• Strona główna
  • Pedagogika
  • Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji. Education and new technologies in culture, information and communication

Dorota Siemieniecka (red.)

Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji. Education and new technologies in culture, information and communication

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3387-2
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
522
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Dorota Siemieniecka (red.)

Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji. Education and new technologies in culture, information and communication

Kategoria produktu:

„[…] Ciągle zmieniająca się pod wpływem mediów rzeczywistość kulturowa i edukacyjna skłania do podejmowania dogłębnych i wielopłaszczyznowych badań współczesnego świata. Przedstawiona do recenzji książka podejmuje próby wyjaśnienia potencjału i zagrożeń wynikających ze stosowania współczesnych technologii.

Zaistnienie potężnego narzędzia przekazu informacji, jakim jest przekaz cyfrowy, zmienia tradycyjne sposoby opisywania zjawisk kulturowych i edukacyjnych. Zmiany mają charakter dynamiczny, dlatego wymagają ciągle od nowa diagnozowania rzeczywistości i poszukiwania rozwiązań edukacyjnych. Książka pod redakcją naukową Doroty Siemienickiej wpisuje się w nurt otwierania kolejnych ważnych dla pedagogiki pól problemowych związanych z przenikaniem nowoczesnych technologii do wszystkich sfer życia człowieka.

Ogromną wartością tej książki jest to, że autorzy tekstów umieszczają swoje rozważania w kontekście pedagogicznym, nawiązując w wielu miejscach książki do edukacyjnych konsekwencji rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”. 

Z recenzji dr hab. Grażyny Penkowskiej, prof. UG

Wstęp / 13

Kulturowe i społeczne aspekty mediów
Janusz Gajda
Kulturowe i społeczne aspekty mediów na przykładzie telewizji i Internetu (Refleksje dotyczące aktualnych problemów szans i zagrożeń) / 19

Dorota Siemieniecka
Od konsumentów do twórców informacji / 35

Małgorzata Skibińska
Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? / 49

Stanisław Juszczyk
Pedagogiczne refleksje na temat postmediów i kultury wizualnej / 69

Anna Brosch
Medialny wizerunek kobiecego ciała w percepcji dzieci w wieku przedszkolnym / 83

Bassam Aouil, Maria Kajdasz-Aouil
Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / 97

Marlena Pieniążek
Wykorzystanie mediów w promowaniu zachowań prospołecznych na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych / 131

Andrzej Wołodźko
Rola mediów w aktywizacji społeczności lokalnych / 143

Media w edukacji – perspektywy, problemy i stan badań

Anna Kamińska
Czy nowe technologie w szkole zastąpią metody tradycyjne? / 153

Maria Kozielska
Wpływ Internetu na aktywność mózgu i procesy poznawcze człowieka / 167

Marcin Musioł
Alfabetyzacja medialna w świadomości kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / 179

Kamila Majewska
Problemy oraz oczekiwania pedagogów związane z wprowadzeniem tablicy interaktywnej do procesu kształcenia              / 193

Eunika Baron-Polańczyk
Osiągnięcia i niepowodzenia nauczycieli w obszarze wykorzystywania ICT (raport z badań) / 207

Wioletta Kwiatkowska
Trendy w badaniach nad edukacją na odległość. Przegląd wybranej literatury / 239

Magdalena Andrzejewska, Anna Stolińska, Władysław Błasiak, Paweł Pęczkowski, Roman Rosiek, Bożena Rożek, Mirosława Ewa Sajka, Dariusz Wcisło
Zastosowanie badań eye-trackingowych w neurodydaktyce /273

Nowe technologie w dydaktyce i komputerowym wspomaganiu kształcenia

Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska
Rola mobilnych technologii w nauczaniu chemii / 289

Jakub Czopek
140 znaków narzędziem do wszystkiego – „Twitter”  jako idealne medium cyfrowej współczesności? / 307

Elżbieta Szala
E-learning w terapii pedagogicznej / 319

Krystyna Żuchelkowska
Edukacyjne programy komputerowe w kształtowaniu prawidłowej wymowy u dzieci przedszkolnych / 329

Anna Waligóra-Huk
Programy multimedialne jako narzędzia wykorzystywane przez nauczycieli w terapii logopedycznej / 343

Krzysztof Służewski, Grzegorz Karwasz
Multimedia online w dydaktyce fizyki / 355

Joanna Kandzia
Kompetencje informatyczno-komunikacyjne w rozwoju zainteresowań matematycznych uczniów (część 1) / 375

Kamilla Wasilewska
Komputerowe wspomaganie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej – minimalizowanie niepowodzeń szkolnych uczniów / 389

Hanna Gulińska, Małgorzata Bartoszewicz
Przykład scenariusza lekcji chemii metodą wyprzedzającą z perspektywy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / 399

Zbigniew Kruszewski
Walidacja nakładu pracy studenta z wykorzystaniem systemu informatycznego /         419

Edukacja medialna w kształceniu

Marek Sokołowski
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, czyli jak nowocześnie uczyć filmu / 437

Tomasz Huk
PR LAB – przykład działalności Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie realizacji treści edukacji medialnej / 461

Ewa Nowicka
Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym / 475

Marek Hallada
Eye-tracking w badaniach nad edukacją medialną / 487

Varia

Kinga Szymańska
Związek diety z nastrojem człowieka w wybranych aspektach uczenia się   / 501

Monika Delmanowicz
Innowacyjna jakość edukacji w środowisku rolnym / 515

 

Introduction / 13

Cultural and social aspects of the media

Janusz Gajda
Cultural and social aspects of media based on TV and Internet (Thoughts concerning current problems, chances and threats) / 19

Dorota Siemieniecka
From consumers to creators of information / 35

Małgorzata Skibińska
Do digital generations need information education? / 49

Stanisław Juszczyk
Pedagogical reflections on the subject of postmedia and visual culture / 69

Anna Brosch
Media depictions of female body shape in perception of children at kindergarten age / 83

Bassam Aouil, Maria Kajdasz-Aouil
Cyberbullying among children and adolescents in a school environment / 97

Marlena Pieniążek
The use of the media in promoting prosocial behavior based on selected non-governmental organizations / 131

Andrzej Wołodźko
The role of media in local society’s activation / 143

Media in Education – perspectives, problems and research

Anna Kamińska
Can new technologies at school replace traditional methods? / 153

Maria Kozielska
The impact of the internet on brain activity and human cognitive processes / 167

Marcin Musioł
Media literacy in the awareness of future teachers of early school education / 179

Kamila Majewska
The problems and expectations of teachers associated with the introduction of interactive whiteboard to the educational process / 193

Eunika Baron-Polańczyk
Achievements and defeats of teachers in the area of ICT use (research report) / 207

Wioletta Kwiatkowska
Trends in research on distance education: a review of selected literature / 239

Magdalena Andrzejewska, Anna Stolińska, Władysław Błasiak, Paweł Pęczkowski, Roman Rosiek, Bożena Rożek, Mirosława Ewa Sajka, Dariusz Wcisło
Application of eye-tracking research in neurodidactics / 273

New technologies in teaching and computer assisted learning

Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska
The role of mobile technologies in teaching chemistry / 289

Jakub Czopek
140 character tool for everything – Twitter as an ideal medium for digital times? / 307

Elżbieta Szala
E-learning in teaching therapy / 319

Krystyna Żuchelkowska
Educational software in the development of correct pronunciation in preschool children / 329

Anna Waligóra-Huk
Multimedia programs as the tools used by teachers in speech therapy / 343

Krzysztof Służewski, Grzegorz Karwasz
From consumers to creators of information / 355

Joanna Kandzia
Information and Communication Competence in the development of mathematical interests of students (part 1) / 375

Kamilla Wasilewska
Computer-aided teaching of mathematics in secondary school – minimization of students’ failures / 389

Hanna Gulińska, Małgorzata Bartoszewicz
Example scenario using a flipped classroom chemistry lesson from the perspective of a secondary school students / 399

Zbigniew Kruszewski
Validation of students’ contribution to the use of an IT system / 419

Media education in teaching process

Marek Sokołowski
New Horizons of film education, or how to teach Knowledge of film today / 437

Tomasz Huk
PR LAB as an example of activities conducted by the Polish Scouting Association in the implementation of media education / 461

Ewa Nowicka
Media education of primary school pupils / 475

Marek Hallada
Eye-tracking research on media education / 487

Varia

Kinga Szymańska
Relationship with the mood of the human diet in the selected aspects of learning / 501

Monika Delmanowicz
Innovative ways in high-qyuality rural education / 515

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum