Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer (red.)

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-139-8-
Rok wydania:
2001
Liczba stron:
422
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer (red.)

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939

Wstęp

(...) Problematyka Wojska Polskiego i sił zbrojnych sąsiadów Polski w pierwszej połowie XX wieku od wielu lat stanowi podstawowy nurt badań pracowników Zakładu Historii Wojskowej i ściśle współpracujących z nimi innych nauczycieli akademickich z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Już na początku lat dziewięćdziesiątych przystąpili oni do analizowania problemów narodowościowych i wyznaniowych w jednostkach wojskowych stacjonujących w okresie międzywojennym na obszarze Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu. Było to możliwe, gdyż w 1991 r. Komitet Badań Naukowych przyznał zespołowi pracowników Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, którym kierował Mieczysław Wojciechowski, środki finansowe na realizację projektu badawczego pt. ,,Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu Wschodnim w XIX i XX wieku". Z biegiem czasu studia dotyczące kwestii narodowościowych i wyznaniowych w Wojsku Polskim były rozszerzane na obszar całej Drugiej Rzeczypospolitej. Intensyfikacja prac nastąpiła w latach 1996-1998, ponieważ wtedy Komitet Badań Naukowych przyznał kierownikowi Zakładu Historii Wojskowej UMK. grant na realizację tematu ,,Problem narodowościowy w Wojsku Polskim w latach 1918-193 9". W zespole wykonującym to zadanie, obok historyków toruńskich (Elżbieta Alabrudzińska, Zbigniew Karpus, Maciej Krotofil, Waldemar Rezmer, Aleksander Smoliński, Zofia Waszkiewicz), byli również historycy z innych ośrodków naukowych: Tomasz J. Kopański, Tadeusz Kowalski, Zdzisław G. Kowalski, Piotr Stawecki, Marek Wierzbicki (Warszawa) oraz Jan Kęsik (Wrocław). W dniach 23-24 października 1998 r. członkowie zespołu spotkali się w Toruniu na konferencji naukowej ,,Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Wojsku Polskim 1918-1939" zorganizowanej przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Przedstawili wtedy wstępne wyniki swoich badań, mogli także skonfrontować swoje ustalenia z wnioskami formułowanymi przez innych uczestników konferencji. Niektóre zagadnienia mogły więc być później przez nich twórczo rozwinięte i pogłębione.
Informacje płynące z Torunia sprawiły, że do zespołu badawczego dołączyli wkrótce następni historycy, którzy zajmowali się zagadnieniami narodowościowymi i wyznaniowymi. Zgłosili oni do druku kilka dalszych opracowań o różnorodnym charakterze.
Prezentowane w niniejszym tomie artykuły są pierwszą próbą ukazania, na podstawie możliwie szerokiej kwerendy źródłowej, najważniejszych zagadnień z zakresu stosunków narodowościowych i wyznaniowych w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej. Dotychczas nie prowadzono badań nad polityką narodowościową w armiach ówczesnych naszych sąsiadów, stąd też wszelkie porównania są bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Zamykając pierwszy etap badań nad tematem zakreślonym w tytule tomu, równocześnie wskazujemy na potrzebę dalszych studiów, przy wykorzystaniu archiwaliów do niedawna w Polsce nieudostępnianych (np. Oddziału II Sztabu Generalnego/Głównego Wojska Polskiego) oraz źródeł przechowywanych w archiwach i bibliotekach za granicą, w Niemczech, Czechach, na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi i Litwie. W badaniach tych powinni uczestniczyć historycy z państw ościennych, gdyż mogliby oni przestudiować kwestie narodowościowe we własnych siłach zbrojnych, zwracając jednak uwagę na bardzo ważny dla nas problem służby wojskowej Polaków w przedwojennej armii czechosłowackiej, litewskiej, w Armii Czerwonej, w Wehrmachcie. Jest to postulat realny, ponieważ są tam historycy, których te zagadnienia interesują. Opracowanie Auśry Jurevićiute z Kowna (Litwa), zamieszczone w niniejszym tomie, jest tego dowodem.

Piotr Stawecki, Polityka narodowościowa w wojsku Drugiej Rzeczypospolitej
Tadeusz Antoni Kowalski, Kwestie narodowościowe podczas wcielania poborowych do wojska (1918-1939)
Waldemar Rezmer, Służba wojskowa Żydów w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej
Waldemar Rezmer, Służba wojskowa Niemców w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej
Maciej Krotofil, Ukraińcy w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym
Marek Wierzbicki, Białorusini w Wojsku Polskim (1921-1939)
ZdzisławG. Kowalski, Najliczniejsza mniejszość. Gruzini, Azerowie i inniprzedstawiciele narodów Kaukazu w Wojsku Polskim w okresiemiędzywojennym
Tomasz J. Kopański, Obcokrajowcy w lotnictwie polskim 1918-1921
Jan Kęsik, Praca oświatowo-wychowawcza wśród mniejszości narodowych w Wojsku Polskim 1918-1939
Elżbieta Alabrudzińska, Duszpasterstwo ewangelickie w Wojsku Polskim w latach 1919-1939
Zofia Waszkiewicz, Duszpasterstwo wojskowe na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu
Bolesław Sprengel, Policja Państwowa a mniejszości narodowe i wyznaniowe. Zarys problematyki
Aleksander Smoliński, Odrębności mundurowe 49 Huculskiego Pułku Strzelców oraz ich symbolika
Ausra Jurevićiute

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum