• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Innowacyjne modele wspierania uczniów i bezrobotnych absolwentów szkół kształcenia zawodowego w przechodzeniu z systemu edukacji na rynek pracy

Monika Maksim, Monika Wojdyło, Kamil Zawadzki

Innowacyjne modele wspierania uczniów i bezrobotnych absolwentów szkół kształcenia zawodowego w przechodzeniu z systemu edukacji na rynek pracy

ISBN:
978-83-231-4713-8
Publication year:
2021
Pages number:
238
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4714-5
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4714-5

Inspiracją do napisania niniejszej książki były badania prowadzone przez autorów w ramach trwającego od początku 2019 do końca 2021 roku projektu badawczego pod nazwą „Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi” (POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18). Projekt ten realizowany był przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) wraz z niemieckim partnerem ponadnarodowym – Regionalną Dyrekcją Federalnej Agencji Pracy Berlin-Brandenburg (Bundesagentur fur Arbeit Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, BA), partnerem reprezentującym publiczne służby zatrudnienia – Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia (PUP Miasto Toruń), partnerem reprezentującym ponadpodstawowe instytucje kształcenia zawodowego – Zespołem Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu (ZSMEiE Toruń), a także Fundacją Gospodarczą Pro Europa, która odpowiadała za organizację i realizację innowacyjnych form wsparcia uczniów i bezrobotnych absolwentów szkół kształcenia zawodowego.

 

CZĘŚĆ I
INNOWACYJNE MODELE WSPARCIA UCZNIÓW I BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ROZDZIAŁ 1
Innowacyjny model doradztwa zawodowego w szkole kształcenia zawodowego / 17
1.1. Podstawy koncepcji doradztwa zawodowego w szkole kształcenia zawodowego / 17
1.2. Badanie potencjału / 20
1.3. Diagnoza obecnej i przyszłej sytuacji zatrudnieniowej / 24
1.4. Ustalenie celu (aspiracji lub kierunku) rozwoju zawodowego / 27
1.5. Wyznaczenie potencjalnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej / 29
1.6. Opracowanie i dokumentacja indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego / 30
1.7. Nowe formy wsparcia uczniów / 31
1.7.1. Dedykowany nauczyciel-opiekun / 31
1.7.2. Działania informacyjne / 33
1.7.3. Zajęcia edukacyjne i rozwojowe / 34
1.7.4. Płatne praktyki i mentoring / 35
1.7.5. Szerokoprofilowe doradztwo / 37
1.8. Podsumowanie / 38

ROZDZIAŁ 2
Innowacyjny model wspierania bezrobotnych absolwentów szkół kształcenia zawodowego w wejściu na rynek pracy / 41
2.1. Elementy i założenia modelu / 41
2.2. Potencjał kompetencyjny absolwentów / 46
2.3. Metody badania potencjału kompetencyjnego absolwentów / 48
2.3.1. Analiza portfolio kariery / 48
2.3.2. Wywiad indywidualny tradycyjny / 49
2.3.3. Wywiad kompetencyjny wykorzystujący metodę STAR / 50
2.3.4. Samoocena kompetencji przez klienta / 52
2.3.5. Testy kompetencyjne / 53
2.4. Źródła informacji o rynku pracy / 54
2.5. Określenie celu zawodowego / 56
2.6. Identyfikacja obszarów doskonalenia / 58
2.7. Opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego / 59
2.7.1. Działania własne absolwentów i instrumenty wsparcia / 59
2.7.2. Formularz indywidualnego planu rozwoju zawodowego / 62
2.8. Podsumowanie / 64

ROZDZIAŁ 3
Innowacyjny model współpracy publicznych służ̇b zatrudnienia ze szkołami kształcenia zawodowego / 65
3.1. Filary modelu / 65
3.2. Kluczowe zasoby współpracy / 68
3.3. Case management / 69
3.4. Model wymiany informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, kształceniu zawodowym i losach absolwentów / 70
3.5. Poszerzanie sieci kontaktów z lokalnymi pracodawcami / 72
3.6. Współpraca PUP i szkoły kształcenia zawodowego w edukacji młodzieży angażująca interesariuszy / 74
3.7. Podsumowanie / 75

CZĘŚĆ II
TESTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI WSPARCIA UCZNIÓW I BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ROZDZIAŁ 4
Organizacja i przebieg procesu testowania / 79
4.1. Procedura rekrutacji jednostek do badania / 79
4.1.1. Wyłonienie powiatów i powiatowych urzędów pracy / 79
4.1.2. Dobór szkół kształcenia zawodowego, nauczycieli i uczniów / 80
4.1.3. Rekrutacja bezrobotnych absolwentów / 82
4.2. Charakterystyka uczestników / 87
4.2.1. Uczniowie / 87
4.2.2. Bezrobotni absolwenci / 90
4.3. Realizacja procesu testowania / 93
4.4. Spotkania monitorują̨ce i konsultacyjne / 100
4.5. Badania sondaż̇owe / 103
4.5.1. Uwagi metodologiczne / 103
4.5.2. Innowacyjny model doradztwa zawodowego w szkole kształcenia zawodowego / 104
4.5.3. Innowacyjny model wspierania bezrobotnych absolwentów szkół kształcenia zawodowego w wejściu na rynek pracy / 106
4.5.4. Innowacyjny model współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami kształcenia zawodowego / 110

ROZDZIAŁ 5
Wyniki procesu testowania / 113
5.1. Innowacyjny model doradztwa zawodowego w szkole kształcenia zawodowego / 113
5.1.1. ZSMEiE Toruń / 113
5.1.2. ZS CKU Gronowo / 122
5.1.3. ZSCh Włocławek / 129
5.1.4. Podsumowanie wyników testowania modelu / 136
5.2. Innowacyjny model wspierania bezrobotnych absolwentów szkół kształcenia zawodowego w wejściu na rynek pracy / 137
5.2.1. Perspektywa bezrobotnych absolwentów szkół / 137
5.2.2. Perspektywa doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy / 147
5.2.3. Podsumowanie wyników testowania modelu / 150
5.3. Innowacyjny model współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami kształcenia zawodowego / 151
5.3.1. Perspektywa nauczycieli szkół kształcenia zawodowego / 151
5.3.2. Perspektywa doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy / 158
5.3.3. Podsumowanie wyników testowania modelu / 161

Wnioski i rekomendacje / 163
Literatura / 171
Spis schematów / 177
Spis tabel / 179
Spis wykresów / 181
Spis załączników / 185
Aneks / 187

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum