• Home
  • Socjologia
  • Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010. Studium statystyczno-przestrzenne

Roman Rudnicki, Mieczysław Kluba

Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010. Studium statystyczno-przestrzenne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3205-9
Publication year:
2014
Pages number:
291
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Roman Rudnicki, Mieczysław Kluba

Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010. Studium statystyczno-przestrzenne

Kategoria produktu:

W podjętej rozprawie Autorzy dokonują analizy przestrzenno-czasowej zmian, jakie zaszły na terenie województwa kujawsko-pomorskiego między dwoma spisami rolnymi. […] Opracowanie jest bardzo bogatym studium przypadku, dające możliwości wykorzystania w praktyce, a szczególnie organom i jednostkom sporządzającym strategie rozwoju regionu i poszczególnych gmin.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Cymermana

1. ZAKRES ANALIZY I WARUNKI ZEWNĘTRZNE ROLNICTWA / 11
1.1. Zakres analizy / 11
1.2. Warunki zewnętrzne rolnictwa / 13
1.2.1. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju rolnictwa/ 14
1.2.2. Uwarunkowania pozaprzyrodnicze rolnictwa / 16
1.2.3. Oddziaływanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej / 17

2. STRUKTURA UŻYTKOWANIA ZIEMI / 26
2.1. Powierzchnia ogólna i struktura użytkowania ziemi / 27
2.2. Użytki rolne i struktura rolniczego użytkowania ziemi / 30
2.2.1. Ogrody przydomowe i grunty o dobrej kulturze rolnej – nowe kategorie statystyki rolniczej GUS / 34
2.2.2. Grunty orne / 36
2.2.3. Uprawy trwałe – sady / 40
2.2.3.1. Liczba gospodarstw rolnych i powierzchnia upraw sadowniczych – ogółem / 41
2.2.3.2. Drzewa owocowe / 45
2.2.3.3. Krzewy owocowe i jagodowe / 50
2.2.3.4. Szkółki drzew i krzewów owocowych / 51
2.2.4. Trwałe użytki zielone / 54
2.3. Użytki rolne nieużytkowane rolniczo – wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na kształtowanie się struktury rolniczego użytkowania ziemi / 57
2.3.1. Użytki rolne nieużytkowane rolniczo / 57
2.3.2. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej oddziałujące na kształtowanie się struktury rolniczego użytkowania ziemi / 62
2.4. Pozarolnicze formy użytkowania ziemi w gospodarstwach rolnych / 65
2.4.1. Lasy i grunty leśne w gospodarstwach rolnych / 65
2.4.1.1. Lasy jako forma użytkowania ziemi w gospodarstwach rolnych / 65
2.4.1.2. Zalesienia PROW / 69
2.4.2. Pozostałe grunty / 71
2.4.3. Rośliny energetyczne jako nowa forma użytkowania ziemi w gospodarstwach rolnych / 75
2.4.4. Relacja między wskaźnikami zmian powierzchni użytków rolnych i gruntów niebędących użytkami rolnymi – główne kierunki zmian w strukturze użytkowania ziemi / 80

3. STRUKTURA ZASIEWÓW / 81
3.1. Powierzchnia zasiewów – ogółem / 81
3.1.1. Problemy analizy porównawczej PSR 2002 i PSR 2010 / 81
3.1.2. Uprawy pod osłonami / 82
3.2. Zboża / 87
3.2.1. Analiza według liczby gospodarstw prowadzących uprawę zbóż / 87
3.2.2. Analiza według powierzchni uprawy zbóż / 90
3.2.2.1. Zmiany powierzchni zasiewu zbóż w latach 2002–2010 / 90
3.2.2.2. Powierzchnia i struktura zasiewu zbóż według danych PSR 2010 / 93
3.2.2.3. Zboża ozime jako element struktury zasiewów zbożowych / 103
3.3. Ziemniaki i pozostałe uprawy alimentacyjne / 105
3.3.1 Ziemniaki / 105
3.3.2. Strączkowe jadalne / 109
3.3.3. Warzywa / 115
3.3.4. Truskawki i inne uprawy alimentacyjne / 124
3.4. Uprawy przemysłowe / 126
3.4.1. Analiza porównawcza wyników PSR 2002 i PSR 2010 / 127
3.4.2. Struktura upraw przemysłowych / 132
3.4.3. Struktura według liczby gospodarstw rolnych prowadzących uprawę roślin przemysłowych / 139
3.5. Uprawy pastewne / 141
3.6. Struktura powierzchni zasiewów – ujęcie syntetyczne / 148
3.7. Struktura zasiewów a oddziaływanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej / 152

4. CHÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH / 162
4.1. Główne kierunki chowu / 163
4.1.1. Trzoda chlewna / 163
4.1.2. Bydło / 181
4.2. Pozostałe kierunki chowu / 200
4.2.1. Drób / 200
4.2.2. Konie / 213
4.2.3. Owce / 218
4.2.4. Kozy / 223
4.2.5. Pszczoły / 228
4.2.6. Zwierzęta futerkowe / 233
4.3. Chów zwierząt – ujęcie syntetyczne / 239
4.4. Zagrożenia środowiskowe koncentracji chowu zwierząt gospodarskich / 247
4.5. Fundusze UE ukierunkowane na rozwój chowu zwierząt gospodarskich / 248

5. CECHY PRODUKCYJNE ROLNICTWA – UJĘCIE SYNTETYCZNE / 252
5.1. Intensywność organizacji produkcji rolniczej / 252
5.2. Poziom i struktura produkcji rolniczej / 256
5.2.1. Produkcja roślinna / 256
5.2.2. Produkcja zwierzęca / 259
5.2.3. Wybrane wskaźniki produkcyjności / 262
5.3. Towarowość rolnictwa / 271
5.4. Oddziaływanie instrumentów WPR / 277

6. UWAGI KOŃCOWE / 279

LITERATURA / 283
SUMMARY / 289

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum