Karolina Rokicka-Murszewska

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4185-3
Publication year:
2019
Pages number:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Karolina Rokicka-Murszewska

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Kategoria produktu:

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

  • charakter prawny opłaty planistycznej,
  • przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
  • podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
  • decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.

Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Wykaz skrótów / 11
Od autorki / 15
Wstęp / 17

Rozdział 1. Charakterystyka regulacji prawnych w zakresie planowania przestrzennego i opłaty planistycznej / 31
1.1. Uwagi wprowadzające / 31
1.2. Uwarunkowania historyczne współczesnego kształtu opłaty planistycznej / 32
1.2.1. Okres międzywojenny / 32
1.2.2. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / 34
1.2.3. Okres III Rzeczypospolitej do 2003 roku / 37
1.3. Aktualnie obowiązujące podstawy ustawowe opłaty planistycznej / 42
1.4. Plan miejscowy jako podstawa prawna ustalenia opłaty planistycznej / 46
1.5. Uwagi podsumowujące / 53

Rozdział 2. Zagadnienia terminologiczne i wprowadzające / 57
2.1. Uwagi wprowadzające / 57
2.2. Określenie opłaty planistycznej w świetle zasad techniki prawodawczej / 58
2.3. Pojęcia „renta” i „opłata” w języku potocznym, prawnym i prawniczym / 60
2.4. Koncepcje dotyczące pojęć „opłata planistyczna” i „renta planistyczna” / 66
2.5. Opłata planistyczna a opłata adiacencka / 69
2.6. Uwagi podsumowujące / 73

Rozdział 3. Charakter prawny opłaty planistycznej / 75
3.1. Uwagi wprowadzające / 75
3.2. Opłata planistyczna jako należność o charakterze publicznoprawnym / 78
3.3. Zależność między opłatą planistyczną a podatkiem, opłatą i niepodatkową należnością budżetową / 81
3.3.1. Opłata planistyczna a podatek / 81
3.3.2. Opłata planistyczna a opłata / 85
3.3.3. Opłata planistyczna a niepodatkowa należność budżetowa / 93
3.4. Stosowanie odpowiednich przepisów procedury do kwestii nałożenia opłaty planistycznej / 100
3.5. Uwagi podsumowujące / 106

Rozdział 4. Konstrukcja prawna opłaty planistycznej / 109
4.1. Uwagi wprowadzające / 109
4.2. Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty planistycznej / 111
4.2.1. Zbywca jako podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty planistycznej / 111
4.2.2. Właściciel i użytkownik wieczysty nieruchomości jako podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty planistycznej / 113
4.2.3. Współwłaściciel i współużytkownik wieczysty nieruchomości jako podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty planistycznej / 121
4.2.4. Następca prawny właściciela lub użytkownika wieczystego jako podmiot zbywający nieruchomość / 126
4.3. Przedmiot opłaty planistycznej / 139
4.4. Stawka procentowa opłaty planistycznej / 145
4.5. Uwagi podsumowujące / 153

Rozdział 5. Przesłanki nałożenia opłaty planistycznej / 157
5.1. Uwagi wprowadzające / 157
5.2. Wzrost wartości nieruchomości wywołany uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego jako przesłanka pozytywna nałożenia opłaty planistycznej / 161
5.3. Zbycie nieruchomości jako przesłanka pozytywna nałożenia opłaty planistycznej / 177
5.3.1. Wpływ nowelizacji przepisu art. 36 ust. 4 u.p.z.p. na interpretację pojęcia „zbycie” / 177
5.3.2. Ustalenie definicji pojęcia „zbycie” / 180
5.3.3. Darowizna jako forma zbycia nieruchomości / 185
5.3.4. Charakterystyka innych niż darowizna i sprzedaż form zbycia nieruchomości / 192
5.3.5. Postulaty de lege ferenda dotyczące pojęcia „zbycie” w art. 36 ust. 4 u.p.z.p. / 197
5.4. Upływ terminu jako przesłanka negatywna nałożenia opłaty planistycznej / 198
5.5. Uwagi podsumowujące / 210

Rozdział 6. Decyzja ustalająca opłatę planistyczną / 213
6.1. Uwagi wprowadzające / 213
6.2. Decyzja administracyjna jako forma rozstrzygnięcia o ustaleniu opłaty / 214
6.3. Składniki decyzji ustalającej opłatę planistyczną / 221
6.3.1. Ogólna charakterystyka składników decyzji ustalającej opłatę planistyczną / 221
6.3.2. O znaczenie strony w decyzji ustalającej opłatę planistyczną / 223
6.3.3. Rozstrzygnięcie decyzji ustalającej opłatę planistyczną / 225
6.3.4. Uzasadnienie decyzji ustalającej opłatę planistyczną / 227
6.3.5. Dodatkowe składniki decyzji ustalającej opłatę planistyczną / 234
6.4. Szczególne problemy związane z decyzją ustalającą opłatę planistyczną na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego / 239
6.5. Wpływ nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego lub jego części na decyzję ustalającą opłatę planistyczną / 249
6.6. Uwagi podsumowujące / 257

Zakończenie / 261
Bibliografia / 273
Administrative and legal aspects of a planning fee (summary) / 317

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum