• Home
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 17 (2011)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 17 (2011)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
1731-5638
Publication year:
2011
Pages number:
264
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Teologia i Człowiek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 17 (2011)

Papież Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini przypomina, że „u progu trzeciego tysiąclecia nie tylko istnieją jeszcze ludy, które jeszcze nie poznały Dobrej Nowiny, ale wielu chrześcijan potrzebuje, aby na nowo głoszono im z przekonaniem słowo Boże, by mogli konkretnie doświadczyć mocy Ewangelii". Często kraje niegdyś bogate w wiarę i powołania kapłańskie oraz zakonne tracą swoją tożsamość pod wpływem kultury zeświecczonej. Istnieje rzeczywista potrzeba nowej ewangelizacji, o której należy mówić na nowo bez lęku, ale z odwagą i przekonaniem. Misja ewangelizacyjna jest świadectwem wiary i chrześcijańskiej dojrzałości moralnej. Stąd, aby praca ewangelizacyjna przynosiła owoce, niezwykle ważna jest permanentna formacja moralna każdego chrześcijanina uwrażliwiająca go na sprawy misyjne Kościoła. O doniosłości i aktualności tego zagadnienia dla każdego ucznia Pana pisze w swoim artykule ks. Marek Kluz. Ksiądz Mirosław Mróz w swoim opracowaniu pisze o św. Tomaszu z Akwinu, ukazując go tym razem jako wybitnego interpretatora Pisma świętego. Na kanwie jego komentarza do Pawłowego tekstu „prawo Ducha" (Rz 8,2) autor wykazuje, że był on nie tylko filozofem, ale także komentatorem poszczególnych ksiąg biblijnych prowadzonych metodą scholastyczną. Aby więc do końca zrozumieć myśli Akwinaty, trzeba uwzględnić to, co znajduje się w jego komentarzach do ksiąg biblijnych. Zamieszczamy artykuł ks. Tomasza Karczmarka, który przybliża wybrane aspekty starożytnej myśli soteriologicznej związanej ze symboliką słońca i księżyca i odsłania sposób wyrażania tajemnic wiary, właściwy tam tym czasom. Odczytanie ich w kontekście swojej kultury zawsze tworzyło pewną niepowtarzalną specyfikę na płaszczyźnie języka komunikowania objawionych prawd wiary. Każda epoka bowiem żyje swoim światem pojęć i posiada swój język zakorzeniony w kulturze danych czasów.

Ze współczesnej myśli teologicznej proponujemy artykułu ks. Marka Pyca, w którym autor dokonuje refleksji nad tajemnicą krzyża w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara. Zwracamy uwagę czytelnika na artykuł ks. Tomasza Dutkiewicza, który wypowiada się na temat języka jako podstawowego narzędzia w uprawianiu teologii. Autor akcentuje potrzebę znajomości niektórych ograniczeń, jakim podlega język, co pozwoli na bezpieczniejsze posługiwanie się nim. Z problematyki liturgicznej zamieszczamy artykuł ks. Dariusza Kwiatkowskiego, prezentujący rzeczywistość grzechu w czytaniach biblijnych Obrzędów Sakramentu Pokuty.

Aktualną i złożoną problematykę formacji przyszłych kapłanów podejmuje w swoim artykule ks. Ryszard Selejdak. Autor zwraca uwagę, że w dzisiejszych czasach Kościół musi jeszcze z większą intensywnością niż kiedyś podejmować nieustanne wysiłki, aby zagwarantować przyszłym kapłanom solidną i kompletną formację. Formacja ta powinna być prowadzona przez odpowiednio dobranych i przygotowanych wychowawców oraz opierać się na koncepcji kapłaństwa całkowicie zgodnego z nauczaniem Kościoła i obejmować wymiar ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski. Odsyłamy do artykułu Mirosława Kuczkowskiego, w którym autor przedstawia wizerunek św. Antoniego i związane z tą postacią inne zdarzenia w świetle czasopism tercjarskich. W tego rodzaju publikacjach, podstawową wiedzy były przekazy ludowe, tradycja i dostępna w ówczesnym czasie literatura. Beata Bilicka w swoim artykule snuje refleksję i próbuje dać odpowiedź na aktualne i zasadne pytanie, jak powinien wyglądać podręcznik do nauki religii dla młodzieży w XXI wieku. Na zakończenie niniejszego tomu zamieszczamy opracowanie bpa Andrzeja Dziuby, w którym przedstawia samorząd terytorialny jako drogę do ustanowienia społeczności lokalnych. 

ks. prof. Krzysztof Konecki

Artykuły

Ks. Marek Kluz
Ewangelizacyjna misja Kościoła wyzwaniem moralnym u progu trzeciego
tysiąclecia / 9
Ks. Mirosław Mróz
Pawłowe „prawo ducha" (Rz 8, 2) kluczem do zrozumienia myśli św. Tomasza
z Akwinu o istocie Ewangelii / 29
Ks. Tomasz Kaczmarek
„Mysterium lunae" w eklezjologii starożytnego Kościoła / 43
Ks. Marek Pyc
Tajemnica krzyża w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara / 61
Ks. Tomasz Dutkiewicz
Język jako narzędzie „kłopotliwe" w uprawianiu teologii /75
Ks. Dariusz Kwiatkowski
Rzeczywistość grzechu w czytaniach biblijnych Obrzędów Sakramentu
Pokuty / 91
Ks. Ryszard Selejdak
Aktualne aspekty formacji przyszłych kapłanów /111
Mirosław Kuczkowski
Św. Antoni Padewski - Mąż ewangeliczny w świetle czasopism tercjarskich
(1918-1939) / 137
Beata Bilicka
Jaki podręcznik do nauki religii dla młodzieży XXI wieku? / 161
Bp Andrzej F. Dziuba
Samorząd terytorialny drogą upodmiotowienia społeczności lokalnych / 177

Sprawozdania

Ks. Dariusz Kwiatkowski
Komunikat z 42. Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu / 195
Ks. Maciej Olczyk, Ks. Waldemar Radecki
„Memoriale Domini" Gnieźnieński Jubileusz Księdza Profesora Jerzego Stefańskiego / 211
Ks. Julian Głowacki
Sprawozdanie z sympozjum „Ekumeniczny wymiar katechezy" / 229

Recenzje

Józef Zabielski, Odpowiedzialność za życie, Białystok 2007, ss. 253 - rec. bp Andrzej F. Dziuba / 237
Centro Studi Sanguis Christi. Dizionario Teologio sul Sangue di Cristo, a cura di Tullio Veglianti. Liberia Editrice Vaticana 2007, ss. XIX + 1585 - rec. bp Andrzej F. Dziuba / 241
Grzegorz Szamocki, Przejście Izraelitów przez Jordan (Joz 3,1-5,1). Historiografia, teologia, pareneza, Gdańsk 2011, ss. 468 - rec. ks. Dariusz Kotecki / 245
Zbigniew Witkowski, „Mężnie i wiernie". Papieska Gwardia Szwajcarska Historia chwały, Toruń 2010, ss. 260 - rec. ks. Czesław Rychlicki / 253
Jerzy Szyran OFMConv, Dialogalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologiczno-moralne, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2010, ss. 367 - rec. dk. dr Jacek Pawłowicz / 255
Marek Karczewski, Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana, Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nr 55, Olsztyn 2010, ss. 259 - rec. ks. Dariusz Kotecki / 259

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum