SKIP_TO

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 10 (2007)

autorzy: Krzysztof Konecki redaktorzy: Krzysztof Konecki
Rok wydania:2007 Liczba stron:282 Format:158 x 228 mm
OPIS

Dziesiąty „jubileuszowy" numer naszego periodyku otwiera dział tematyczny poświęcony nauczaniu papieskiemu. Tworzą go cztery artyku­ły, z których dwa pierwsze odnoszą się do nauczania Benedykta XVI, a dwa pozostałe do Sługi Bożego Jana Pawła II. W pierwszym ks. Artur Niemira ukazuje diagnozę współczesności, jaką postawił jej Benedykt XVI. Jest to kryzys wiary i moralności w naszym społeczeństwie, który przejawia się w tym, że opierając się na relatywistycznej i sceptycznej demokraqi, myli ono prawdę z opinią większości. Propozycja etyczna Benedykta XVI zmie­rza do przywrócenia godności należnej życiu, sumieniu i wolności człowie­ka oraz polega na postawieniu w centrum życia Chrystusa i osobistej rela­cji z Nim. Z kolei w drugim artykule ks. Gabriel Witaszek zwraca uwagę na główne wątki encykliki Deus caritas est. Benedykt XVI w swej pierwszej encyklice przypomina, że miłość jest duszą autentycznej historii każdego człowieka i całej ludzkiej wspólnoty. Zwraca uwagę, że wartość teologicz­na i ludzka, jaką jest miłość charytatywna, powinna przewodzić całemu nauczaniu społecznemu Kościoła i być drogowskazem dla jego dzieł chary­tatywnych. Miłość charytatywna pozostaje w ścisłej relacji ze sprawiedli­wością solidarną, która wynika z obrazu człowieka będącego w nieustan­nym dialogi z Bogiem, a przez Niego z człowiekiem.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.