• Home
  • Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 3-4/2008

Lech Zieliński, Ewa Kościałkowska-Okońska (red.)

Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 3-4/2008

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
1896-4362
Publication year:
2008
Pages number:
348
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Rocznik Przekładoznawczy
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Lech Zieliński, Ewa Kościałkowska-Okońska (red.)

Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 3-4/2008

Strona internetowa czasopisma

Przedstawiamy Państwu kolejny, tym razem podwójny tom naszego „Rocz­nika", wyrażając nadzieję, iż podobnie jak tomy poprzednie spotka się z przy­chylnym przyjęciem, a teksty w nim zamieszczone posłużą pogłębieniu reflek­sji nad sprawami będącymi przedmiotem rozważań. Jednocześnie pragniemy zasygnalizować zmiany redakcyjne, które wprowadziliśmy, począwszy od obecnego tomu. W celu zapewnienia i silniejszego podkreślenia integrujące­go charakteru pisma, otwartego na przedstawicieli różnych neofilologii, po­szerzony został skład redakcji. Do członków redakcji będących przedstawi­cielami filologii germańskiej, którzy od początku redagowali pismo, dołączyli reprezentanci filologii angielskiej, romańskiej i słowiańskiej. Wprowadzono również zasadę uczestnictwa redaktorów dwóch różnych neofilologii w pra­cach nad poszczególnymi tomami. Ponadto powołana została siedmioosobo­wa Rada Naukowa, czuwająca nad poziomem merytorycznym pisma. W jej skład weszli wybitni przedstawiciele przekładoznawstwa z różnych ośrodków akademickich w kraju. Jednym ze statutowych zadań członków Rady Nauko­wej jest recenzowanie nadesłanych artykułów.
W niniejszym tomie została zachowana struktura pisma z generalnym podziałem na dwie części. W części pierwszej, zatytułowanej Artykuły i roz­prawy, zamieszczono 23 teksty. Zarówno ich liczba, jak i objętość przekro­czyły w znacznym stopniu założenia redaktorów, co skłoniło nas do nadania niniejszemu tomowi podwójnego numeru. W ramach części pierwszej zde­cydowaną większość, bo aż 18 artykułów, zakwalifikowano do Teorii i prak­tyki przekładu, pięć zaś do Dydaktyki przekładu. Główne wątki rozważań au­torów tekstów z zakresu teorii i praktyki przekładu można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak nowoczesne narzędzia w pracy tłumacza i w badaniach nad przekładem, zagadnienia przekładu prawnego i prawni­czego, tłumaczenie tekstów użytkowych czy też problematyka badania jako­ści przekładu ustnego.
Autorzy artykułów przyporządkowanych dydaktyce przekładu zajęli się m.in. nauczaniem przekładu na uniwersytetach, kształceniem tłumaczy przy­sięgłych, problematyką nauczania tłumaczenia pisemnego czy też ustnego w aspekcie kompetencji retorycznej. 

Wstęp

  • Ewa Kościałkowska-Okońska, Lech Zieliński - Wstęp

Teoria i praktyka przekładu

Dydaktyka przekładu

Recenzje i sprawozdania

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum