• Home
  • Pedagogika
  • Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką

Beata Przyborowska

Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3037-6
Publication year:
2013
Pages number:
304
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Beata Przyborowska

Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką

Kategoria produktu:

Pedagogika potrzebuje innowacji dla edukacji. Ale potrzebuje także rozmaitych koncepcji teoretycznych, które będą nie tylko naturalną  kontynuacją minionego stulecia w ich interpretowaniu, lecz jednocześnie  będą "żądać" zmiany, gdy w głowach wielu wiek XX ciągle jeszcze się nie  skończył; będą "żądać" radykalnego wyjścia poza horyzont zastanego. Jest jakimś paradoksem, że myślenie o innowacjach słabło i stawało się coraz mniej... innowacyjne!? Praca Pani Profesor Beaty Przyborowskiej niesie /zawiera taką twórczą zmianę; może nawet radykalną zmianę?  Dotyczy ona innowacji w perspektywie integralnej, która wychodzi od: „mapy AQAL” i w sposób  przekonywujący wymusza czytanie/widzenie owych procesów w czterech kwadrantach łącznie. To jest droga nowego - innego - twórczego.

Z recenzji prof. dr hab. Ryszarda Łukaszewicza

Beata Przyborowska podjęła się zadania użytecznej teoretycznie, metodologicznie i praktycznie próby określenia podstaw pedagogiki innowacyjności, ku temu wiodła ją droga gruntownej współczesnej analizy uwarunkowań i perspektyw innowacyjności (...). Autorka dobrze wprowadza czytelnika w zagadnienia innowacyjnej funkcji pedagogiki, pedagogii innowacyjnych, poznawczych i praktycznych podejść do innowacji i do  dotychczasowego dorobku w dziedzinie refleksji nad innowatyką pedagogiczną, próbuje określić status pedagogiki innowacyjności.

Z recenzji prof. dr hab. Stanisława Palki

Od Autorki / 9
Wprowadzenie. Era innowacyjności / 13

Rozdział 1
Podstawy wiedzy o innowacjach w edukacji / 29
Rozwój teorii innowacji / 29
Studia nad innowacjami w edukacji / 42
Podstawowe kategorie pojęciowe współczesnych teorii innowacji / 47
Innowacyjność jako kategoria / 53
Dorobek metodologii badań nad innowacjami / 61
Redukcjonizm współczesnych teorii innowacji w edukacji / 65

Rozdział 2
Nowe ujęcie problematyki innowacyjności / 70
Potrzeba nowej koncepcji innowacji / 70
Wybrane modele całościowego podejścia do badań nad innowacjami / 74
Integralna perspektywa w edukacji a zmiany / 83
Innowacje w perspektywie integralnej / 90
Temporalny wymiar innowacji. Kontynuacja i zmiana / 92
Autorska koncepcja analizy innowacyjności / 98
Integralny pluralizm metodologiczny jako propozycja badań innowacji / 101

Rozdział 3
Perspektywa intencjonalna – subiektywna / 110
Człowiek jako podmiot i obiekt zmian / 110
Nowatorzy w społeczeństwie / 122
Nowatorstwo pedagogiczne / 125
Postawy proinnowacyjne nauczycieli / 130
Osobowość innowacyjna w perspektywie integralnej / 138

Rozdział 4
Perspektywa behawioralna – obiektywna / 141
Zachowania, czynności i praktyki innowacyjne / 141
Istota czynności i zachowań twórczych / 148
Ewolucja praktyk innowacyjnych / 155
Istota i rodzaje twórczej aktywności / 158
Rola i zróżnicowanie podmiotu twórczego / 159
Integralne praktyki innowacyjne / 172

Rozdział 5
Perspektywa kulturowa – intersubiektywna / 174
Kultura i jej znaczenie / 174
Kultura a zmiany / 179
Kulturowe uwarunkowania innowacyjności / 184
Kultura jako kontekst procesów edukacyjnych / 188
Kultura edukacji a innowacje / 190
Kontrkultury innowacyjności i opór wobec zmian / 195
Rodzina kultur innowacyjnych / 201
Kultura w ujęciu integralnym / 206

Rozdział 6
Pespektywa społeczna – interobiektywna / 210
Społeczna geneza innowacji / 210
Edukacja a kontekst społeczny / 214
Struktury i systemy innowacyjne w teorii / 216
Struktury innowacyjne w praktyce społecznej i edukacyjnej / 227
Procesy i mechanizmy zmian w systemach / 232
Model i praktyka innowacyjnych instytucji edukacyjnych / 234
Bariery innowacyjności w systemach oświatowych / 239
Integralnie z perspektywy systemowej / 242

Rozdział 7
Od pedagogii innowacyjnych do pedagogiki innowacyjności / 246
Innowacyjna funkcja pedagogiki / 246
Pedagogie a pedagogika / 250
Pedagogie przekorne a pedagogie innowacyjne / 257
Poznawcze a praktyczne podejście do innowacji / 259
Pedagogie innowacyjne – ich status i zróżnicowanie / 267
Innowatyka pedagogiczna i jej rozwój / 270
Status pedagogiki innowacyjności / 277

Bibliografia / 289
Summary. Pedagogy of Innovation. Between Theory and Practice / 303

  • JZJ

    Jednym z zadań nauk pedagogicznych jest doskonalenie systemu oświatowego. Można je osiągnąć dzięki powiązaniu teorii i praktyki edukacyjnej. Funkcja innowacyjna pedagogiki – jak pisze autorka książki Beata Przyborowska – opiera się na odpowiedzi na pytanie, co robić, aby było lepiej. Polega między innymi na opracowaniu nowych rozwiązań, tworzeniu ekspertyz i opiniowaniu, współpracy z władzami oświatowymi, a także inspirowaniu ruchu nowatorskiego, sprawowaniu nad nim patronatu naukowego oraz ocenie przydatności zgłaszanych innowacji. Książka stanowi próbę określenia podstaw pedagogiki innowacyjności. Składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwsze dwa, w których przedstawiono założenia teoretyczne i metodologiczne, są punktem wyjścia do dalszych rozważań na temat wewnętrznych (intencjonalnych i kulturowych) oraz zewnętrznych (behawioralnych i społecznych) uwarunkowań innowacyjności. Zostały tu zaprezentowane różne teorie innowacji oraz dorobek metodologii badań nad innowacjami. Przyborowska przedstawiła też autorską koncepcję analizy innowacyjności. W ostatnim rozdziale omówiono innowacyjną funkcję pedagogiki, pedagogie przekorne oraz status i zróżnicowanie pedagogii innowacyjnych. Opisano również różnicę między pedagogią a pedagogiką. Autorka, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w zakresie powstawania subdyscypliny zajmującej się problematyką innowacyjności w kształceniu, proponuje nową nazwę: pedagogika innowacyjności.
    Fragment recenzji opublikowanej w miesięczniku „Forum Akademickie” (9/2013)
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum