• Home
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 9 (2007)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 9 (2007)

ISSN:
1731-5638
Publication year:
2008
Pages number:
255
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Teologia i Człowiek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 9 (2007)

Bogatą tematykę naszego periodyku otwiera blok tematyczny poświę­cony szeroko rozumianej problematyce Eucharystii. W większości są to re­feraty wygłoszone podczas konferencji naukowej zorganizowanej na Wy­dziale Teologicznym UMK w Toruniu w dniu 19 października 2006 roku nawiązującej do IX Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów, który odbył się w Watykanie w październiku 2005 roku i który swoje obrady w całości poświęcił Eucharystii. Artykuł abp. Edwarda Ozorowskiego poru­sza zagadnienie ofiary jako primum principium teologii Eucharystii. Eucha­rystia jako rzeczywistość Nowego Testamentu, podobnie jak każdy byt, ma swoją zasadę. Tym primum principium Eucharystii jest ofiara. Tak rozumia­na Eucharystia staje się lekq'ą życia i miłości. Uczy ofiarowania zarówno dóbr materialnych, jak i duchowych drugiemu człowiekowi. Ks. Waldemar Turek, jako uczestnik Synodu poświęconego Eucharystii, dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi bogatego spektrum problemów i wezwań związanych z przeżywaniem Eucharystii przez chrze­ścijan z różnych części świata. Ks. Jose Ramón Yillar ukazuje wzajemny związek, jaki istnieje pomiędzy Eucharystią a kapłaństwem wszystkich wiernych. Blok zamyka opracowanie ks. Władysława Nowaka nt. Euchary­stia źródłem i objawieniem komunii eklezjalnej.

OD REDAKCJI 5

ARTYKUŁY
abp Edward Ozorowski - Ofiara jako primum principium Eucharystii /9
Ks. Waldemar Jan Turek - „Kto Mnie widzi, widzi Tego, Który mnie posłał" (J 12, 45): aktualność przesłania Synodu o Eucharystii /25
Ks. Jose Ramón Yillar - La celebración eucaristica y el sacerdocio de los fieles /45
Ks. Władysław Nowak - Eucharystia źródłem i objawieniem Komunii eklezjalnej 61
Ks. Janusz Aptacy - Człowiek w zbawczym dziele Chrystusa /75
dk. Jacek Jan Pawłowicz - Sakrament pokuty w Kościele prawosławnym i katolickim - różnice i podobieństwa /101
Ks. Stanisław Urbański - Duchowość ekumeniczna /113
O. Mariusz Tabulski - Uczestnictwo młodzieży we wspólnotach religijnych. Nowe odczytanie środowiska wychowawczego w pedagogice /127
Ks. Andrzej Kobyliński - Moralna i duchowa kondycja człowieka w społeczeństwie masowym w pismach Romano Guardiniego /143
Ks. Krzysztof Kietuński - Realizacja powinności moralnych Izraela w najstarszych księgach proroków pisarzy /161
Beata Bilicka - Katechizmy katolickie XVI wieku /177
Ks. Yytautas Steponas Yaiciunas, Alfonsas Motuzas - Góra Trzech Krzyży na Litwie, w Polsce i Łatgalii (na Łotwie) jako symbol zmagań narodów o wolność religijną /197

SPRAWOZDANIA
Ks. Roman Małecki - Eucharystia: źródło i szczyt życia i misji Kościoła" /213

RECENZJE
Ks. Henryk Misztal, Prawo Kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Kanonizacyjnego, Lublin 2003, ss. 703 - rec. ks. Janusz Gręźlikowski /225
Bóg, Biblia, Mesjasz. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy, Fronda, Warszawa 2006, ss. 518 - rec. Zenon Ziółkowski /232
Studia Pro Musica Sacra, t. I: Muskam Sacram Promovere, ks. Robert Tyrała (red.), Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2004, ss. 136 - rec. ks. Janusz Drewniak/ 242
Studia Pro Musica Sacra, t. II: Muzyka w służbie liturgii, ks. Robert Tyrała (red.), Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2005, ss. 191 - rec. ks. Janusz Drewniak /247
Philip Goyret, Namaszczenie. Chrzest i bierzmowanie, tł. Janusz Kaczmarek, Wydawnictwo Księży MIC, Warszawa 2006, ss. 207. (Tytuł oryg.: Lunzione nello Spirito. I Battesimo e la Cresima, Liberia Editrice Yaticana, Citta del Yaticano 2004) - rec.s. Czesław Krakowiak

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum