Janusz Małłek

Opera Selecta, t. III: Scandinavica

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3485-5
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
470
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Seria:
Opera Selecta. Janusz Małłek
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

70,00 zł

twarda

Janusz Małłek

Opera Selecta, t. III: Scandinavica

Kategoria produktu:

W roku 2011 z inicjatywy i staraniem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazał się drukiem t. I Opera selecta zawierający wybór prac Profesora poprzednio publikowanych i kilku nowych w języku niemieckim, noszących tytuł Polen und Preussen von. 15 bis 18. Jahrhundert. Bestandaufnahme und Perspektiven. Tom II Opera selecta znajdujący się w druku obejmie z kolei prace już opublikowane, głównie w Wielkiej Brytanii i znów kilka nowych teksów w języku angielskim i będzie nosił tytuł Poland and Prussia in the Balic Area from the Sixteenth to the Eighteenth Century. Tom III zawiera prace publikowane w języku polskim, norweskim i szwedzkim dotyczące dziejów Norwegii, Szwecji, Danii oraz stosunków polsko – skandynawskich. Tom IV Opera selecta ma tytuł: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach i zawiera 35 artykułów już publikowanych. Zestawione w jednym tomie tworzą niewątpliwie nową jakość.

 

Toruńskie środowisko historyczne budowane od podstaw po drugiej wojnie światowej przez osoby pracujące przed 1939 roku na uniwersytecie wileńskim i lwowskim zawsze miało szczęście do wybitnych postaci. Tak było także z Januszem Małłkiem, który pod wpływem domu rodzinnego, szczególnie ojca Karola, wybitnego działacza i publicysty mazurskiego, oraz nauczyciela historii w liceum pedagogicznym w Mrągowie, zarzucił pomysł parania się działalnością literacką i skoncentrował się na rozwijaniu zainteresowań historycznych. Podjęcie studiów w tym zakresie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1955 roku przesądziło o drodze życiowej przyszłego profesora, a zapoczątkowany wtedy związek z toruńską uczelnią trwa od ponad pół wieku.

Trudno nie docenić znaczenia Pana Profesora Janusza Małłka dla umacniania naukowej pozycji toruńskiego środowiska historycznego. Jego publikacje, w których koncentrował się, szczególnie w pierwszym okresie badań, na kwestiach dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku oraz problematyce reformacji w Polsce i Europie, były przyjmowane z dużym zainteresowaniem nie tylko przez historyków polskich, ale wywoływały żywą dyskusję i polemikę wśród specjalistów w innych krajach europejskich. Gdy zaś poszerzył obszar badań o kwestie związane z historią państw skandynawskich i Niemiec, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków polskich za granicą. Różnorodność nurtów badawczych, wyraźnie poszerzanych w miarę upływu lat, zaowocowała opublikowaniem przez Profesora Janusza Małłka ponad 500 prac naukowych. Wszystkie one, co powinno być wzorem dla innych badaczy, świadczą o głębokiej wiedzy i erudycji oraz znakomitym warsztacie, do którego Pan Profesor zawsze przywiązywał szczególną wagę. O wysokiej pozycji naukowej Profesora dowodzi Jego członkostwo w licznych towarzystwach i organizacjach naukowych, w tym m.in. Verein für Reformationgeschichte, Historische Kommission für Ost- und Westpreussiche Landesforschung czy też Polskiej Akademii Umiejętności.

Niewielu wybitnych pracowników nauki posiada umiejętność łączenia pracy naukowej z administracyjną. Również na polu organizacyjnym dokonania Profesora Janusza Małłka są znaczące. Dość wspomnieć o pełnieniu przez Pana Profesora funkcji kierownika Zakładu Historii Nowożytnej i Historii Krajów Skandynawskich, zastępcy dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki, pierwszego dziekana Wydziału Nauk Historycznych, a wreszcie prorektora UMK w latach 1999–2002. Spośród wymienionych, dodajmy nie wszystkich pełnionych przez Profesora funkcji, za najważniejszą, co jest bardzo subiektywną oceną, uznać chyba należy pełnienie obowiązków dziekańskich. To dzięki podjętym w 1993 roku działaniom powstał Wydział, który w prawie niezmienionej formie funkcjonuje przez blisko 20 lat, co jednoznacznie świadczy o tym, że gdy Pan Profesor przystępował do jego organizowania, miał wyraźnie nakreśloną wizję.

Oddawane do druku czterotomowe wydawnictwo prezentuje jedynie wybrane publikacje Profesora Janusza Małłka. Z natury rzeczy może ono przypomnieć jedynie niektóre z licznych Jego prac powstałych w ciągu ponad 50 lat jakże twórczej i bogatej działalności badawczej Pana Profesora, prac, które nadal funkcjonują w obiegu naukowym.

Prof. dr hab. Jacek Gzella
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Det historiske miljoet i Toruń ble bygd av personer som hadde arbeidet pa universitetene i Vilnius og Lviv for den andre verdenskrig. Dette miljoet har alltid vart preget av lysende begavelser. Slik var det ogsa i Janusz Małłeks tilfelle. Hans far, Karol, var en fremragende aktivist og skribent i provinsen Masuria. Han og historielareren fra den pedagogiske videregaende skole i Mrągowo (Sensburg) fikk stor innflytelse pa Janusz’ livsvei. Istedenfor a vie seg til litteraturen fulgte han deres rad og konsentrerte seg om a utvikle sin interesse for historie. I 1955 begynte han a studere historie ved Nikolaus Kopernikus Universitetet i Toruń. Dermed var karrieren til den framtidige professoren bestemt, og han har na vart knyttet til universitetet i over 50 ar.

Professor Janusz Małłeks betydning for den vitenskapelige utviklingen av det historiske miljoet i Toruń er uvurderlig. Han konsentrerte seg, spesielt i den tidlige forskningsperioden, om Hertugdommet Preussens og Det kongelige Preussens historie pa 1500- og 1600-tallet, og om reformasjonens historie i Polen og Europa. Hans utgivelser om de ovennevnte emner vakte stor interesse blant polske historikere, og framkalte ogsa diskusjon blant spesialister i andre europeiske land. Gjennom sin forskning pa Skandinavias og Tysklands historie, ble han en av de mest kjente polske historikere i utlandet. I arenes lop utvidet professoren stadig forskningsomradet. Resultatet var over 500 publiserte avhandlinger. Alle disse avhandlingene vitner om stor allmennfaglig kunnskap. Hans virksomhet kan tjene som et forbilde for andre forskere. Professorens medlemskap i tallrike selskaper og vitenskapelige organisasjoner, bl.a. i Polska Akademia Umiejętności (Det polske kunstog vitenskapsakademi), Verein für Reformationgeschichte, Historische Kommission für Ost- und Westpreussiche Landesforschung, eller International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions er bevis pa hans hoye stilling i det vitenskapelige miljoet.

Det er ikke mange dyktige vitenskapsmenn som har evne til a kombinere vitenskapelig og administrativt arbeid. Professor Janusz Małłek har gjort en betydelig innsats nar det gjelder organiseringsarbeid. Det er nok a nevne noen av stillingene professoren har hatt ved universitetet i Toruń: leder for Senteret for moderne historie og de skandinaviske landenes historie, nestleder for Instituttet for historie og arkivstudier, den forste dekan for Fakultetet for historiske studier, og endelig prorektor ved Nikolaus Kopernikus Universitetet i arene 1999–2002. Blant de nevnte stillinger er etter min mening dekanstilligen den viktigste. I 1993  begynte Janusz Małłek nemlig a arbeide for a danne et separat fakultet. Takket vare hans aktivitet ble det dannet et fakultet som har fungert i narmere tjue ar i nesten samme form. Det vitner entydig om at professoren hadde et klart bilde av verket da han satte i gang organiseringen av fakultetet.

Firebindsutgivelsen som gar i trykken na, inneholder kun utvalgte publikasjoner av professor Janusz Małłek. Naturlig nok kan den bare presentere noen fa av hans tallrike avhandlinger skrevet i lopet av en periode pa over 50 ar – avhandlinger, vel a merke, som fremdeles fungerer i i den vitenskapelige diskurs.

Professor Jacek Gzella
Dekan for Fakultetet for historiske studiem ved Nikolaus Kopernikus Universitetet i Toruń

Słowo wstępne / 5
Forord / 7
Przedsłowie / 9
Forord / 13

CZĘŚĆ 1. KRAJE BAŁTYCKIE, SKANDYNAWIA
DEL 1. BALTICA, SCANDINAVIA

Historyczne przesłanki współczesnej koncepcji regionu Europy Północnej / 19
Z poszukiwań materiałów do historii Prus w Skandynawii / 29
Rzym i kontrreformacja w Skandynawii (wspólnie z Danutą Bogdan) / 45
Ustrój stanowy i kultura polityczna w obydwu częściach Prus (Prusy Książęce i Prusy Królewskie) w czasach nowożytnych / 51
Ständerförfattningen och den politiska kulturen i bada delarna av Preussen (Kungapreussen och hertigdömet Preussen) i början av den nya tiden / 69
Jan Szymański (1941–2007) – historyk dziejów Skandynawii / 83

CZĘŚĆ 2. DANIA
DEL 2. DENMARK

Przyczynek do stosunków politycznych Prus Książęcych z Danią w pierwszej połowie XVI wieku. Sprawy duńskie na tajnej naradzie w Królewcu w 1537 roku / 89
De politiske forhold mellem Hertugdommet Preussen og Danmark i 1500-tallet (Danske sager pa et hemmeligt mode i Königsberg i 1537) 97
Kontakty z Północą, czyli o książce Polska–Dania / 105

CZĘŚĆ 3. FINLANDIA
DEL 3. SUOMI

Wstęp do książki Marcina Kromera Historyja prawdziwa księcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny (1570) / 113

CZĘŚĆ 4. NORWEGIA
DEL 4. NORGE

Początki archiwów norweskich / 143
Najważniejsze norweskie czasopismo historyczne / 153
Zgromadzenia stanowe w Norwegii w latach 1536/1537–1661 / 159
Stendermotene i Norge i arene 1536/1537–1661 / 175
Reprezentacja stanu chłopskiego w Norwegii w XVI i XVII wieku / 191
Bondestandens representasjon i Norge pa 1500- og 1600-tallet / 203
Materiały do projektu korektury pruskiej Mikołaja Niewieścińskiego z 1598 roku (wspólnie z Fredrikiem Biem) / 213
Fragmenter av handskrifter i polsk oversettelse av Sulpicius Severus Kronike og materialer til Mikołaj Niewieściński utkast til Preussische korrectur (1598) (av Fredrik Bie) / 223
Droga do niepodległości i „pokojowa rewolucja” w Norwegii w 1905 roku 235
Christian Michelsen – współtwórca niepodległości Norwegii / 247
Christian Michelsen – medopphavsmann til Norges selvstendighet / 257
Słów kilka o niemieckiej syntezie dziejów Norwegii / 267
„Długa droga” Norwegów do uzyskania niepodległości / 271
Polens tusenarsjubileum (Polen og Norge) / 277

CZĘŚĆ 5. SZWECJA
DEL 5. SVERIGE

Pierwsza polska historia Szwecji z XVI stulecia / 283
Czy Eryk XIV był królem ludu? O książce Knuta Carlquista / 291
Katarzyna Jagiellonka w rozgrywce między Erykiem XIV a Iwanem Groźnym / 297
Erik XIV och Katarina Jagellonica / 301
Wazowie w Toruniu / 305
Vasaätten i Toruń / 315
Migracje i transfer wartości kulturalnych między Polską i Szwecją w XVI i XVII wieku / 325
Migration och transfer av kulturella värden mellan Polen och Sverige under 1500- och 1600-talet / 343
Stosunki dyplomatyczne polsko-szwedzkie w XVI–XVIII wieku w świetle nieopublikowanej pracy Rajnolda Przezdzieckiego Pologne et Suede. Relations dynastiques et diplomatiques a travers les siecles / 359
Polsk-svenska diplomatiska förbindelser under 1500–1700-talet i ljuset av ett opublicerat arbete av Rajnold Przezdziecki Pologne et Suede. Relations dynastiques et diplomatiques a travers les siecles / 373
Tolerancja religijna a konfesjonalizacja w Polsce i Szwecji w XVI i XVII wieku / 387
Religiös tolerans och konfessionalisering i Polen och Sverige under 1500- och 1600-talet / 395
Stosunki naukowe polsko-szwedzkie w XVII–XX wieku / 403
Z dziejów stosunków naukowych polsko-szwedzkich w XVII–XX wieku / 419
Polsk-svenska vetenskapliga förbindelser under 1600–1900-talet / 427

Nota redakcyjna | Redaksjonelle opplysninger / 435
Indeks nazwisk | Personregister / 439
Indeks geograficzny | Stedsnavnregister / 457

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum