SKIP_TO

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 16 (2010)

autorzy: Krzysztof Konecki redaktorzy: Krzysztof Konecki
Rok wydania:2010 Liczba stron:224 Format:158 x 228 mm
OPIS

Kolejny zeszyt naszego czasopisma rozpoczynamy od niepubli¬kowanego dotąd w języku polskim wywiadu, jaki na temat problemu chrześcijańskiego profetyzmu przeprowadził z kardynałem Józefem Ratzin¬gerem Niels Chrystian Hvidt. W wywiadzie poruszono szereg zagadnień wchodzących w zakres tego problemu, które wymagają gruntownych ana¬liz i dotąd nie doczekały się systematycznej wykładni. Przede wszystkich chodzi o odpowiedź na pytanie, co odróżnia świętych „proroków", którzy podczas swojego życia przekazywali jakieś Boże Orędzie nie jako ich słowo, ale jako Słowo pochodzące od samego Boga, od reprezentantów Kościoła instytucjonalnego i jak Słowo im objawione odnosi się do Słowa objawio¬nego w Chrystusie, które zostało nam przekazane przez Apostołów. Należy zauważyć, że dotąd nie została rozwinięta prawdziwa i właściwa dla tego zagadnienia teologia profetyzmu chrześcijańskiego i dlatego też istnieją je¬dynie nieliczne studia odnoszące się do tego zagadnienia. Badania naukowe kardynała Ratzingera rozpoczęte tematem jego habilitacji opowiadają się za dynamicznym rozumieniem objawienia, w świetle którego Chrystus, ponie¬waż jest Słowem Boga, jest zawsze większy niż każde słowo ludzkie, które nigdy nie będzie Go mogło w pełni wyrazić. Chociaż słowa uczestniczą w tej samej niewyczerpanej pełni Słowa, otwierają się na nią i wzrastają stopniowo na pokolenie. Teologiczna definicja profetyzmu chrześcijańskiego może być wypracowana jedynie w systemie jakiejś podobnej dynamicznej koncepcji Objawienia. Problematykę chrześcijańskiego nawrócenia w świetle Ap 2-4 podej¬muje w swoim opracowaniu ks. Dariusz Kotecki. Na kanwie tego tekstu autor dochodzi do wniosku, że fundamentem chrześcijańskiej moralności i chrześcijańskiego nawrócenia jest osoba Jezusa Chrystusa - Syna Bożego. W chrześcijaństwie nie chodzi o dobre zasady moralne i dobrą moralność, chociaż te się nie wykluczają, ale chodzi o poznanie Boga w Jezusie Chry-stusie: jedynego Źródła Dobra i dawcy Życia. Dopiero z tego egzysten¬cjalnego poznania rodzi się nowe postępowanie, które jest prawdziwym pełnieniem norm i przykazań. Ksiądz Piotr Roszak dotyka niektórych złożonych aspektów współ¬czesnej teologii i próbuje określić drogę, na jakiej ona się znajduje oraz jej miejsce we współczesnej refleksji nad człowiekiem i Bogiem. W szczególny sposób zatrzymuje swoją uwagę na wzajemnych relacjach fides et ratio tak w perspektywie historycznej, jak i współczesnej myśli teologicznej. Proponujemy dwa artykuły z tematyki antyku chrześcijańskiego. W pierwszym o. Mieczysław Paczkowski omawia problematykę małżeń¬stwa i rodziny chrześcijańskiej w II i III wieku, która jest bogata i wielo¬aspektowa. Instytucja małżeństwa i rodziny nie jest postrzegana wyłącznie w kontekście prokreacji, lecz zaczyna się pojmować najgłębszą naturę związku: małżonkowie mają być przede wszystkim przyjaciółmi, towarzy¬szami życia, ludźmi związanymi z sobą uczuciowo, wspomagającymi się w trudnych chwilach. Punkt ciężkości przesuwa się ze sfery reguł życia społecznego do sanktuarium sumienia i wnętrza osobowości. W drugim ks. Dariusz Zagórski omawia motyw wędrówki chrześcijanina do nieba w Komentarzu do Psalmów św. Augustyna, który bazuje na głębokim prze¬konaniu autora o przeznaczeniu człowieka, po zakończeniu ziemskiego życia, do bytowania w wiecznej szczęśliwości. Owo przekonanie oparte jest na przemyśleniach biskupa Hippony odnoszących się do osobistych życiowych doświadczeń, a także na psychologicznej analizie ludzkich dążeń i pragnień. Odsyłamy do publikacji ks. Witolda Dorsza, który przedstawia narosłe przez wieki mity wokół sprawy Galileusza oraz przełomowe sta¬nowisko Kościoła w tej kwestii, jakie dokonało się za czasu pontyfikatu Jana Pawła II. Zamieszczamy dwa artykuły z zakresu homiletyki i kaznodziejstwa; w pierwszym ks. Janusz Chyła pisze na temat symfoniczno-dialogicznej struktury objawienia Słowa Bożego w świetle adhortacji Verbum Domini. W drugim natomiast ks. Marian Wróblewski omawia rolę i kompetencje kaznodziei w posłudze głoszenia słowa Bożego na podstawie teorii homi¬letycznej ks. Janusza Stanisława Pasierba. Na zakończenie niniejszego tomu zamieszczamy artykuł Waldemara Rozynkowskiego, który zapoznaje czytelnika z miejscami oraz okoliczno¬ściami pobytu prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w gra¬nicach obecnej diecezji toruńskiej. Spotykamy go tam w bardzo ciekawych momentach: na początku posługi prymasowskiej, na pogrzebie, podczas uwięzienia, w trakcie obchodów milenijnych, podczas wizytacji oraz koro¬nacji wizerunków maryjnych. To oznacza, że przebywał on na tych terenach zarówno podczas przełomowych momentów swego życia, jak również podczas zwyczajnej posługi duszpasterskiej.
Zapraszamy, jak zawsze, do lektury działu sprawozdań, informacji i recenzji.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.