Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek (red.)

Od "welfare state" do "welfare society"?

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3304-9
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
208
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek (red.)

Od "welfare state" do "welfare society"?

Kategoria produktu:

Kryzys, doświadczany przez państwa europejskie ze zmienną intensywnością od 2008 roku, stał się źródłem nowych wyzwań dla polityki społecznej i pracy socjalnej we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Zapoczątkowany u schyłku lat 70. ubiegłego wieku proces demontażu państwa dobrobytu napotkał w większości krajów rozwiniętych znaczny opór społeczny. Wprowadzane w kolejnych dekadach – głównie pod rządami prawicy, choć nie tylko, reformy polityki społecznej – zmierzały raczej ku tworzeniu rozwiązań kompromisowych, uwzględniających realia ekonomiczne oraz negatywne doświadczenia związane z poszerzaniem się kręgu osób żyjących „na garnuszku” pomocy społecznej. Na temat przyczyn względnego niepowodzenia prób rozmontowania państwa dobrobytu przez prawicowe rządy napisano sporo. Wielu analityków polityki społecznej uważa, że interwencja państwa w tej sferze jest i będzie konieczna w przyszłości – przemawiają za tym argumenty demograficzne (starzenie się społeczeństw), ekonomiczne (rosnące bezrobocie, związane z uwarunkowanymi globalnie procesami restrukturyzacji gospodarki), polityczne (opór wobec radykalnych zmian wśród części elit politycznych), ale także poparcie społeczne dla instytucji welfare state. […]

Teksty zamieszczone w niniejszym zbiorze wpisują się we współczesną dyskusję na temat welfare state, eksponując jednocześnie socjologiczny punkt widzenia na dylematy i konkretne problemy ewolucji idei i praktyki welfare state w kierunku welfare socjety.

Wstęp / 7

Krzysztof Frysztacki
Społeczeństwo bez welfare state – czy i jak możliwe? / 17

Marek Rymsza
Od państwa opiekuńczego do społeczeństwa opiekuńczego i inne konwersje europejskich welfare states przełomu XX i XXI wieku/ 33

Arkadiusz Karwacki
Problemy aktywnej polityki społecznej w Polsce w świetle analizy strategii społecznych / 51

Izabela Rybka
Rozwój solidarności społecznej czy dyktat wskaźników produktu/ 81

Wojciech Sadłoń
Parafia katolicka jako przestrzeń pracy środowiskowej w Polsce / 107

Małgorzata Zamojska
Openspace’y oraz medialaby – narzędzia nowej ekonomii społecznej jako przykład aktywności sektora obywatelskiego w rozwiązywaniu problemów związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym / 131

Dorota Żuchowska-Skiba, Maria Stojkow
Od zaangażowanego działacza do trendsettera. Obraz aktywności osób z niepełnosprawnościami na rzecz swojego środowiska / 147

Krystyna Faliszek
Ewaluacja w polskiej pomocy społecznej / 169

Anna Kotlarska-Michalska
Korzyści płynące z socjologii problemów społecznych dla polityki społecznej / 187

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Kazimiera Wódz

    psycholog, socjolog, od 1993 roku kieruje Studium Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Inicjatorka i realizatorka programów kształcenia w zakresie pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, początkowo w ramach studiów socjologicznych, a od roku akademickiego 2009/2010 w ramach kierunku praca socjalna (studia I stopnia). Inicjatorka studiów II stopnia – socjologia o specjalnościach: zarządzanie pracą socjalną, organizowanie społeczności lokalnej, praca socjalna i ekonomia społeczna (studia międzynarodowe SOWOSEC). Współtworzyła i realizowała studia podyplomowe oraz programy szkoleniowe z zakresu pomocy społecznej i pracy socjalnej, w tym specjalizacji (I i II stopnia) w zawodzie pracownika socjalnego. W latach 1993–1996 uczestniczyła w pracach Komisji Programowej dla zawodu pracownik socjalny, powołanej przez ministra pracy i polityki socjalnej. Była członkiem Rady Redakcyjnej serii wydawniczej „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, w ramach której ukazało się kilkadziesiąt tytułów, obejmujących kluczowe z punktu widzenia kształcenia dla pracy socjalnej obszary problemowe. W latach 1997–2010 prof. K. Wódz uczestniczyła w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni Specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Przez wiele lat pełniła funkcje recenzentki w czasopiśmie European Journal of SocialWork, jest członkiem Rady Programowej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Rady Programowej Serii Wydawniczej Problemy Pracy Socjalnej wydawnictwa Akapit, Rady Redakcyjnej Górnośląskich Studiów Socjologicznych – Seria Nowa, a także czasopisma online „Przestrzeń Społeczna – Social Space, przewodniczy Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

    W swojej pracy naukowej Prof. Kazimiera Wódz zajmuje się między innymi zagadnieniami teorii i metod pracy socjalnej, zwłaszcza wykorzystaniem metodyki organizowania środowiska lokalnego w programach rewitalizacji zaniedbanych dzielnic miejskich, aktywizacją społeczności zagrożonych marginalizacją społeczną, profesjonalizacją pracy socjalnej w Polsce, rozwojem dialogu obywatelskiego i partycypacji publicznej na poziomie lokalnym. Równorzędnym nurtem zainteresować badawczych autorki są społeczne i kulturowe konsekwencje przekształceń strukturalnych w dawnych regionach przemysłowych- badania na ten temat realizuje od ponad dwudziestu lat Zakład Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii, którym Prof. K. Wódz kieruje od 1988 roku.

    Zobacz publikacje autora

  • Krzysztof Piątek

    Politolog i socjolog. Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, pracy socjalna, edukacja socjalna, socjologia problemów społecznych. Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych, w tym pięciu książek. Redaktor i współredaktor 15 książek. Publikuje i wykłada poza granicami Polski (Niemcy, Portugalia, Rosja, Słowacja). Kierował i koordynował wieloma projektami badawczymi, w tym finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Phare, pnterreg, Equal, SPO-RZL, POKL) oraz ze środków Komitetu Badań Naukowych i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W swojej wieloletniej karierze naukowej był członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, aktualnie jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczącym Rady Programowej serii wydawniczej PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ – Wydawnictwa Edukacyjnego AKAPIT w Toruniu, członkiem Rady Programowej półrocznika wydawanego przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego SOCIETAS/COMMUNITAS, członkiem Rady Programowej, czasopisma popularnonaukowego „Wychowanie na co dzień”. Pełnił funkcje: przewodniczącego Zarządu Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Jest autorem wielu recenzji w procedurach habilitacyjnych i doktorskich, a także dla KBN-u i NCN-u, wypromował czterech doktorów oraz kilkuset magistrów i licencjatów. Pracuje na UMK od 1977 roku, pełniąc między innymi funkcje: prodziekana Wydziału Humanistycznego, kierownika: Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Socjologii, kierownika Studiów Doktoranckich, Kierownika Zaocznych Studiów Socjologicznych, kierownika Podyplomowego Studium Organizacji Pomocy Społecznej. Za swoją pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UMK, a jego praca doktorska uzyskała wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie w latach 1983–1984. Od sierpnia 2014 jest profesorem nauk humanistycznych.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum