• Home
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 18 (2011)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 18 (2011)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
1731-5638
Publication year:
2011
Pages number:
314
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Teologia i Człowiek
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 18 (2011)

Bieżący zeszyt czasopisma „Teologia i Człowiek" poświęcony jest dziesiątej rocznicy powołania do istnienia w strukturach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziału Teologicznego. Jego utworzenie - jak zaznaczył w swoim wystąpieniu JM Rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński - było powrotem do idei, która pojawiła się już u zarania naszego Uniwersytetu, a która z wiadomych racji nie mogła być spełniona. Wydział Teologiczny istniał przecież na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Inauguracja Wydziału Teologicznego w 2001 r. była więc szczęśliwym dopełnieniem całej wielowiekowej tradycji naukowej i dziedzictwa kulturotwórczego Uniwersytetu Wileńskiego, a przez to spełnieniem wobec niego dziejowej sprawiedliwości. Po przemówieniach JM Rektora UMK, Prezydenta miasta Torunia i ks. Dziekana Wydziału Teologicznego, które zostały wygłoszone na uroczystej inauguracji roku akademickiego w 10. rocznicę utworzenia wydziału, a także słowach Dziekana Założyciela Wydziału, nastąpił cykl artykułów, które otworzył wykład biskupa Enrico dal Covolo, rektora Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie nt. teologii jako wyzwania dla „innych nauk".

Fragm. Od redakcji - ks. Krzysztof Konecki

Od redakcji / 5 

Andrzej Radzimiński
Przemówienie JM Rektora UMK w Toruniu / 9
Michał Zaleski
Przemówienie Prezydenta miasta Torunia / 13
Ks. Jan Perszon
Przemówienie Dziekana Wydziału Teologicznego UMK / 15 

Artykuły

Bp Enrico dal Covolo
La teologia: una sfida per le "scienze altre"? / 21
Bp Enrico dal Covolo
"Io sono la luce del mondo". A proposito di un libro recente / 31
Félix María Arocena
Liturgia i postmodernizm w obliczu 50. rocznicy Soboru Watykańskiego II / 43
Ks. Piotr Roszak
Finis omnium Ecclesia. Biskup i jego troska o Kościół w myśli św. Tomasza z Akwinu / 65
Ks. Tomasz Dutkiewicz
Pomiędzy kazuistyką a moralnym relatywizmem. Metafizyka w służbie teologii moralnej / 83
Ks. Waldemar Szczerbiński
Antropologiczne aspekty rekonstrukcjonizmu żydowskiego / 99
Ks. Wojciech Cichosz, Ks. Krzysztof Gidziński
Pedagogiczno-katechetyczne możliwości zastosowania teorii powstania życia Hoimara von Ditfurtha / 129
Josef Niesyto
L'évolution du mariage dans la pensée de l'Église. Le mariage au Moyen Âge / 153
Ks. Julian Głowacki
Eutanazja - problem życia, a nie śmierci / 175
Ks. Wojciech Frątczak
Duchowieństwo dekanatu tureckiego w świetle zarządzenia bpa Aleksandra Bereśniewicza z 6 III 1884 r. / 215 

Sprawozdania

Piotr Alabrudziński
Sprawozdanie z I Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego „Dobro
i Prawda", Kraków, 25-27 października 2011 r. / 251 

Recenzje
„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu". Księga Pamiątkowa dla Księdza
Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60 rocznicę urodzin t. I-III, red.
Barbara Strzałkowska, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa
2011, ss. 1114 - rec. ks. Tomasz Tułodziecki / 259
Andreas Prokopf, Religiosität Jugendlicher. Eine qualitativ-empirische Untersuchung
auf den Spuren korrelativer Konzeptionen, Stuttgart: W. Kohlhammer
2008, ss. 280 - rec. ks. Wojciech Cichosz 282
Mirosław Krajewski, Universitas w nauczaniu Jana Pawła II, Rypin 2011,
ss. 165. - rec. ks. Janusz Gręźlikowski / 290
Artur G. Miziński, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2011, ss. 669 - rec. ks. Janusz Gręźlikowski / 297
Agenda Liturgiczna diecezji włocławskiej, red. ks. Krzysztof Konecki, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2011, ss. 456 - rec. ks. Jerzy Stefański / 304
Paweł Podeszwa, Paschalna pamięć o Jezusie. Studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia ή μαρτυρία Ίησού w Apokalipsie św. Jana, Studia i Materiały 142, Poznań 2011, ss. 415 - rec. ks. Dariusz Kotecki / 307

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum