Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski (red.)

Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4297-3
Publication year:
2019
Pages number:
356
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski (red.)

Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej

Kategoria produktu:

Ranga i złożoność zmian występujących na rynku pracy wymaga systematycznego ich diagnozowania. Aby dokonać oceny tych zmian, należy zbadać ich zgodność z prawidłowościami rozwoju społeczno-gospodarczego, uwzgledniając w szczególności aspekty społeczne. W opracowaniu podjęto to wyzwanie i dokonano analizy dylematów rynku pracy, wiążących się z podejmowaniem decyzji zarówno na szczeblu makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym. Książka dobrze wpisuje się w międzynarodową dyskusję teoretyków i praktyków rynku pracy dotyczącą jego przyszłego kształtu, adekwatnego do zmian demograficznych i społeczno-gospodarczych. Mamy nadzieję, że wnioski i rekomendacje zaprezentowane w publikacji pozwolą państwu skuteczniej interweniować na rynku pracy i efektywniej wykorzystywać publiczne środki.

Od Redaktorów / 11

Część I. Rynek pracy w procesie przemian

Lucjan Miś
Bezrobocie i zatrudnienie w krajach grupy wyszehradzkiej w latach 2004–2018 / 19
1. Wprowadzenie / 19
2. Bezrobocie w krajach GW w ostatnich latach / 21
2.1. Stopa bezrobocia / 21
2.2. Bezrobocie wśród kobiet / 23
2.3. Bezrobocie długotrwałe / 24
3. Zatrudnienie / 25
3.1. Stopa aktywności zawodowej / 25
3.2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy / 26
4. Produktywność / 27
5. Podsumowanie i wnioski końcowe / 28
Literatura / 29

Weronika Wyduba, Sławomir Kalinowski
Zawody deficytowe i nadwyżkowe w kontekście potrzeb wiejskiego rynku pracy / 31
1. Wprowadzenie / 31
2. Potrzeby rynku pracy na wsi – przegląd literatury / 33
3. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce / 35
4. Zawody deficytowe i nadwyżkowe a potrzeby wiejskiego rynku pracy / 38
5. Podsumowanie i wnioski końcowe / 44
Literatura / 45

Wiktoria Wróblewska
Kondycja zdrowotna kobiet w wieku mobilnym i jej uwarunkowania demograficzno-społeczne / 49
1. Wprowadzenie / 49
2. Zasoby demograficzne / 50
3. Trwanie życia i umieralność kobiet w wieku od 15 do 44 lat / 53
4. Wskaźniki stanu zdrowia / 57
5. Uwarunkowania demograficzne i społeczne ocen stanu zdrowia / 61
6. Podsumowanie i wnioski końcowe / 67
Literatura / 68

Monika Maksim, Monika Wojdyło
Determinanty skutecznego aktywizowania bezrobotnych za pomocą programów specjalnych / 71
1. Wprowadzenie / 71
2. Innowacyjna koncepcja aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+ / 72
3. Programy specjalne – regulacje prawne / 76
4. Metoda badania / 80
5. Wyniki badań / 81
5.1. Otoczenie ekonomiczne i instytucjonalne / 81
5.2. D oradcy klienta w powiatowych urzędach pracy / 84
5.3. Bezrobotni 50+ / 85
6. Podsumowanie i wnioski końcowe / 86
Literatura / 91

Monika Wojdyło, Kamil Zawadzki
Coaching rozwojowy jako proces oddziaływania na elastyczność zawodową pracujących / 95
1. Wprowadzenie / 95
2. Idea coachingu rozwojowego / 96
3. Koncepcja elastyczności zawodowej pracujących / 97
3.1. E lastyczny rynek pracy a elastyczność zawodowa pracujących / 97
3.2. Konceptualizacja i operacjonalizacja elastyczności zawodowej / 98
3.3. Macierz zmiany sytuacji zawodowej / 100
4. Podnoszenie elastyczności zawodowej w procesie coachingu rozwojowego / 103
5. Podsumowanie i wnioski końcowe / 105
Literatura / 107

Część II . Praca – zadowolenie, kompetencje przyszłości

Dominik Buttler
Bezrobocie i indywidualny dobrostan w Polsce / 111
1. Wprowadzenie / 111
2. Użyteczność wskaźników subiektywnego dobrostanu dla polityki publicznej / 112
3. Bezrobocie a subiektywny dobrostan. Charakterystyka związku / 113
4. Procedura badawcza / 116
5. Analiza wyników / 119
6. Podsumowanie i wnioski końcowe / 121
Literatura / 122

Tomasz Szubert
Związki między miejscem zamieszkania, wykonywanym zawodem a zadowoleniem z pracy (ujęcie lokalne i międzynarodowe) / 125
1. Wprowadzenie / 125
2. Cel, zakres i metody badawcze badania / 127
3. Rezultaty badawcze / 128
4. Podsumowanie i wnioski końcowe / 136
Literatura / 137

Mirosław Grewiński, Marek Kawa, Joanna Lizut
The polish higher education in the context of new skills and Competences / 139
1. Introduction / 139
2. From the Experience of Higher Education in Poland to Others / 140
3. What is more important – diploma or skills? / 142
4. Skills and compatences of future – some proposals / 147
5. Conclusion / 154
References / 155

Cecylia Sadowska-Snarska
Kształcenie opiekunów osób zależnych – doświadczenia niemieckie / 159
1. Wprowadzenie / 159
2. Problem starości demograficznej w Niemczech / 161
3. Nauka zawodu pielęgnacyjno-opiekuńczego / 164
4. System kształcenia dualnego opiekunów osób zależnych na poziomie szkoły wyższej / 168
5. Promocja kształcenia w zawodzie opiekuna / 171
6. Dokształcanie nieformalnych opiekunów osób zależnych / 173
6.1. Szkolenia pielęgnacyjne w ramach ambulatoryjnych służb opiekuńczych / 174
6.2. Kursy oferowane przez związki i stowarzyszenia / 174
7. Podsumowanie i wnioski końcowe / 176
Literatura / 177

Stanisław Kaczyński
Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy na progu xxi wieku / 179
1. Wprowadzenie / 179
2. Pojęcie kompetencji / 180
3. Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy / 184
4. Podsumowanie i wnioski końcowe / 190
Literatura / 191

Część III . Demograficzne aspekty polityki społecznej

Cezary Żołędowski
Czy polska jest już państwem imigracyjnym? Tendencje w migracjach zagranicznych z udziałem polski / 195
1. Wprowadzenie / 195
2. Perspektywa teoretyczna centrum–peryferie w badaniach migracji międzynarodowych / 197
3. Statystyka migracji zagranicznych z udziałem Polski / 200
4. Czy Polska jest już państwem imigracyjnym? / 206
5. Zakończenie / 209
Literatura / 210

Tadeusz Kamiński
Polska polityka rodzinna na tle innych państw grupy wyszehradzkiej / 213
1. Wprowadzenie / 213
2. Wspólne wyzwania / 214
3. Świadczenia związane z urodzeniem dziecka i opieką w pierwszych latach życia / 217
4. Wspieranie rodzin w kosztach wychowywania dzieci / 221
5. Podsumowanie i wnioski końcowe / 225
Literatura / 226

Maciej Cesarski
Polityka osadnicza jako pochodna polityki społecznej w przestrzennym aspekcie zamieszkiwania / 229
1. Wprowadzenie / 229
2. Przestrzenne relacje infrastruktury społecznej i osadniczej / 233
3. Polityka społeczna i osadnicza a kwestia społeczna / 237
4. Związki polityki społecznej i osadniczej – znaczenie dla równoważenia przestrzeni zamieszkanej / 241
5. Podsumowanie i wnioski końcowe / 245
Literatura / 247

Andrzej Rączaszek
Depopulacja miast górnośląskiego okręgu przemysłowego na tle ich rozwoju historycznego / 251
1. Wprowadzenie / 251
2. Określenie zakresu przestrzennego badania / 252
3. Gospodarcze uwarunkowania rozwoju miast na Górnym Śląsku / 255
4. Przestrzenne konsekwencje rozwoju przemysłu / 257
5. Rozwój demograficzny miast Górnego Śląska i Zagłębia / 259
6. Zmiana liczby mieszkańców wybranych miast w okresie transformacji / 263
7. Wnioski końcowe – kierunki zmian / 266
Literatura / 267

Część IV. Kształtowanie bezpieczeństwa socjalnego

Magdalena Knapińska
Poziom, dynamika i relacje płac w Polsce na tle krajów unii europejskiej / 273
1. Wprowadzenie / 273
2. Pojęcie płac w literaturze ekonomicznej / 274
3. Poziom i dynamika wynagrodzeń przeciętnych i minimalnych / 277
4. Relacje płacowe ze względu na płeć / 282
5. Relacje płacowe w przekroju przestrzennym Polski i wybranych krajów europejskich / 285
6. Relacje płac w sekcjach i grupach zawodowych / 288
7. Podsumowanie i wnioski końcowe / 291
Literatura / 292

Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska
Zależność między poziomem zaspokojenia potrzeb przez pracowników i oceną sprawiedliwości wynagradzania oraz zaangażowaniem w pracy / 295
1. Wprowadzenie / 295
2. Sprawiedliwość, sprawiedliwość dystrybutywna i społeczna / 296
3. Sprawiedliwość wynagradzania / 300
4. Zarządzanie przez zaangażowanie / 302
5. Wyniki badań / 303
6. Podsumowanie i wnioski końcowe / 308
Literatura / 309

Marek Bednarz
Nowe ryzyka socjalne jako wyzwanie dla zabezpieczenia społecznego / 311
1. Wprowadzenie / 311
2. Nowe ryzyka socjalne jako konsekwencja przemian społeczno-ekonomicznych / 312
3. Ryzyko socjalne i świadczenia z tytułu jego wystąpienia w regulacjach międzynarodowych i europejskich / 318
4. Podsumowanie i wnioski końcowe / 322
Literatura / 323

Jerzy Krzyszkowski
Stan i perspektywy rozwoju zintegrowanej lokalnej polityki społecznej / 327
1. Wprowadzenie / 327
2. Dyferencjacja, integracja i kooperacja w lokalnej polityce społecznej w teorii i praktyce / 329
3. Badania jakościowe lokalnej polityki społecznej przeprowadzone w ramach uczestnictwa w projektach „Kooperacja 3D” oraz „Krajowa Sieć Reintegracji” / 334
4. Podsumowanie i wnioski końcowe / 337
Literatura / 340

Tadeusz Kowalewski
Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej wobec rodzin w układzie lokalnym / 343
1. Wprowadzenie / 343
2. Pomoc społeczna w polityce społecznej państwa / 344
3. Skala pomocy społecznej na rzecz rodzin w Łomży / 349
4. Skala wypłat świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus” w Łomży / 351
5. Wpływ świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” na sytuację socjalną rodzin / 352
6. Podsumowanie i wnioski końcowe / 354
Literatura / 355

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum