Marek Wiśniewski, Andrzej Moroz (red.)

Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1760-8
Publication year:
2004
Pages number:
261
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

Miękka

Marek Wiśniewski, Andrzej Moroz (red.)

Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego

Kategoria produktu:

W roku 2002 minęło 40 lat od momentu zatrudnienia Profesor Krystyny Kallas w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest Ona nierozerwalnie związana z toruńską uczelnią i stanowi jak najlepszą jej wizytówkę. Profesor Krystyna Kallas jest bowiem specjalistką wysoko cenioną w polskim środowisku językoznawczym za sprawą jej oryginalnego i bogatego dorobku naukowego. Składają się na niego prace z zakresu składni formalnej, słowotwórstwa i stylistyki. Bez wątpienia głównym przedmiotem zainteresowań Jubilatki jest składnia strukturalna. Problematyce tej poświęciła Ona trzy monografie książkowe: wydaną w 1974 roku Formalnogramatyczną klasyfikację zdań pojedynczych dzisiejszej polszczyzny pisanej, książkę Grupy apozycyjne we współczesnym jeżyku polskim opublikowaną w 1980 roku oraz Składnię współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych z 1993 roku. We wszystkich wy
mienionych pozycjach autorka w sposób dogłębny i precyzyjny analizowała zagadnienia nieopracowane w literaturze przedmiotu. Stałą cechą naukowego pisarstwa Profesor Krystyny Kallas jest dążność do pełnego ujęcia tematu i jednoznacznego rozwiązania kwestii spornych.

 

Spis treści

Wstęp; Bibliografia prac Prof. dr bab. Krystyny Kallas; Maria Szupryczyńska: Tzw. "korelat" i jego miejsce w strukturze zdania polskiego; Marek Swidziński, Magdalena Derwojedowa: Idiosynkrazja na przecięciu idiosynkrazyj, czyli o poprzyimkowości i liczebnikach; Magdalena Derwojedowa: O dwóch na pięciu nie da się nic dobrego powiedzieć, czyli o frazach nominalnych ze składnikową frazą przyimkową i liczebnikiem; Zygmunt Saloni: O podrzędnym mianowniku przyrzeczownikowym w języku polskim; Andrzej Moroz: Syntaktyczna klasyfikacja konstrukcji składniowych zawierających podrzędny składnik zerowy; Małgorzata Gębka-Wolak: Uwagi o konstrukcjach typu żeby+bezokolicznik; Dorota Kopcińska: Współrzędne frazy nominalne w Innym słowniku języka polskiego PWN - jednostki leksykalne czy konstrukcje składniowe?; Marek Wiśniewski: Uwagi o akomodacji syntaktycznej; Krystyna Waszakowa: Czy w słowotwórstwie pojęcie hybryda jest przydatne?; Małgorzata Urban: Przymiotniki odrzeczownikowe z formantem -ny i formantami zawierającymi sufiks -ny we współczesnym języku polskim; Iwona Kaproń-Charzyńska: Derywaty rzeczownikowe z redukcją cząstki -j- w funkcji formantu i współformantu słowotwórczego; Małgorzata Berend:Kategorie i typy słowotwórcze rzeczowników tworzonych od czasownikówruchu. Wstępne uwagi o paradygmatach słowotwórczych czasowników ruchu; Zofia Zaron: Rzeczowniki dwurodzajowe - jakie i które?; Janusz S. Bień: Wyrazy morfologiczne i morfosyntaktyczne w praktyce; Iwona Kosek: Paradygmaty wyrażeń frazeologicznych (na wybranych przykładach); Irena Sawicka: Wymowa graficznego n przed spółgłoską szczelinową w języku polskim; Leszek Moszyński: O renesansowym deżdżu; Andrzej Bogusławski: Mianowicie jako deklaracja rzeczowego potwierdzenia; Maciej Grochowski: O cechach syntaktycznych i semantycznych operatorów quasi-spójnikowych. Analiza operatora ALE; Alicja Nagórko: O pewnym typie asymetrii znaczeniowej (II); Adam Bednarek: Z pewnym zażenowaniem o onieśmieleniu... Próba analizy semantycznej

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum