• Home
  • Historia średniowieczna
  • Kontakty duchownych ze stolicą apostolską. Obrazy z życia średniowiecznego kleru w dokumentach penitencjarii apostolskiej

Andrzej Radzimiński

Kontakty duchownych ze stolicą apostolską. Obrazy z życia średniowiecznego kleru w dokumentach penitencjarii apostolskiej

Nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Publication year:
2020
Pages number:
244
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ecclesia clerusque temporibus medii aevi
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4322-2
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4321-5

48,00 zł

Andrzej Radzimiński

Kontakty duchownych ze stolicą apostolską. Obrazy z życia średniowiecznego kleru w dokumentach penitencjarii apostolskiej

Kategoria produktu:

Książka stanowi swoiste podsumowanie dotychczasowych zainteresowań Autora papieskimi dyspensami zarówno z punktu widzenia ukazania aspektów prawnych, obowiązujących przy ich udzielaniu dla duchownych, jak i – a może przede wszystkim – opisu różnych obszarów życia codziennego duchowieństwa, które zostały zawarte w ich treści. Badania aspektów prawnych związanych z udzielaniem papieskich dyspens pozwoliły na pokazanie, w jaki sposób kler podchodził do tego typu dyspens w kontekście rozumienia i przestrzegania przezeń obowiązującego go prawa kanonicznego. Rozważaniom prawnym towarzyszyły oczywiście barwne opisy średniowiecznej codzienności, w którą uwikłali się duchowni. Dyspensy papieskie należą bowiem do takiej kategorii źródeł, które pokazują – poza wspomnianymi aspektami prawnymi – wiele ciekawych i różnorodnych sytuacji z życia szeroko rozumianego średniowiecznego społeczeństwa, wzbogacając nierzadko swoją narrację niezwykle interesującymi dialogami.

Książka składa się z trzech rozdziałów, z których dwa pierwsze mają charakter prawno-dyplomatyczny. W rozdziale pierwszym zostały omówione, głównie na podstawie dotychczasowej historiografii, geneza, organizacja oraz działalność Penitencjarii Apostolskiej jako jednego z trzech ważnych trybunałów Kurii Rzymskiej obok Roty Rzymskiej i Sygnatury Apostolskiej. Został ponadto przedstawiony rozwój systemu rezerwatów papieskich, a także działalność Penitencjarii Apostolskiej poprzez pryzmat jej organizacji, kompetencji oraz zasad obiegu dokumentów. Szczególne kompetencje tego urzędu zostały zilustrowane przykładowymi dyspensami dla polskiego duchowieństwa. W rozdziale drugim, który ma charakter dyplomatyczny, zostały przedstawione zagadnienia źródłoznawcze: kancelaryjna typologia dyspens papieskich, ich formularze pokazane na przykładach konkretnych dokumentów kierowanych do Penitencjarii. W rozdziale tym zostały ponadto opisane konwencje formularzowe zawarte w tych dokumentach oraz charakter i rola zamieszczanych w nich dialogów. Rozdział trzeci zawiera prezentacje różnych obrazów z życia codziennego duchowieństwa. Pokazują one codzienne sytuacje, np. w klasztorach, szkołach, kancelariach i karczmach, ale także bójki i konflikty zbrojne, w których brał udział kler, czy też relacje duchownych z kobietami. Na końcu znalazł się aneks źródłowy, w którym znajduje się edycja wspomnianej wyżej prowizji papieskiej oraz przykładowe, publikowane już, dokumenty pochodzące z Penitencjarii Apostolskiej, dodatkowo w tłumaczeniu na język polski.

Wprowadzenie / 11

Rozdział 1. Penitencjaria Apostolska / 19
1.1. Geneza i powstanie w kontekście reformy gregoriańskiej. Rozwój systemu rezerwatów papieskich / 19
1.2. Działalność / 28
1.2.1. Organizacja / 28
1.2.2. Kompetencje / 30
1.2.3. Obieg dokumentów / 43

Rozdział 2. Źródła / 47
2.1. Supliki i dyspensy papieskie / 47
2.1.1. Argumentacje. Konwencje formularzowe i narracyjne / 55
2.1.2. Dialogi / 59

Rozdział 3. Obrazy z życia codziennego duchowieństwa / 65
Wprowadzenie / 65
3.1. Klasztory i zakonnicy / 68
3.2. Szkoły / 80
3.3. Kancelarie / 88
3.4. Karczmy / 95
3.5. Kobiety / 108
3.6. Bójki, pobicia, zabójstwa / 118
3.7. Wojny i konflikty zbrojne / 124
3.8. Fałszerstwa i oszustwa / 133
3.9. Handel beneficjami (symonia) / 140
3.10. Inne wydarzenia codzienne / 145

Podsumowanie / 155

Dodatek źródłowy 1 / 161
Dodatek źródłowy 2 / 203
Wykaz skrótów / 209
Bibliografia / 211
Contacts of clergy with the Holy See. Images of the life of the medieval clergy in the documents of the Apostolic Penitentiary (Abstract) / 221
Spis ilustracji / 227
Indeks osób współczesnych / 231
Indeks postaci historycznych / 235

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum