• Home
  • Geografia
  • Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne, lata 2002-2010

Roman Rudnicki

Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne, lata 2002-2010

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3555-5
Publication year:
2016
Pages number:
486
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

78,00 zł

miękka

Roman Rudnicki

Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne, lata 2002-2010

Kategoria produktu:

Praca zawiera wyniki kompleksowych badań struktury przestrzennej rolnictwa polskiego na podstawie danych Spisu Powszechnego Rolnictwa z 2010 roku, z odniesieniem do PSR 2002 oraz z uwzględnieniem oceny oddziaływania warunków zewnętrznych – przyrodniczych, ekologicznych, historycznych, urbanizacyjnych i instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Analizę przeprowadzono według podziału cech wewnętrznych rolnictwa na sześć grup, tj.: jakość i użytkowanie ziemi (w tym struktura użytkowania ziemi i zróżnicowanie przyrodniczo-ekologiczne gospodarstw rolnych), struktura agrarna (w tym struktury własnościowa i obszarowa gospodarstw rolnych oraz rozdrobnienie gruntów), cechy społeczno-demograficzne rolnictwa (w tym: nakłady pracy ludzkiej, struktura demograficzna kierowników gospodarstw rolnych oraz poziom ich wykształcenia), stan technicznego wyposażenia gospodarstw rolnych (w tym: mechanizacja, chemizacja i gospodarka wodna w rolnictwie), struktura produkcji rolniczej (w tym: struktura zasiewów i chów zwierząt gospodarskich) oraz cechy produkcyjne rolnictwa i oceny sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych. Dokonano również całościowej oceny ww. zagadnień. Skala prowadzonych badań (ok. 600 cech rolniczych) oraz forma ich dokumentacji (75 tabel, 242 ryciny), umiejscawia publikację jako jedno z najpełniejszych obecnie kompendiów wiedzy na temat zróżnicowania przestrzennego rolnictwa Polski.

WPROWADZENIE / 9

1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE ROLNICTWA I FUNDUSZE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ / 17
1.1. Uwarunkowania przyrodnicze rolnictwa / 17
1.2. Uwarunkowania pozaprzyrodnicze rolnictwa – historyczne i urbanizacyjne / 20
1.3. Fundusze WPR jako nowa determinanta zróżnicowania przestrzennego rolnictwa / 24

2. JAKOŚĆ I UŻYTKOWANIE ZIEMI / 32
2.1. Struktura użytkowania ziemi ogółem / 34
2.1.1. Powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych oraz relacja między powierzchnią użytków rolnych a pozostałymi gruntami / 34
2.1.2. Lasy / 45
2.1.2.1. Lasy i grunty leśne w gospodarstwach rolnych / 45
2.1.2.2. Zalesienia PROW / 50
2.1.3. Rośliny energetyczne / 55
2.2. Struktura rolniczego użytkowania ziemi / 63
2.2.1. Grunty o dobrej kulturze rolnej – powierzchnia i struktura / 63
2.2.2. Grunty orne / 69
2.2.3. Uprawy trwałe / 72
2.2.3.1. Drzewa owocowe / 78
2.2.3.2. Krzewy owocowe i jagodowe / 84
2.2.4. Trwałe użytki zielone / 90
2.3. Cechy przyrodniczo-ekologiczne gruntów gospodarstw rolnych / 92
2.3.1. System rolnictwa – metody produkcji / 93
2.3.2. Uprawy ozime / 95
2.3.3. Nawożenie organiczne / 100
2.4. Wybór cech diagnostycznych i syntetyczny wskaźnik jakości i użytkowania ziemi / 106
2.4.1. Grunty gospodarstw rolnych o znacznej randze przyrodniczoekologicznej / 106
2.4.2. Grunty objęte strefami priorytetowymi programu rolnośrodowiskowego / 109
2.4.3. Gleby najniższych klas bonitacyjnych / 110
2.4.4. Poziom rolnictwa w zakresie cech jakości i użytkowania ziemi  /112

3. STRUKTURA AGRARNA / 114
3.1. Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych / 115
3.2. Gospodarstwa rolne jako element struktury agrarnej – wybrane grupy gospodarstw / 119
3.3. Wskaźnik lokalizacji gospodarstw rolnych / 128
3.4. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych powyżej1 haUR / 133
3.4.1. Struktura według liczby gospodarstw rolnych / 134
3.4.2. Struktura według powierzchni gospodarstw rolnych / 138
3.5. Szachownica gruntów / 143
3.6. Cechy diagnostyczne i wskaźnik poziomu rolnictwa w zakresie struktury agrarnej / 148

4. CECHY SPOŁECZNE ROLNICTWA / 151
4.1. Nakłady pracy ludzkiej w rolnictwie / 152
4.1.1. Osoby pracujące w gospodarstwach rolnych prowadzących działalność rolniczą / 154
4.1.2. Pracujący w gospodarstwach indywidualnych / 161
4.1.2.1. Struktura pracujących według liczby osób i jednostek AWU z wydzieleniem grup rodzinnej siły roboczej i pracowników najemnych / 161
4.1.2.2. Pracujący członkowie rodzin rolniczych według czasu pracy / 164
4.1.2.3. Pracujący w gospodarstwach indywidualnych według grup obszarowych gospodarstw rolnych / 170
4.2. Struktura demograficzna ludności rolniczej / 174
4.2.1. Struktura wieku członków rodziny rolniczej pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych / 175
4.2.2. Struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych / 181
4.2.3. Struktura płci wybranych grup ludności rolniczej / 189
4.2.4. Struktura demograficzna osób utrzymujących się głównie z pracy w rolnictwie / 194
4.2.5. Okres kierowania gospodarstwem rolnym / 197
4.3. Wykształcenie kierowników gospodarstw rolnych – ogólne i rolnicze / 202
4.4. Wybór cech diagnostycznych nakładów pracy, struktury demograficznej i wykształcenia w rolnictwie oraz ogólny poziom cech społecznodemograficznych rolnictwa / 222
4.4.1. Syntetyczne ujęcie cech diagnostycznych / 222
4.4.2. Poziom rolnictwa w zakresie cech społeczno-demograficznych  /226

5. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW ROLNYCH / 229
5.1. Mechanizacja rolnictwa – elementy analizy / 232
5.1.1. Elementy mechanizacji / 233
5.1.1.1. Ciągniki / 233
5.1.1.2. Maszyny do zbioru zbóż i zielonek / 239
5.1.1.3. Maszyny ogólnego przeznaczenia / 245
5.1.1.4. Maszyny do upraw okopowych / 251
5.1.1.5. Maszyny do upraw drzew i krzewów owocowych / 258
5.1.1.6. Maszyny do produkcji zwierzęcej / 261
5.1.2. Poziom i struktura mechanizacji / 267
5.2. Chemizacja rolnictwa / 278
5.2.1. Zakres analizy / 278
5.2.2. Syntetyczny wskaźnik chemizacji rolnictwa / 282
5.3. Gospodarka wodna w rolnictwie / 285
5.3.1. Zakres analizy / 285
5.3.2. Cechy diagnostyzne i syntetyczny wskaźnik melioracji / 288
5.4. Technika rolnicza – ujęcie syntetyczne / 289
5.4.1. Cechy techniczne rolnictwa / 289
5.4.2. Poziom rolnictwa w zakresie cech technicznych / 292

6. ZASIEWY I CHÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH / 294
6.1. Struktura zasiewów / 294
6.1.1. Zboża / 296
6.1.1.1. Zróżnicowanie przestrzenne zasiewu zbóż / 296
6.1.1.2. Zmiany powierzchni upraw zbożowych w latach 2002–2010 / 305
6.1.2. Uprawy alimentacyjne / 309
6.1.2.1. Ziemniaki / 312
6.1.2.2. Strączkowe jadalne / 314
6.1.2.3. Warzywa gruntowe / 320
6.1.2.4. Truskawki, uprawy pod osłonami i inne rośliny uprawne / 328
6.1.3. Rośliny przemysłowe / 334
6.1.4. Uprawy pastewne i pozostałe / 351
6.1.5. Struktura zasiewów – ujęcie całościowe / 358
6.2. Chów zwierząt gospodarskich / 361
6.2.1. Bydło / 362
6.2.2. Trzoda chlewna / 370
6.2.3. Drób / 378
6.2.3.1. Drób kurzy / 383
6.2.3.2. Pozostałe gatunki drobiu / 384
6.2.4. Konie / 393
6.2.5. Owce / 400
6.2.6. Kozy / 407
6.2.7. Pszczoły / 412
6.2.8. Zwierzęta futerkowe i pozostałe zwierzęta hodowlane / 418
6.2.8.1. Króliki i inne zwierzęta futerkowe / 418
6.2.8.2. Pozostałe zwierzęta hodowlane / 423
6.2.9. Chów zwierząt gospodarskich – ujęcie syntetyczne / 425
6.3. Wybór cech diagnostycznych i syntetyczny wskaźnik poziomu cech strukturalnych rolnictwa / 430

7. CECHY PRODUKCYJNO-DOCHODOWE GOSPODARSTW ROLNYCH / 437
7.1. Cechy produkcyjne rolnictwa oraz syntetyczny wskaźnik ich poziomu / 438
7.1.1. Cechy produkcyjne rolnictwa / 438
7.1.2. Syntetyczny wskaźnik cech produkcyjnych rolnictwa / 441
7.2. Cechy dochodowe gospodarstw rolnych oraz syntetyczny wskaźnik ich poziomu / 443
7.2.1. Cechy dochodowe rolnictwa / 443
7.2.2. Syntetyczny wskaźnik poziomu dochodowego rolnictwa / 456
7.3. Wybór cech diagnostycznych i syntetyczny wskaźnik poziomu cech produkcyjno-dochodowych rolnictwa / 457

8. SYNTETYCZNA OCENA ZRÓŻNICOWANIA PRZESTRZENNEGO ROLNICTWA POLSKI – PODSUMOWANIE / 459

LITERATURA / 471
POLISH AGRICULTURE. STATISTICAL AND SPATIAL STUDY (SUMMARY) / 485

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum