Joanna Lajstet, Arkadiusz Karwacki, Iwona Escher, Marta Karwacka, Beata Królicka

Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3873-0
Publication year:
2017
Pages number:
240
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Joanna Lajstet, Arkadiusz Karwacki, Iwona Escher, Marta Karwacka, Beata Królicka

Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości

Kategoria produktu:

Analizując literaturę dotyczącą procesów zarządzania w organizacjach, zauważamy, że zasady i warunki sprawnego funkcjonowania organizacji takich jak przedsiębiorstwa rodzinne należą do mało rozpoznanych w Polsce, a wiedza o ich zachowaniach jest rozproszona. Mimo iż kluczowe procesy zarządzania tego typu organizacją nie odbiegają aż tak bardzo od logiki zarządzania w pozostałych przedsiębiorstwach, analizując ich  sposób funkcjonowania, należy mieć na uwadze ich swoistość wyrażoną zwłaszcza w  strukturze akcjonariatu lub grupie osób będącej ich właścicielami.

Ogólnie oceniając walor podjętej przez poszczególnych Autorów tematyki, podkreślam, że zaprezentowana w recenzowanym tomie tematyka, nakierowana na poszukiwanie czynników opisujących stan i funkcjonowanie przedsiębiorstw  rodzinnych, jest pozycją w ograniczonym stopniu  przyczyniającą się do rozwoju teorii dyscypliny, ale w znaczącym w odniesieniu do poprawiania rezultatów praktyki działania.(…). Przedstawiona do recenzji praca stanowi bogate kompendium  informacji przydatnych wielu  odbiorcom, wśród których jako głównych wskazać należy: zarządzających w organizacjach operujących w różnych sektorach I branżach, a szczególnie w przedsiębiorstwach rodzinnych, studentów różnych typów kształcenia (studiów magisterskich, licencjackich oraz form kształcenia podyplomowego), pracowników naukowych I badaczy zjawisk społecznych i organizacyjnych.

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (fragment recenzji)

 

Wprowadzenie / 9

Arkadiusz Karwacki
1. Firmy rodzinne na tle zmian społeczno-kulturowych w perspektywie socjologicznej / 13
1.1. Zagrożenie cywilizacji zachodniej i spory definicyjne – wprowadzenie / 13
1.2. Zmiany społeczno-kulturowe a specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw / 17
1.3. Firmy rodzinne w Polsce – charakterystyka i perspektywy rozwoju / 25
1.3.1. Charakterystyka polskich firm rodzinnych / 28
1.3.2. Firma rodzinna – silne strony i szanse rozwojowe / 32
1.3.3. Firma rodzinna – słabe strony i zagrożenia / 35
1.4. Zakończenie / 41

Joanna Lajstet, Beata Królicka
2. Firmy rodzinne jako przedmiot badań naukowych / 45
2.1. Definicje firm rodzinnych / 45
2.2. Specyfika firm rodzinnych / 53
2.3. Przedsiębiorczość rodzinna jako obszar badań naukowych / 54
2.4. Otoczenie firm rodzinnych a badania naukowe / 57

Joanna Lajstet
3. Firmy rodzinne w województwie kujawsko-pomorskim / 61
3.1. Ogólny zarys koncepcji analizy / 65
3.2. Dane ilościowe dotyczące firm rodzinnych w województwie kujawsko-pomorskim / 67
3.2.1. Metodyka badania „Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego” / 68
3.2.2. Charakterystyka firm rodzinnych w województwie kujawsko-pomorskim / 70
3.2.3. Stan zatrudnienia w firmach rodzinnych w województwie kujawsko-pomorskim / 79
3.2.4. Rodzaj działalności firm rodzinnych w województwie kujawsko-pomorskim / 81
3.3. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w perspektywie lokalnej i regionalnej / 86
3.4. Badanie jakościowe firm rodzinnych w województwie kujawsko-pomorskim / 90
3.4.1. Metodyka badania / 90
3.4.2. Respondenci w badaniu jakościowym firm rodzinnych / 92

Joanna Lajstet
4. Kapitał ludzki w firmach rodzinnych / 95
4.1. Kapitał ludzki – definicja / 96
4.2. Badania kapitału ludzkiego w firmach rodzinnych / 98
4.3. Kapitał ludzki w firmach rodzinnych w województwie kujawsko-pomorskim – charakterystyka / 101
4.3.1. Zawody i specjalności dominujące w firmach rodzinnych / 108
4.3.2. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje oraz rekrutacja pracowników / 111
4.3.3. Potrzeby szkoleniowe / 115
4.4. Kapitał ludzki w firmach rodzinnych w województwie kujawsko-pomorskim – wnioski z badania jakościowego / 117
4.4.1. Cenne kompetencje / 118
4.4.2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników / 125

Iwona Escher
5. Relacje w firmach rodzinnych / 131
5.1. Relacje jako składnik kapitału społecznego w firmach rodzinnych / 131
5.2. Wewnętrzne i zewnętrzne relacje w firmach rodzinnych / 137
5.3. Specyfika budowania wewnętrznych i zewnętrznych relacji w firmach rodzinnych / 140
5.4. Relacje z pracownikami w badanych firmach rodzinnych / 152
5.5. Relacje z klientami indywidualnymi i kontrahentami budowane przez badane firmy rodzinne / 165
5.6. Relacje badanych firm rodzinnych z lokalną społecznością i instytucjami działającymi na jej obszarze / 172

Marta Karwacka
6. Wartości w firmach rodzinnych / 183
6.1. Społeczna odpowiedzialność firm rodzinnych / 183
6.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli rzecz o wartościach / 186
6.3. CSR-owa ewolucja / 187
6.4. R(E)wolucja w zarządzaniu / 197
6.5. Społeczna odpowiedzialność firm rodzinnych / 200

Zakończenie / 203
Bibliografia / 209
Summary / 225
Aneks / 231

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum