Michał Buszko, Małgorzata Jaworek

Metody wyceny przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i praktyczne

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-3759-7
Publication year:
2017
Pages number:
228
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Michał Buszko, Małgorzata Jaworek

Metody wyceny przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i praktyczne

Kategoria produktu:

„Celem opracowania jest dostarczenie czytelnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia wyceny przedsiębiorstwa za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych metod ze szczególnym naciskiem położonym na metody dochodowe wykorzystujące zarówno prosty, jak i złożony aparat matematyczno-finansowy. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych, zwłaszcza finansowych, analityków finansowych, doradców ekonomicznych, maklerów i osób zajmujących się profesjonalnie zarządzaniem wartością przedsiębiorstw. W ramach opracowania skoncentrowano się na prezentacji istoty poszczególnych metod wyceny, a także wskazano sposoby i warunki ich zastosowania w praktyce, przedstawiając krok po kroku przykłady wyceny przedsiębiorstw”.

Ze Wstępu

Wstęp / 9

Rozdział 1. Wycena przedsiębiorstw – zagadnienia wprowadzające / 13
1.1. Definicja wyceny przedsiębiorstwa / 13
1.2. Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny / 14
1.3. Przesłanki wyceny przedsiębiorstw / 17
1.4. Wartość przedsiębiorstwa – rys historyczny / 20
1.4.1. Wąska versus szeroka formuła wartości przedsiębiorstwa / 20
1.4.2. Funkcjonalna szkoła wyceny / 23
1.4.3. Szkoła obiektywna J.F. Voigta / 25
1.5. Standard wartości / 28
1.6. Standardy wyceny przedsiębiorstw – Polska na tle wybranych krajów / 31
1.7. Zasady wyceny / 34
1.8. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstw / 36

Rozdział 2. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw / 40
2.1. Wprowadzenie do majątkowych metod wyceny przedsiębiorstw / 40
2.2. Metoda wartości aktywów netto / 40
2.3. Metoda skorygowanej wartości aktywów netto / 45
2.4. Metoda likwidacyjna 56
2.5. Metoda odtworzeniowa / 62

Rozdział 3. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw / 71
3.1. Wprowadzenie do dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw / 71
3.1.1. Etapy wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowym / 73
3.1.2. Sporządzenie sprawozdania finansowego / 74
3.1.3. Korekta wyników jednorazowych / 74
3.1.4. Zestawienie bieżących i historycznych wyników finansowych / 75
3.1.5. Prognoza wyników finansowych oraz pozycji bilansowych / 75
3.1.6. Wybór dochodów ekonomicznych służących wycenie / 79
3.1.7. Kalkulacja kosztu kapitału (stopy dyskontowej) / 80
3.1.8. Ustalenie bieżącej wartości dochodów ekonomicznych / 81
3.1.9. Ustalenie rynkowej wartości długu oraz aktywów nieoperacyjnych / 82
3.1.10. Ustalenie wartości netto przedsiębiorstwa / 83
3.2. Koszt kapitału a dyskontowanie przepływów pieniężnych / 83
3.2.1. Istota kalkulacji kosztu kapitału / 84
3.2.2. Istota i koszt kapitału własnego / 85
3.2.3. Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych /87
3.2.4. Model wyceny aktywów kapitałowych / 88
3.2.5. Rentowność długu plus premia za ryzyko / 98
3.2.6. Istota i koszt kapitału obcego / 100
3.2.7. Istota średnioważonego kosztu kapitału (WACC) / 105
3.3. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych dywidend / 106
3.4. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych przynależnych wszystkim inwestorom (FCFF) / 112
3.4.1. Istota modelu DFCFF / 112
3.4.2. Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych przynależnych wszystkim inwestorom (FCFF) / 115
3.4.3. Prognoza i dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych przynależnych wszystkim inwestorom (FCFF) / 120
3.5. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą skorygowanej wartości bieżącej (APV) / 122
3.5.1. Istota modelu APV / 122
3.5.2. Dyskontowanie przepływów pieniężnych w modelu APV / 124
3.6. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych kapitałowych przepływów pieniężnych (CCF) / 126
3.7. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom (EFCF i FCFE) / 127
3.7.1. Istota modelu DEFCF / 127
3.7.2. Kalkulacja przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom (EFCF) / 130
3.7.3. Istota modelu DFCFE / 132
3.7.4. Kalkulacja przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom (FCFE) / 134
3.8. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych zysków ekonomicznych (EVA) / 136
3.8.1. Istota modelu DEVA / 136
3.8.2. Kalkulacja zysku ekonomicznego EVA / 139
3.8.3. Zysk ekonomiczny EVA a wartość przedsiębiorstwa / 140
3.9. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą zdyskontowanych zysków rezydualnych (RI) / 141
3.9.1. Istota modelu RIM / 141
3.9.2. Kalkulacja zysków rezydualnych (RI) / 143
3.10. Wycena przedsiębiorstwa za pomocą ponadnormatywnego wzrostu zysku (AEG) / 144
3.10.1. Istota modelu AEGM / 144
3.10.2. Kalkulacja zysków CDE oraz AEG / 146

Rozdział 4. Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi w praktyce / 148
4.1. Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstwa M&G / 148
4.2. Prognozowanie wyników finansowych przedsiębiorstwa M&G / 150
4.2.1. Zasady prognozowania na potrzeby wyceny / 150
4.2.2. Prognozowanie przychodów i kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa M&G / 152
4.2.3. Prognozowanie aktywów trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa M&G / 154
4.2.4. Prognozowanie pasywów oraz wyników działalności finansowej przedsiębiorstwa M&G / 157
4.2.5. Ocena poprawności prognozowanych danych oraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa M&G / 163
4.3. Kalkulacja kosztu kapitału przedsiębiorstwa M&G / 163
4.3.1. Kalkulacja kosztu kapitału obcego / 163
4.3.2. Kalkulacja kosztu kapitału własnego / 166
4.3.3. Kalkulacja średnioważonego kosztu kapitału / 168
4.3.4. Kalkulacja kosztu kapitału własnego oddłużonego przedsiębiorstwa / 169
4.4. Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem DDM / 171
4.5. Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem DFCFF / 173
4.6. Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem APV / 178
4.7. Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem DEFCF / 180
4.8. Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem DFCFE / 184
4.9. Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem DEVA / 187
4.10 Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem RIM / 190
4.11 Wycena przedsiębiorstwa M&G modelem AEG / 192
4.12. Podsumowanie wyników wyceny / 196

Rozdział 5. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw / 198
5.1. Wprowadzenie do mieszanych metod wyceny przedsiębiorstw / 198
5.2. Metody wartości średniej / 199
5.2.1. Metoda Schmalenbacha / 199
5.2.2. Metoda szwajcarska / 200
5.3. Metody z zyskiem dodatkowym / 202
5.3.1. Metody proste / 202
5.3.2. Metody z okresową kapitalizacją zysku dodatkowego / 204

Rozdział 6. Rynkowe (porównawcze) metody wyceny przedsiębiorstw / 207
6.1. Wprowadzenie do rynkowych metod wyceny przedsiębiorstw / 207
6.2. Metoda transakcji porównywalnych / 207
6.2.1. Istota wyceny za pomocą transakcji porównywalnych / 207
6.2.2. Wycena przedsiębiorstwa M&G za pomocą metody transakcji
porównywalnych / 208
6.3. Metoda mnożnikowa / 209
6.3.1. Istota wyceny za pomocą mnożników / 209
6.3.2. Etapy wyceny za pomocą mnożników / 210
6.3.3. Wycena przedsiębiorstwa M&G za pomocą mnożników (metodą
mnożnikową) / 217

Zakończenie / 223
Spis literatury / 225

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum