• Home
  • Historia średniowieczna
  • Dwór wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w Malborku. Siedziba i świeckie otoczenie średniowiecznego władcy zakonnego

Adam Szweda, Sławomir Jóźwiak

Dwór wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w Malborku. Siedziba i świeckie otoczenie średniowiecznego władcy zakonnego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4630-8
Publication year:
2022
Pages number:
376
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4632-2
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4632-2

36,80 zł

miękka

Adam Szweda, Sławomir Jóźwiak

Dwór wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w Malborku. Siedziba i świeckie otoczenie średniowiecznego władcy zakonnego

Kategoria produktu:

Badania nad organizacją i funkcjonowaniem dworów władców świeckich i kościelnych w poszczególnych monarchiach łacińskiej Europy w późnym średniowieczu mają już długą tradycję historiograficzną, a co za tym idzie – obszerną literaturę. Tymczasem dotąd uwadze historyków zdawał się umykać dwór wielkich mistrzów krzyżackich, czyli władców państwa zakonnego w Prusach. Wynikało to zapewne z przekonania badaczy, że – z racji jego specyfiki ustrojowej – instytucja taka mogła tam występować jedynie w stanie szczątkowym. Tymczasem przeprowadzona przez autorów niniejszej pracy analiza zachowanych materiałów źródłowych z XIV i XV w. pozwoliła stwierdzić, że dwór wielkich mistrzów krzyżackich, biorąc pod uwagę siedzibę władcy, występujących w jego otoczeniu świeckich (dworzanie, urzędnicy, duchowni, obsługa), zwyczaje, rozrywki czy też ożywione kontakty zagraniczne niemal w każdej dziedzinie dorównywał najbardziej znanym ówczesnym dworom monarchów zachodnioeuropejskich. Jedyną wyraźną różnicą był zrozumiały brak w bliskim otoczeniu zwierzchników Zakonu kobiet i dzieci.

Autorzy prezentowanej książki podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na dwa kluczowe pytania: jak wyglądała i jak funkcjonowała malborska siedziba wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego oraz kto wchodził w skład ich najbliższego otoczenia. Analiza źródeł pozwoliła wykazać, że wśród osób świeckich na stałe przebywających przy zwierzchnikach Zakonu byli dworzanie (dienerzy), czyli młodzi ludzie pochodzący z rodzin rycerskich (nie tylko z Prus, ale także z innych obszarów Europy), urzędnicy (komornicy, podkomornicy, podczaszowie, stolnicy, krajczowie, zarządcy dworu/ochmistrzowie czy też sędziowie dworu), jak również heroldowie bądź lekarze. Rozrywkę zapewniali wielkim mistrzom muzykanci, śpiewacy, błazny i karły, a liczni przybywający do Malborka goście z różnych krajów łacińskiej Europy byli przyjmowani zgodnie z obowiązującymi zwyczajami i ceremoniałem. Jak najbardziej uzasadniona jest więc teza, że państwo krzyżackie w Prusach pod tym względem całkowicie mieściło się w ramach ówczesnej zachodnioeuropejskiej kultury dworsko-rycerskiej.

Wykaz skrótów / 7
Wstęp / 11

Rozdział I. Ustrój państwa zakonu krzyżackiego w Prusach / 41
1. Wielcy mistrzowie. Zakres władzy, tytulatura, reprezentacja, prestiż / 42
2. Dostojnicy – dygnitarze krzyżaccy / 61
3. Kapituły / 63
4. Dochody krzyżackich władz centralnych / 65
5. Wydatki krzyżackich władz centralnych / 70
6. Udział społeczeństwa w rządach / 73

Rozdział II. Powstanie, rozbudowa i układ przestrzenny rezydencji wielkich mistrzów na zamku malborskim / 79
1. Malborska siedziba wielkich mistrzów przed połową XIV w. / 79
2. Malborska siedziba wielkich mistrzów po połowie XIV w. / 96
3. Nazewnictwo i rozmieszczenie pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych w układzie przestrzennym drugiego „pałacu” / 104
4. Malarsko-rzeźbiarski wystrój malborskiej siedziby wielkich mistrzów / 140

Rozdział III. Otoczenie, dwór i świeccy urzędnicy wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego / 147
1. Dienerzy w otoczeniu wielkich mistrzów / 147
2. Zakwaterowanie i utrzymanie dienerów zwierzchników Zakonu / 197
3. Świeccy urzędnicy dworscy wielkich mistrzów – komornicy, podkomornicy / 200
4. Pozostali klasyczni urzędnicy dworscy w otoczeniu wielkich mistrzów / 226
5. Heroldowie / 245
6. Lekarze / 267

Rozdział IV. Dienerzy i świecki personel innych malborskich dostojników krzyżackich / 273
1. Siedziba i świeckie otoczenie wielkich komturów / 274
2. Siedziba skarbników malborskich i ich świeckie otoczenie / 278
Rozdział V. Życie i obyczaje dworskie / 283

Rozdział VI. Goście / 313

Zakończenie / 325
Bibliografia / 335
Zusammenfassung. Der Hochmeisterhof auf der Marienburg. Sitz und weltliche Umgebung eines mittelalterlichen Ordensherrschers / 365

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum