SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Filologia polska

Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego

autorzy: Marek Wiśniewski, Andrzej Moroz redaktorzy: Andrzej Moroz
Rok wydania:2004 Nr wydania:I Liczba stron:261 ISBN:83-231-1760-8
OPIS

W roku 2002 minęło 40 lat od momentu zatrudnienia Profesor Krystyny Kallas w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest Ona nierozerwalnie związana z toruńską uczelnią i stanowi jak najlepszą jej wizytówkę. Profesor Krystyna Kallas jest bowiem specjalistką wysoko cenioną w polskim środowisku językoznawczym za sprawą jej oryginalnego i bogatego dorobku naukowego. Składają się na niego prace z zakresu składni formalnej, słowotwórstwa i stylistyki. Bez wątpienia głównym przedmiotem zainteresowań Jubilatki jest składnia strukturalna. Problematyce tej poświęciła Ona trzy monografie książkowe: wydaną w 1974 roku Formalnogramatyczną klasyfikację zdań pojedynczych dzisiejszej polszczyzny pisanej, książkę Grupy apozycyjne we współczesnym jeżyku polskim opublikowaną w 1980 roku oraz Składnię współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych z 1993 roku. We wszystkich wy
mienionych pozycjach autorka w sposób dogłębny i precyzyjny analizowała zagadnienia nieopracowane w literaturze przedmiotu. Stałą cechą naukowego pisarstwa Profesor Krystyny Kallas jest dążność do pełnego ujęcia tematu i jednoznacznego rozwiązania kwestii spornych.

 

Spis treści

Wstęp; Bibliografia prac Prof. dr bab. Krystyny Kallas; Maria Szupryczyńska: Tzw. "korelat" i jego miejsce w strukturze zdania polskiego; Marek Swidziński, Magdalena Derwojedowa: Idiosynkrazja na przecięciu idiosynkrazyj, czyli o poprzyimkowości i liczebnikach; Magdalena Derwojedowa: O dwóch na pięciu nie da się nic dobrego powiedzieć, czyli o frazach nominalnych ze składnikową frazą przyimkową i liczebnikiem; Zygmunt Saloni: O podrzędnym mianowniku przyrzeczownikowym w języku polskim; Andrzej Moroz: Syntaktyczna klasyfikacja konstrukcji składniowych zawierających podrzędny składnik zerowy; Małgorzata Gębka-Wolak: Uwagi o konstrukcjach typu żeby+bezokolicznik; Dorota Kopcińska: Współrzędne frazy nominalne w Innym słowniku języka polskiego PWN - jednostki leksykalne czy konstrukcje składniowe?; Marek Wiśniewski: Uwagi o akomodacji syntaktycznej; Krystyna Waszakowa: Czy w słowotwórstwie pojęcie hybryda jest przydatne?; Małgorzata Urban: Przymiotniki odrzeczownikowe z formantem -ny i formantami zawierającymi sufiks -ny we współczesnym języku polskim; Iwona Kaproń-Charzyńska: Derywaty rzeczownikowe z redukcją cząstki -j- w funkcji formantu i współformantu słowotwórczego; Małgorzata Berend:Kategorie i typy słowotwórcze rzeczowników tworzonych od czasownikówruchu. Wstępne uwagi o paradygmatach słowotwórczych czasowników ruchu; Zofia Zaron: Rzeczowniki dwurodzajowe - jakie i które?; Janusz S. Bień: Wyrazy morfologiczne i morfosyntaktyczne w praktyce; Iwona Kosek: Paradygmaty wyrażeń frazeologicznych (na wybranych przykładach); Irena Sawicka: Wymowa graficznego n przed spółgłoską szczelinową w języku polskim; Leszek Moszyński: O renesansowym deżdżu; Andrzej Bogusławski: Mianowicie jako deklaracja rzeczowego potwierdzenia; Maciej Grochowski: O cechach syntaktycznych i semantycznych operatorów quasi-spójnikowych. Analiza operatora ALE; Alicja Nagórko: O pewnym typie asymetrii znaczeniowej (II); Adam Bednarek: Z pewnym zażenowaniem o onieśmieleniu... Próba analizy semantycznej

 

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.