Michał Buszko, Małgorzata Jaworek

Metody wyceny przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i praktyczne

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3759-7
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
228
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Michał Buszko, Małgorzata Jaworek

Metody wyceny przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i praktyczne

Kategoria produktu:

„Celem opracowania jest dostarczenie czytelnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia wyceny przedsiębiorstwa za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych metod ze szczególnym naciskiem położonym na metody dochodowe wykorzystujące zarówno prosty, jak i złożony aparat matematyczno-finansowy. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych, zwłaszcza finansowych, analityków finansowych, doradców ekonomicznych, maklerów i osób zajmujących się profesjonalnie zarządzaniem wartością przedsiębiorstw. W ramach opracowania skoncentrowano się na prezentacji istoty poszczególnych metod wyceny, a także wskazano sposoby i warunki ich zastosowania w praktyce, przedstawiając krok po kroku przykłady wyceny przedsiębiorstw”.

Ze Wstępu

Wstęp / 9

Rozdział 1. Wycena przedsiębiorstw – zagadnienia wprowadzające / 13
1.1. Definicja wyceny przedsiębiorstwa / 13
1.2. Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny / 14
1.3. Przesłanki wyceny przedsiębiorstw / 17
1.4. Wartość przedsiębiorstwa – rys historyczny / 20
1.4.1. Wąska versus szeroka formuła wartości przedsiębiorstwa / 20
1.4.2. Funkcjonalna szkoła wyceny / 23
1.4.3. Szkoła obiektywna J.F. Voigta / 25
1.5. Standard wartości / 28
1.6. Standardy wyceny przedsiębiorstw – Polska na tle wybranych krajów / 31
1.7. Zasady wyceny / 34
1.8. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstw / 36

Rozdział 2. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw / 40
2.1. Wprowadzenie do majątkowych metod wyceny przedsiębiorstw / 40
2.2. Metoda wartości aktywów netto / 40
2.3. Metoda skorygowanej wartości aktywów netto / 45
2.4. Metoda likwidacyjna 56
2.5. Metoda odtworzeniowa / 62

Rozdział 3. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw / 71
3.1. Wprowadzenie do dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw / 71
3.1.1. Etapy wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowym / 73
3.1.2. Sporządzenie sprawozdania finansowego / 74
3.1.3. Korekta wyników jednorazowych / 74
3.1.4. Zestawienie bieżących i historycznych wyników finansowych / 75
3.1.5. Prognoza wyników finansowych oraz pozycji bilansowych / 75
3.1.6. Wybór dochodów ekonomicznych służących wycenie / 79
3.1.7. Kalkulacja kosztu kapitału (stopy dyskontowej) / 80
3.1.8. Ustalenie bieżącej wartości dochodów ekonomicznych / 81
3.1.9. Ustalenie rynkowej wartości długu oraz aktywów nieoperacyjnych / 82
3.1.10. Ustalenie wartości netto przedsiębiorstwa / 83
3.2. Koszt kapitału a dyskontowanie przepływów pieniężnych / 83
3.2.1. Istota kalkulacji kosztu kapitału / 84
3.2.2. Istota i koszt kapitału własnego / 85
3.2.3. Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych /87
3.2.4. Model wyceny aktywów kapitałowych / 88
3.2.5. Rentowność długu plus premia za ryzyko / 98
3.2.6. Istota i koszt kapitału obcego / 100
3.2.7. Istota średnioważonego kosztu kapitału (WACC) / 105
3.3. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych dywidend / 106
3.4. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych przynależnych wszystkim inwestorom (FCFF) / 112
3.4.1. Istota modelu DFCFF / 112
3.4.2. Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych przynależnych wszystkim inwestorom (FCFF) / 115
3.4.3. Prognoza i dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych przynależnych wszystkim inwestorom (FCFF) / 120
3.5. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą skorygowanej wartości bieżącej (APV) / 122
3.5.1. Istota modelu APV / 122
3.5.2. Dyskontowanie przepływów pieniężnych w modelu APV / 124
3.6. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych kapitałowych przepływów pieniężnych (CCF) / 126
3.7. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom (EFCF i FCFE) / 127
3.7.1. Istota modelu DEFCF / 127
3.7.2. Kalkulacja przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom (EFCF) / 130
3.7.3. Istota modelu DFCFE / 132
3.7.4. Kalkulacja przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom (FCFE) / 134
3.8. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych zysków ekonomicznych (EVA) / 136
3.8.1. Istota modelu DEVA / 136
3.8.2. Kalkulacja zysku ekonomicznego EVA / 139
3.8.3. Zysk ekonomiczny EVA a wartość przedsiębiorstwa / 140
3.9. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych zysków rezydualnych (RI) / 141
3.9.1. Istota modelu RIM / 141
3.9.2. Kalkulacja zysków rezydualnych (RI) / 143
3.10. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą ponadnormatywnego wzrostu zysku (AEG) / 144
3.10.1. Istota modelu AEGM / 144
3.10.2. Kalkulacja zysków CDE oraz AEG / 146

Rozdział 4. Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi w praktyce / 148
4.1. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstwa M&G / 148
4.2. Prognozowanie wyników finansowych przedsiębiorstwa M&G / 150
4.2.1. Zasady prognozowania na potrzeby wyceny / 150
4.2.2. Prognozowanie przychodów i kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa M&G / 152
4.2.3. Prognozowanie aktywów trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa M&G / 154
4.2.4. Prognozowanie pasywów oraz wyników działalności finansowej przedsiębiorstwa M&G / 157
4.2.5. Ocena poprawności prognozowanych danych oraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa M&G / 163
4.3. Kalkulacja kosztu kapitału przedsiębiorstwa M&G / 163
4.3.1. Kalkulacja kosztu kapitału obcego / 163
4.3.2. Kalkulacja kosztu kapitału własnego / 166
4.3.3. Kalkulacja średnioważonego kosztu kapitału / 168
4.3.4. Kalkulacja kosztu kapitału własnego oddłużonego przedsiębiorstwa / 169
4.4. Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem DDM / 171
4.5. Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem DFCFF / 173
4.6. Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem APV / 178
4.7. Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem DEFCF / 180
4.8. Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem DFCFE / 184
4.9. Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem DEVA / 187
4.10 Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem RIM / 190
4.11 Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem AEG / 192
4.12. Podsumowanie wyników wyceny / 196

Rozdział 5. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw / 198
5.1. Wprowadzenie do mieszanych metod wyceny przedsiębiorstw / 198
5.2. Metody wartości średniej / 199
5.2.1. Metoda Schmalenbacha / 199
5.2.2. Metoda szwajcarska / 200
5.3. Metody z zyskiem dodatkowym / 202
5.3.1. Metody proste / 202
5.3.2. Metody z okresową kapitalizacją zysku dodatkowego / 204

Rozdział 6. Rynkowe (porównawcze) metody wyceny przedsiębiorstw / 207
6.1. Wprowadzenie do rynkowych metod wyceny przedsiębiorstw / 207
6.2. Metoda transakcji porównywalnych / 207
6.2.1. Istota wyceny za pomocą transakcji porównywalnych / 207
6.2.2. Wycena przedsiębiorstwa M&G za pomocą metody transakcji
porównywalnych / 208
6.3. Metoda mnożnikowa / 209
6.3.1. Istota wyceny za pomocą mnożników / 209
6.3.2. Etapy wyceny za pomocą mnożników / 210
6.3.3. Wycena przedsiębiorstwa M&G za pomocą mnożników (metodą
mnożnikową) / 217

Zakończenie / 223
Spis literatury / 225

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum