Karolina Rokicka-Murszewska

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-4185-3
Rok wydania:
2019
Liczba stron:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Karolina Rokicka-Murszewska

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Kategoria produktu:

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

  • charakter prawny opłaty planistycznej,
  • przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
  • podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
  • decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.

Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Wykaz skrótów / 11
Od autorki / 15
Wstęp / 17

Rozdział 1. Charakterystyka regulacji prawnych w zakresie planowania przestrzennego i opłaty planistycznej / 31
1.1. Uwagi wprowadzające / 31
1.2. Uwarunkowania historyczne współczesnego kształtu opłaty planistycznej / 32
1.2.1. Okres międzywojenny / 32
1.2.2. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / 34
1.2.3. Okres III Rzeczypospolitej do 2003 roku / 37
1.3. Aktualnie obowiązujące podstawy ustawowe opłaty planistycznej / 42
1.4. Plan miejscowy jako podstawa prawna ustalenia opłaty planistycznej / 46
1.5. Uwagi podsumowujące / 53

Rozdział 2. Zagadnienia terminologiczne i wprowadzające / 57
2.1. Uwagi wprowadzające / 57
2.2. Określenie opłaty planistycznej w świetle zasad techniki prawodawczej / 58
2.3. Pojęcia „renta” i „opłata” w języku potocznym, prawnym i prawniczym / 60
2.4. Koncepcje dotyczące pojęć „opłata planistyczna” i „renta planistyczna” / 66
2.5. Opłata planistyczna a opłata adiacencka / 69
2.6. Uwagi podsumowujące / 73

Rozdział 3. Charakter prawny opłaty planistycznej / 75
3.1. Uwagi wprowadzające / 75
3.2. Opłata planistyczna jako należność o charakterze publicznoprawnym / 78
3.3. Zależność między opłatą planistyczną a podatkiem, opłatą i niepodatkową należnością budżetową / 81
3.3.1. Opłata planistyczna a podatek / 81
3.3.2. Opłata planistyczna a opłata / 85
3.3.3. Opłata planistyczna a niepodatkowa należność budżetowa / 93
3.4. Stosowanie odpowiednich przepisów procedury do kwestii nałożenia opłaty planistycznej / 100
3.5. Uwagi podsumowujące / 106

Rozdział 4. Konstrukcja prawna opłaty planistycznej / 109
4.1. Uwagi wprowadzające / 109
4.2. Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty planistycznej / 111
4.2.1. Zbywca jako podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty planistycznej / 111
4.2.2. Właściciel i użytkownik wieczysty nieruchomości jako podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty planistycznej / 113
4.2.3. Współwłaściciel i współużytkownik wieczysty nieruchomości jako podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty planistycznej / 121
4.2.4. Następca prawny właściciela lub użytkownika wieczystego jako podmiot zbywający nieruchomość / 126
4.3. Przedmiot opłaty planistycznej / 139
4.4. Stawka procentowa opłaty planistycznej / 145
4.5. Uwagi podsumowujące / 153

Rozdział 5. Przesłanki nałożenia opłaty planistycznej / 157
5.1. Uwagi wprowadzające / 157
5.2. Wzrost wartości nieruchomości wywołany uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego jako przesłanka pozytywna nałożenia opłaty planistycznej / 161
5.3. Zbycie nieruchomości jako przesłanka pozytywna nałożenia opłaty planistycznej / 177
5.3.1. Wpływ nowelizacji przepisu art. 36 ust. 4 u.p.z.p. na interpretację pojęcia „zbycie” / 177
5.3.2. Ustalenie definicji pojęcia „zbycie” / 180
5.3.3. Darowizna jako forma zbycia nieruchomości / 185
5.3.4. Charakterystyka innych niż darowizna i sprzedaż form zbycia nieruchomości / 192
5.3.5. Postulaty de lege ferenda dotyczące pojęcia „zbycie” w art. 36 ust. 4 u.p.z.p. / 197
5.4. Upływ terminu jako przesłanka negatywna nałożenia opłaty planistycznej / 198
5.5. Uwagi podsumowujące / 210

Rozdział 6. Decyzja ustalająca opłatę planistyczną / 213
6.1. Uwagi wprowadzające / 213
6.2. Decyzja administracyjna jako forma rozstrzygnięcia o ustaleniu opłaty / 214
6.3. Składniki decyzji ustalającej opłatę planistyczną / 221
6.3.1. Ogólna charakterystyka składników decyzji ustalającej opłatę planistyczną / 221
6.3.2. O znaczenie strony w decyzji ustalającej opłatę planistyczną / 223
6.3.3. Rozstrzygnięcie decyzji ustalającej opłatę planistyczną / 225
6.3.4. Uzasadnienie decyzji ustalającej opłatę planistyczną / 227
6.3.5. Dodatkowe składniki decyzji ustalającej opłatę planistyczną / 234
6.4. Szczególne problemy związane z decyzją ustalającą opłatę planistyczną na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego / 239
6.5. Wpływ nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego lub jego części na decyzję ustalającą opłatę planistyczną / 249
6.6. Uwagi podsumowujące / 257

Zakończenie / 261
Bibliografia / 273
Administrative and legal aspects of a planning fee (summary) / 317

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum