Grażyna Halkiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski (red.)

Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3446-6
Publication year:
2015
Pages number:
394
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Grażyna Halkiewicz-Sojak, Agnieszka Komorowska, Bartłomiej Łuczak, Michał Sokulski (red.)

Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej

Kategoria produktu:

Od lat środowisko badaczy i miłośników twórczości literackiej Karola Wojtyły/ Jana Pawła II czekało na tak istotne ujęcie jednego z najważniejszych aspektów pisarstwa autora Tryptyku rzymskiego. Książka wnosi nowe elementy do badań nad tym pisarstwem, jak np. perspektywa kontekstualna czy żywioł teatralny, nie wyłączając początków scenicznej „kariery” Karola Wojtyły, jak w ciekawym, nasyconym wielu rzadko przywoływanymi szczegółami biograficznymi artykule Marty Burghardt. […] W opracowaniu tej problematyki wzięła udział reprezentatywna grupa uczonych starszego i młodszego pokolenia, mających w swoim dorobku ważne publikacje naukowe, niejednokrotnie cytowane, z kręgu wiedzy i recepcji dokonań literackich i innych Wojtyły/Jana Pawła II. Wymieńmy przykładowo autorów książki: Jan Okoń, Andrzej Stoff, Krzysztof Dybciak czy Mirosława Ołdakowska-Kuflowa. Rzecz odznacza się szeroką perspektywą poznawczą, uwzględniającą istotne problemy pisarstwa i działalności społeczno-kulturalnej Papieża Polaka w kontekście tradycji literackiej dawniejszej i współczesnej – zarówno polskiej, jak i globalnej.

Wprowadzenie (Grażyna Halkiewicz-Sojak) / 7

I. W stronę całości

1. Jan Okoń, Filary polskiego Kościoła XX wieku: prymas August Hlond, Adam Stefan Sapieha, Stefan Wyszyński i Jan Paweł II / 13

2. Marta Burghardt, Wpływ środowiska wadowickiego i krakowskiego na wrażliwość artystyczną Karola Wojtyły/Jana Pawła II / 35

3. Krzysztof Dybciak, Pisarstwo Karola Wojtyły/Jana Pawła II jako synteza głównych wzorów polskiej tradycji kulturalnej / 49

4. Andrzej Stoff, „Osoba i czyn” Karola Wojtyły jako inspiracja do refleksji teoretycznoliterackiej/ 63

5. Aleksander Sztramski, „Omnia nuda et aperta” – Franciszka Sawickiego fenomenologiczne analizy wstydliwości i ich rola w twórczości filozoficzno-teologicznej i literackiej Karola Wojtyły/Jana Pawła II / 81

6. Zofia Zarębianka, Rodzaje i funkcje sygnałów biblijnych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Rekonesans / 99

7. Anna Kozłowska, Styl artystyczny Karola Wojtyły wobec tradycji Jakuba Wujka / 109

8. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Myśl estetyczna Jana Pawła II – jej tradycje i konteksty (wybrane zagadnienia) / 127

9. Anastazja Seul, Prawda, dobro i piękno w odwołaniach Jana Pawła II do literatury polskiej / 137

10. Katarzyna Jaworska, Akt strzelisty w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Obecność i znaczenie / 157

II. W stronę interpretacji

1. Olaf Krysowski, Idea wolności a tradycja romantyczna w poemacie „Myśląc Ojczyzna…” Stanisława Andrzeja Grudy (Karola Wojtyły) /173

2. Magda Nabiałek, Pokonać granicę – dramaturgia mistyczna Juliusza Słowackiego a twórczość Karola Wojtyły / 189

3. Michał Sokulski, Echa mesjanizmów: sarmackiego i romantycznego w wizji polskich dziejów Karola Wojtyły („Jeremiasz”)/Jana Pawła II (homilie z pielgrzymek do ojczyzny) / 209

4. Grażyna Halkiewicz-Sojak, Echa Norwidowskiego poematu „Promethidion” w „Liście do artystów” Jana Pawła II / 233

5. Dorota Heck, „Hiob” i „Jeremiasz”. Okupacyjne dramatopisarstwo Karola Wojtyły jako nawiązanie do literatury Młodej Polski / 245

6. Jan Ciechowicz, Karol Wojtyła wobec Stanisława Wyspiańskiego / 259

7. Agnieszka Komorowska, „Krakus” Cypriana Norwida i Promieniowanie ojcostwa” Karola Wojtyły wobec Księgi Rodzaju / 271

8. Marian Grabowski, O antropologicznych interpretacjach „Promieniowania ojcostwa” Karola Wojtyły/Jana Pawła II /293

9. Anna Karoń-Ostrowska, Filozofia dialogu w „Promieniowaniu ojcostwa” Karola Wojtyły/Jana Pawła II / 313

10. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły na tle literackich kreacji postaci Adama Chmielowskiego / 321

11. Marta Kocoń, Jak kształtował się „Brat naszego Boga”? / 349

III. Aneks

Wybrane utwory literackie i zdjęcia z konferencji „Karol Wojtyła/Jan Paweł II wobec tradycji polskiej kultury literackiej i artystycznej” oraz towarzyszącego jej koncertu / 369

Indeks osobowy / 381
Noty o autorach / 391

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
 • Grażyna Halkiewicz-Sojak

  Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania badawcze: historia literatury polskiej XIX wieku, także w perspektywie komparatystycznej, a w szczególności twórczość Cypriana Kamila Norwida i Zygmunta Krasińskiego. W tym ostatnim kontekście: wspólne miejsce literatury i filozofii oraz literatury i sztuk plastycznych; obecność tradycji i wątków romantycznych w poezji XX wieku. Publikacje w formie odrębnych książek: „Byron w twórczości Norwida” (1994); „Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich brazach „całości” (1998); „Zygmunt Krasiński. Nowe spojrzenia” [współredakcja z B. Burdziejem ] (2011),opracowanie edytorskie i Wstęp w: „Zygmunt Krasiński, Prześwit” (2004), „Poezja i astronomia” (2006) [współredakcja z B. Burdziejem], „Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni” (2009) [współredakcja z B. Paprocką-Podlasiak], a także liczne artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Bierze udział w przygotowaniu edycji „Dzieł wszystkich” Cypriana Norwida,uczestniczy w pracach komitetu redakcyjnego rocznika „Studia Norwidiana”.

 • Agnieszka Komorowska

  Mgr filologii polskiej (specjalizacja teatrologiczna) i filozofii, doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; przygotowuje rozprawę doktorską pt. Antropologia poetycka w dramatach Cypriana Norwida i Karola Wojtyły. Opracowała edytorsko autograf dramatu K. Wojtyły Promieniowanie ojcostwa.

 • Bartłomiej Łuczak

  polonista, doktorant w Instytucie Literatury Polskiej UMK, autor kilku artykułów naukowych i publicystycznych, wierszy i muzyki, autor oraz wykonawca piosenek.

 • Michał Sokulski

  Doktorant na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowuje rozprawę doktorską na temat: Od apokaliptycznej zagłady w „Nie-Boskiej komedii” do mesjanizmu narodowego w „Przedświcie” Zygmunta Krasińskiego. Eschatologia – historiozofia – poetyka. Autor kilkunastu artykułów poświęconych historiozofii polskiego romantyzmu.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum