Jarosław Wenta

Kronika tzw. Galla Anonima. Historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz geograficzne konteksty powstania

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2542-6
Publication year:
2011
Pages number:
226
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Series:
Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

twarda

Jarosław Wenta

Kronika tzw. Galla Anonima. Historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz geograficzne konteksty powstania

Kategoria produktu:

Nie sposób pisać o historii Polski XI czy XII wieku, gdy mowa jest o sprawach źródeł, nacji i ich postrzeganiu, bez uwzględnienia wpływu na opisywanie dziejów, także tych najdawniejszych, tego wszystkiego, co wydarzyło się w wiekach XIX i XX w Europie Środkowej wraz z właściwą jej rolą późnego romantyzmu i jego wpływu na stawanie się historiografii i dominującej w niej kwestii państw, narodów i wszelkiego rodzaju grup etnicznych. Konflikty, które wypełniły pierwszą połowę wieku XX , zaostrzyły widzenie rzeczy i pozostawiły wyraźne ślady w europejskich historiografiach, w tym także w studiach źródłoznawczych. Dało to przewagę sposobom obserwacji historii właściwym indywidualnym doświadczeniom badaczy, zwłaszcza w dobie katastrofy cywilizacyjnej w Europie Środkowej w drugiej połowie XX stulecia. Efektem złożonej sytuacji historiografii stały się niepełne obrazy mediewistycznej literatury, stanu zachowania i edycji źródeł, sposobów ich krytyki, wizje dziejów żądające stale dyskusji z racji ich warsztatowej niesprawności. Tyle tytułem generaliów. Są wśród publikowanych prac o Gallu takie, które zadecydowały na długo o kierunkach naukowych, źródłoznawczych poszukiwań. Nie sposób więc nie zwrócić uwagi na wpływ książki Mariana Plezi na studia nad dziejami Polski XI-XII w., w tym także na późniejsze studia nad Kroniką tzw. Galla Anonima. Dla generalnej oceny jego wizji kroniki znaczenie ma jego pozostawanie pod wpływami późnoromantycznych poglądów na dzieje Polski średniowiecznej Semkowicza i jego uczniów. Towarzyszyły one Plezi w kreowaniu historycznych ram relacji filologa. Recepcji owych poglądów właściwych galicyjskiej, uniwersyteckiej erudycji przełomu XIX i XX wieku towarzyszyły wizje antagonizmów stających się motorem dziejów powszechnych i stawania się narodowych tożsamości. Zawężało to zdecydowanie poszukiwania możliwych wzorców tekstu, możliwych obszarów penetracji literatury przedmiotu. Najbardziej obiecujące okazywały się kontynuacje tradycyjnych sposobów poszukiwania początków drogi autora-pielgrzyma w krajach romańskich czy też na Węgrzech, wreszcie w I talii. Konsekwencje owego społeczno-naukowego zjawiska są widoczne w publikacjach poświęconych tzw. Gallowi po czasy najnowsze.  W intencji autora niniejsza książka powinna wypełnić luki w poszukiwaniach i stawianych do tej pory koncepcjach i wprowadzić do literatury przedmiotu niewykorzystywany dotąd zasób źródeł oraz uzupełnić stan badań.

Wprowadzenie - ogólny zarys stanu badań /11

Część 1. Historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz geograficzne konteksty powstania kroniki /23
I. W stęp /25
II . Możliwe monastyczne konteksty powstania tzw. Kroniki Galla Anonima /29
A. W prowadzenie /29
B. Konteksty bamberskie /35
C. St. Gilles /41
D. Z wiefalten /47
E. St. Blasien (ze sławnym wpisem do nekrologu majuskułą antykróla Rudolfa von Rheinfelden) /50
F. Klasztory Pirmina / 53
III . Konteksty genealogiczne /55
A. Dietpoldingowie, przykład domu z Nordgau /55
B. Sukcesja Bergów /58
C. Z ähringowie /59
IV. Konteksty historyczne /63
A. Sprawa Władysława Hermana /63
B. Dynastia salicka: Henryk IV i Henryk V /64
C. Formbach, przykład losów politycznej bawarskiej emigracji po 1085 roku /66
D. Billungowie i saskie księstwo /68
V. Autor kroniki /73
A. Pilgrim /73
B. Z agadka Weimarów /75
C. W poszukiwaniu rodziny autora /78
1. Genealogicznie uzasadnione koncepcje bawarskie /79
2. Genealogicznie uzasadnione koncepcje saskie / 84
3. Genealogicznie uzasadniona koncepcja szwabska / 87
VI. Możliwa perspektywa geograficzna autora kroniki / 89
A. Wiedza geograficzna Pielgrzyma / 89
B. Język Pielgrzyma / 98
C. Możliwa perspektywa obserwacji geograficzno-historycznych Pielgrzyma / 99
VII . Problem reguły zakonnej Pielgrzyma / 105
A. Passau i św. Mikołaj / 105
B. Refleksja nad możliwą regułą zakonną Pielgrzyma / 108
VIII . Kandydaci do autorstwa kroniki o imieniu Pilgrim poświadczeni źródłowo / 111
A. Pilgrim z Zwiefalten / 111
B. Pilgrim z Göttweig / 112
C. Pilgrim od św. Emmerama w Ratyzbonie (!) / 112
D. Pilgrim od St. Blasien i Schaffhausen / 113
IX. Podsumowanie, czyli wskazanie na najprawdopodobniejsze historyczne (monastyczne i genealogiczne) konteksty powstania kroniki przypisywanej tzw. Gallowi Anonimowi / 121

Część 2. Analizy źródłoznawcze / 125
I. Stan badań nad językiem, formą i tradycją rękopiśmienną kroniki / 127
A. Formacja intelektualna autora / 127
1. Dyskusja nad językiem i erudycją Pielgrzyma / 127
2. Zagadka kursusu / 129
B. T radycja rękopiśmienna / 136
II . Poszukiwanie i analiza similiów w tekście kroniki Pielgrzyma. przy pomocy elektronicznych baz danych Patrologia Latina, Monumenta Germaniae Historica, Library of Latin Texts /143
A. Wstępne ustalanie zakresu podobieństw / 144
1. Epistola / 144
B. Epylogus / 161
C. Studium i formacja intelektualna oraz monastyczna Pielgrzyma: próba uogólnienia wykonanych analiz / 168
1. Studium i biblioteki w klasztorach zreformowanych - stan badań / 168
2. Ars dictandi i możliwy obszar działań kancelaryjnych Pielgrzyma / 176
3. Pewna i możliwa lektura Pielgrzyma / 180
Ekskurs: Sprawa kultu św. Mikołaja / 185
Zakończenie / 193
Wykaz źródeł i literatury / 197
I. Wykaz źródeł rękopiśmiennych / 197
II . Elektroniczne bazy danych / 197
III . Źródła dostępne za pośrednictwem elektronicznych baz danych / 197
IV. Wykaz źródeł drukowanych / 201
V. Wykaz literatury / 205
Summary / 221

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum