Piotr Siemiątkowski

Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3408-4
Publication year:
2016
Pages number:
528
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Piotr Siemiątkowski

Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

Kategoria produktu:

Niniejsza praca stanowi próbę nowego spojrzenia na kwestie dotyczące międzynarodowych przepływów kapitału i wynikającego z nich zewnętrznego uzależnienia finansowego państwa. W obliczu procesów ekonomizacji bezpieczeństwa oraz finansyzacji gospodarki problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego nabiera nowego znaczenia. Koniecznością staje się monitorowanie międzynarodowych relacji, zwłaszcza przepływu strumieni kapitału, w celu dostarczenia rzetelnych informacji polityce gospodarczej. Zaproponowany w pracy szczegółowy zestaw wskaźników pozwolił na stworzenie rankingu państw pod względem ich uzależnienia od zewnętrznych strumieni finansowania.

Przedstawione wyniki badań w znacznym stopniu wypełniają lukę w literaturze naukowej z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Z uwagi na wielowymiarowość i złożoność poruszanych zagadnień rozprawa nie wyczerpuje tematu, może jednak być przyczynkiem do dalszego rozwoju badań w tym kierunku.

„Chcę wyraźnie powiedzieć, że pomysł badania należy ocenić wysoko. Podobnie wysoko należy ocenić jego realizację, chodzi mi o formę i szczegółowość. Mówiąc o tym, chcę podkreślić, że jest to autentyczny własny wkład, którego tak często szukamy w pracach na stopień i bardzo często mamy trudności z jego znalezieniem”.

Z recenzji prof. Katarzyny Żukrowskiej

Wstęp  / 9

Rozdział 1. Uzależnienie finansowe jako obszar bezpieczeństwa ekonomicznego państwa  / 19
1.1. Podstawowe koncepcje bezpieczeństwa ekonomicznego  / 19
1.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne a bezpieczeństwo państwa  / 27
1.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne w warunkach globalizacji  / 35
1.4. Sposoby ujmowania bezpieczeństwa ekonomicznego  / 46
1.5. Model bezpieczeństwa ekonomicznego oparty na koncepcji ruchu okrężnego w gospodarce rynkowej  / 49
1.6. Istota i obszary uzależnienia ekonomicznego  / 61
1.6.1. Uzależnienie od zasobów naturalnych  / 63
1.6.2. Uzależnienie energetyczne  / 66
1.6.3. Uzależnienie żywnościowe  / 68
1.6.4. Uzależnienie finansowe  / 70
1.6.5. Uzależnienie od technologii  / 71
1.7. Teoretyczne źródła koncepcji uzależnienia finansowego  / 73
1.7.1. Koncepcja zależności  / 73
1.7.2. Teoria systemu światowego  / 78
1.7.3. Współczesne źródła koncepcji uzależnienia finansowego  / 82
1.7.3.1. Teorie globalizacji  / 82
1.7.3.2. Mikroekonomiczne koncepcje uzależnienia finansowego  / 90
1.7.3.3. Teorie współzależności ekonomicznej  / 91

Rozdział 2. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna jako miara uzależnienia finansowego gospodarki  / 95
2.1. Międzynarodowy transfer czynników produkcji jako źródło uzależnienia gospodarki  / 95
2.2. Cztery swobody wolnego rynku Unii Europejskiej  / 110
2.3. Istota i struktura międzynarodowej pozycji inwestycyjnej  / 120
2.4. Charakterystyka wytycznych MFW w zakresie gromadzenia danych o składnikach międzynarodowej pozycji inwestycyjnej  / 128
2.4.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  / 128
2.4.2. Zagraniczne inwestycje portfelowe  / 132
2.4.3. Derywaty finansowe  / 134
2.4.4. Pozostałe inwestycje  / 136
2.4.5. Aktywa rezerwowe  / 137

Rozdział 3. Determinanty kształtowania się międzynarodowej pozycji inwestycyjnej  / 141
3.1. Selekcja determinant bezpośrednich inwestycji zagranicznych  / 143
3.2. Determinanty zagranicznych inwestycji portfelowych  / 147
3.3. Determinanty przepływu derywatów finansowych  / 150
3.4. Determinanty pozostałych inwestycji  / 154
3.5. Czynniki warunkujące rozmiary aktywów rezerwowych  / 155
3.6. Selekcja czynników warunkujących poziom międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto  /  158

Rozdział 4. Koncepcja uzależnienia finansowego państwa  / 163
4.1. Istota bezpieczeństwa finansowego państwa  / 163
4.2. Konkretyzacja koncepcji uzależnienia finansowego państwa  / 167
4.3. Mierniki uzależnienia finansowego gospodarki  / 174
4.3.1. Ogólne mierniki oparte na międzynarodowej pozycji inwestycyjnej  / 174
4.3.2. Wskaźniki stanu struktury międzynarodowej pozycji inwestycyjnej  / 179
4.3.3. Mierniki uzależnienia finansowego wynikające z bilansu płatniczego  / 186
4.3.4. Pozostałe wskaźniki uzależnienia finansowego  / 188

Rozdział 5. Rozmiary i dynamika międzynarodowej pozycji inwestycyjnej państw Unii Europejskiej w latach 2002–2013  / 193
5.1. Stan międzynarodowej pozycji inwestycyjnej państw Unii Europejskiej na koniec 2013 roku  / 193
5.2. Aktywa i pasywa zagraniczne w państwach Unii Europejskiej o dodatniej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto  / 201
5.3. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto i jej zmiany w państwach o nieznacznie ujemnej relacji międzynarodowej pozycji inwestycyjnej do produktu krajowego brutto  / 219
5.4. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna w państwach o znacząco ujemnej relacji międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto do produktu krajowego brutto  / 234
5.5. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w państwach o najniższym stosunku MPI do produktu krajowego brutto  / 252

Rozdział 6. Determinanty międzynarodowej pozycji inwestycyjnej państw Unii Europejskiej w latach 2002–2013  / 273
6.1. Podstawowe parametry makroekonomiczne państw Unii Europejskiej  / 273
6.1.1. Stan i zmiany produktu krajowego brutto  / 273
6.1.2. Dynamika zmian cen  / 287
6.1.3. Stan i zmiany sytuacji finansów publicznych  / 292
6.2. Demografia i rynek pracy  / 304
6.2.1. Wielkość populacji w badanych państwach  / 304
6.2.2. Aktywność zawodowa i problemy z bezrobociem  / 321
6.2.3. Koszty pracy  / 329
6.3. Opodatkowanie działalności gospodarczej  / 342
6.4. Innowacyjność w badanych państwach  / 353
6.5. Determinanty inwestycji portfelowych  / 364
6.6. Pozycja państw Unii Europejskiej w międzynarodowych rankingach  / 378
6.6.1. Rankingi międzynarodowej konkurencyjności  / 380
6.6.2. Ratingi międzynarodowej wiarygodności kredytowej  / 383

Rozdział 7. Statystyczne badanie uzależnienia finansowego państw Unii Europejskiej  / 389
7.1. Wskaźniki uzależnienia finansowego państwa oparte na międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto i jej składowych  / 389
7.1.1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna a oficjalne aktywa rezerwowe  / 389
7.1.2. Wskaźniki międzynarodowej integracji finansowej  / 397
7.1.3. Odpływ netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych a międzynarodowa pozycja inwestycyjna  / 401
7.2. Źródła uzależnienia finansowego pochodzące z bilansu płatniczego gospodarki  / 411
7.3. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna a zadłużenie zagraniczne  / 428
7.4. Pozostałe wskaźniki uzależnienia finansowego  / 432
7.5. Taksonomiczne badanie uzależnienia finansowego państw Unii Europejskiej  / 443
7.5.1. Metodologia badania  / 443
7.5.2. Taksonomia międzynarodowej pozycji inwestycyjnej państw Unii Europejskiej  / 449
7.5.3. Taksonomiczne badanie determinant międzynarodowej pozycji inwestycyjnej  / 453
7.5.4. Indeks uzależnienia finansowego  / 457

Zakończenie  / 471
Literatura  / 479
Spis rysunków  / 515
Spis tabel  / 517
Summary. Financial dependence as the threat to the economic security of the state  / 523

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum