• Home
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 16 (2010)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 16 (2010)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
1731-5638
Publication year:
2010
Pages number:
224
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Teologia i Człowiek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 16 (2010)

Kolejny zeszyt naszego czasopisma rozpoczynamy od niepubli¬kowanego dotąd w języku polskim wywiadu, jaki na temat problemu chrześcijańskiego profetyzmu przeprowadził z kardynałem Józefem Ratzin¬gerem Niels Chrystian Hvidt. W wywiadzie poruszono szereg zagadnień wchodzących w zakres tego problemu, które wymagają gruntownych ana¬liz i dotąd nie doczekały się systematycznej wykładni. Przede wszystkich chodzi o odpowiedź na pytanie, co odróżnia świętych „proroków", którzy podczas swojego życia przekazywali jakieś Boże Orędzie nie jako ich słowo, ale jako Słowo pochodzące od samego Boga, od reprezentantów Kościoła instytucjonalnego i jak Słowo im objawione odnosi się do Słowa objawio¬nego w Chrystusie, które zostało nam przekazane przez Apostołów. Należy zauważyć, że dotąd nie została rozwinięta prawdziwa i właściwa dla tego zagadnienia teologia profetyzmu chrześcijańskiego i dlatego też istnieją je¬dynie nieliczne studia odnoszące się do tego zagadnienia. Badania naukowe kardynała Ratzingera rozpoczęte tematem jego habilitacji opowiadają się za dynamicznym rozumieniem objawienia, w świetle którego Chrystus, ponie¬waż jest Słowem Boga, jest zawsze większy niż każde słowo ludzkie, które nigdy nie będzie Go mogło w pełni wyrazić. Chociaż słowa uczestniczą w tej samej niewyczerpanej pełni Słowa, otwierają się na nią i wzrastają stopniowo na pokolenie. Teologiczna definicja profetyzmu chrześcijańskiego może być wypracowana jedynie w systemie jakiejś podobnej dynamicznej koncepcji Objawienia. Problematykę chrześcijańskiego nawrócenia w świetle Ap 2-4 podej¬muje w swoim opracowaniu ks. Dariusz Kotecki. Na kanwie tego tekstu autor dochodzi do wniosku, że fundamentem chrześcijańskiej moralności i chrześcijańskiego nawrócenia jest osoba Jezusa Chrystusa - Syna Bożego. W chrześcijaństwie nie chodzi o dobre zasady moralne i dobrą moralność, chociaż te się nie wykluczają, ale chodzi o poznanie Boga w Jezusie Chry-stusie: jedynego Źródła Dobra i dawcy Życia. Dopiero z tego egzysten¬cjalnego poznania rodzi się nowe postępowanie, które jest prawdziwym pełnieniem norm i przykazań. Ksiądz Piotr Roszak dotyka niektórych złożonych aspektów współ¬czesnej teologii i próbuje określić drogę, na jakiej ona się znajduje oraz jej miejsce we współczesnej refleksji nad człowiekiem i Bogiem. W szczególny sposób zatrzymuje swoją uwagę na wzajemnych relacjach fides et ratio tak w perspektywie historycznej, jak i współczesnej myśli teologicznej. Proponujemy dwa artykuły z tematyki antyku chrześcijańskiego. W pierwszym o. Mieczysław Paczkowski omawia problematykę małżeń¬stwa i rodziny chrześcijańskiej w II i III wieku, która jest bogata i wielo¬aspektowa. Instytucja małżeństwa i rodziny nie jest postrzegana wyłącznie w kontekście prokreacji, lecz zaczyna się pojmować najgłębszą naturę związku: małżonkowie mają być przede wszystkim przyjaciółmi, towarzy¬szami życia, ludźmi związanymi z sobą uczuciowo, wspomagającymi się w trudnych chwilach. Punkt ciężkości przesuwa się ze sfery reguł życia społecznego do sanktuarium sumienia i wnętrza osobowości. W drugim ks. Dariusz Zagórski omawia motyw wędrówki chrześcijanina do nieba w Komentarzu do Psalmów św. Augustyna, który bazuje na głębokim prze¬konaniu autora o przeznaczeniu człowieka, po zakończeniu ziemskiego życia, do bytowania w wiecznej szczęśliwości. Owo przekonanie oparte jest na przemyśleniach biskupa Hippony odnoszących się do osobistych życiowych doświadczeń, a także na psychologicznej analizie ludzkich dążeń i pragnień. Odsyłamy do publikacji ks. Witolda Dorsza, który przedstawia narosłe przez wieki mity wokół sprawy Galileusza oraz przełomowe sta¬nowisko Kościoła w tej kwestii, jakie dokonało się za czasu pontyfikatu Jana Pawła II. Zamieszczamy dwa artykuły z zakresu homiletyki i kaznodziejstwa; w pierwszym ks. Janusz Chyła pisze na temat symfoniczno-dialogicznej struktury objawienia Słowa Bożego w świetle adhortacji Verbum Domini. W drugim natomiast ks. Marian Wróblewski omawia rolę i kompetencje kaznodziei w posłudze głoszenia słowa Bożego na podstawie teorii homi¬letycznej ks. Janusza Stanisława Pasierba. Na zakończenie niniejszego tomu zamieszczamy artykuł Waldemara Rozynkowskiego, który zapoznaje czytelnika z miejscami oraz okoliczno¬ściami pobytu prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w gra¬nicach obecnej diecezji toruńskiej. Spotykamy go tam w bardzo ciekawych momentach: na początku posługi prymasowskiej, na pogrzebie, podczas uwięzienia, w trakcie obchodów milenijnych, podczas wizytacji oraz koro¬nacji wizerunków maryjnych. To oznacza, że przebywał on na tych terenach zarówno podczas przełomowych momentów swego życia, jak również podczas zwyczajnej posługi duszpasterskiej.
Zapraszamy, jak zawsze, do lektury działu sprawozdań, informacji i recenzji.

Od redakcji /5
Artykuły
Problem chrześcijańskiego proroctwa
Z kardynałem Józefem Ratzingerem rozmawia Niels Christian Hvidt. /11
Ks. Dariusz Kotecki, Fundament nawrócenia chrześcijańskiego w świetle Ap 2-4 /29
Ks. Piotr Roszak, Teologia jako dialog czy starcie? Obrona racjonalności w czasach „wiary wyszczuplonej" /55
Mieczysław Paczkowski OFM, Rodzina chrześcijańska w okresie późnego antyku (II-III wiek). /67
Ks. Dariusz Zagórski, Wędrówka chrześcijanina do nieba w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna /95
Ks. Witold Dorsz, Kościół i mity wokół sprawy Galileusza /107
Ks. Janusz Chyła, Symfoniczno-dialogiczna struktura objawienia Słowa Bożego w świetle adhortacji Verbum Domini /139
Ks. Marian Wróblewski, Rola i kompetencje kaznodziei w posłudze głoszenia słowa Bożego na podstawie teorii homiletycznej ks. J. St. Pasierba /157
Waldemar Rozynkowski, Pobyty Prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w granicach obecnej diecezji toruńskiej /173
Sprawozdania
Ks. Zbigniew Wanat, Kto posiada moc decyzyjną nad życiem? Debata bioetyczna w społeczeństwie /197
Recenzje
Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 17: Przypatrzmy się powołaniu naszemu, cz. 1, Świdnica 2009 [właściwie: 2010], ss. 472 - rec. ks. Zdzisław Pawlak /209

Giacomo Canobbio, Nessuna salvezza fuori della Chiesa? Storia e senso di un controverso principio teologico, Brescia 2009, ss. 407 - rec. ks. Cezary Naumowicz /212

Dan & Kate Montgomery, The Self Compass: Charting yourPersonality in Christ, Compass Works (Lulu.Com): Montecito 2007, ss. 212 - rec. Andrzej Jastrzębski OMI 217

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum