i społeczne aspekty mediów na przykładzie telewizji i Internetu (Refleksje dotyczące aktualnych problemów szans i zagrożeń) / 19

Dorota Siemieniecka
Od konsumentów do twórców informacji / 35

Małgorzata Skibińska
Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? / 49

Stanisław Juszczyk
Pedagogiczne refleksje na temat postmediów i kultury wizualnej / 69

Anna Brosch
Medialny wizerunek kobiecego ciała w percepcji dzieci w wieku przedszkolnym / 83

Bassam Aouil, Maria Kajdasz-Aouil
Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / 97

Marlena Pieniążek
Wykorzystanie mediów w promowaniu zachowań prospołecznych na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych / 131

Andrzej Wołodźko
Rola mediów w aktywizacji społeczności lokalnych / 143

Media w edukacji – perspektywy, problemy i stan badań

Anna Kamińska
Czy nowe technologie w szkole zastąpią metody tradycyjne? / 153

Maria Kozielska
Wpływ Internetu na aktywność mózgu i procesy poznawcze człowieka / 167

Marcin Musioł
Alfabetyzacja medialna w świadomości kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / 179

Kamila Majewska
Problemy oraz oczekiwania pedagogów związane z wprowadzeniem tablicy interaktywnej do procesu kształcenia              / 193

Eunika Baron-Polańczyk
Osiągnięcia i niepowodzenia nauczycieli w obszarze wykorzystywania ICT (raport z badań) / 207

Wioletta Kwiatkowska
Trendy w badaniach nad edukacją na odległość. Przegląd wybranej literatury / 239

Magdalena Andrzejewska, Anna Stolińska, Władysław Błasiak, Paweł Pęczkowski, Roman Rosiek, Bożena Rożek, Mirosława Ewa Sajka, Dariusz Wcisło
Zastosowanie badań eye-trackingowych w neurodydaktyce /273

Nowe technologie w dydaktyce i komputerowym wspomaganiu kształcenia

Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska
Rola mobilnych technologii w nauczaniu chemii / 289

Jakub Czopek
140 znaków narzędziem do wszystkiego – „Twitter”  jako idealne medium cyfrowej współczesności? / 307

Elżbieta Szala
E-learning w terapii pedagogicznej / 319

Krystyna Żuchelkowska
Edukacyjne programy komputerowe w kształtowaniu prawidłowej wymowy u dzieci przedszkolnych / 329

Anna Waligóra-Huk
Programy multimedialne jako narzędzia wykorzystywane przez nauczycieli w terapii logopedycznej / 343

Krzysztof Służewski, Grzegorz Karwasz
Multimedia online w dydaktyce fizyki / 355

Joanna Kandzia
Kompetencje informatyczno-komunikacyjne w rozwoju zainteresowań matematycznych uczniów (część 1) / 375

Kamilla Wasilewska
Komputerowe wspomaganie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej – minimalizowanie niepowodzeń szkolnych uczniów / 389

Hanna Gulińska, Małgorzata Bartoszewicz
Przykład scenariusza lekcji chemii metodą wyprzedzającą z perspektywy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / 399

Zbigniew Kruszewski
Walidacja nakładu pracy studenta z wykorzystaniem systemu informatycznego /         419

Edukacja medialna w kształceniu

Marek Sokołowski
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, czyli jak nowocześnie uczyć filmu / 437

Tomasz Huk
PR LAB – przykład działalności Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie realizacji treści edukacji medialnej / 461

Ewa Nowicka
Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym / 475

Marek Hallada
Eye-tracking w badaniach nad edukacją medialną / 487

Varia

Kinga Szymańska
Związek diety z nastrojem człowieka w wybranych aspektach uczenia się   / 501

Monika Delmanowicz
Innowacyjna jakość edukacji w środowisku rolnym / 515

 

Introduction / 13

Cultural and social aspects of the media

Janusz Gajda
Cultural and social aspects of media based on TV and Internet (Thoughts concerning current problems, chances and threats) / 19

Dorota Siemieniecka
From consumers to creators of information / 35

Małgorzata Skibińska
Do digital generations need information education? / 49

Stanisław Juszczyk
Pedagogical reflections on the subject of postmedia and visual culture / 69

Anna Brosch
Media depictions of female body shape in perception of children at kindergarten age / 83

Bassam Aouil, Maria Kajdasz-Aouil
Cyberbullying among children and adolescents in a school environment / 97

Marlena Pieniążek
The use of the media in promoting prosocial behavior based on selected non-governmental organizations / 131

Andrzej Wołodźko
The role of media in local society’s activation / 143

Media in Education – perspectives, problems and research

Anna Kamińska
Can new technologies at school replace traditional methods? / 153

Maria Kozielska
The impact of the internet on brain activity and human cognitive processes / 167

Marcin Musioł
Media literacy in the awareness of future teachers of early school education / 179

Kamila Majewska
The problems and expectations of teachers associated with the introduction of interactive whiteboard to the educational process / 193

Eunika Baron-Polańczyk
Achievements and defeats of teachers in the area of ICT use (research report) / 207

Wioletta Kwiatkowska
Trends in research on distance education: a review of selected literature / 239

Magdalena Andrzejewska, Anna Stolińska, Władysław Błasiak, Paweł Pęczkowski, Roman Rosiek, Bożena Rożek, Mirosława Ewa Sajka, Dariusz Wcisło
Application of eye-tracking research in neurodidactics / 273

New technologies in teaching and computer assisted learning

Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska
The role of mobile technologies in teaching chemistry / 289

Jakub Czopek
140 character tool for everything – Twitter as an ideal medium for digital times? / 307

Elżbieta Szala
E-learning in teaching therapy / 319

Krystyna Żuchelkowska
Educational software in the development of correct pronunciation in preschool children / 329

Anna Waligóra-Huk
Multimedia programs as the tools used by teachers in speech therapy / 343

Krzysztof Służewski, Grzegorz Karwasz
From consumers to creators of information / 355

Joanna Kandzia
Information and Communication Competence in the development of mathematical interests of students (part 1) / 375

Kamilla Wasilewska
Computer-aided teaching of mathematics in secondary school – minimization of students’ failures / 389

Hanna Gulińska, Małgorzata Bartoszewicz
Example scenario using a flipped classroom chemistry lesson from the perspective of a secondary school students / 399

Zbigniew Kruszewski
Validation of students’ contribution to the use of an IT system / 419

Media education in teaching process

Marek Sokołowski
New Horizons of film education, or how to teach Knowledge of film today / 437

Tomasz Huk
PR LAB as an example of activities conducted by the Polish Scouting Association in the implementation of media education / 461

Ewa Nowicka
Media education of primary school pupils / 475

Marek Hallada
Eye-tracking research on media education / 487

Varia

Kinga Szymańska
Relationship with the mood of the human diet in the selected aspects of learning / 501

Monika Delmanowicz
Innovative ways in high-qyuality rural education / 515

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum