SKIP_TO
Kategoria: Nauki teologiczne

Tomasz z Akwinu. Wykład Listu do Kolosan

seria:Scholastica Thorunensia autorzy: Piotr Roszak redaktorzy: Piotr Roszak
Rok wydania:2012 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:413 ISBN:978-83-231-2793-2 Format:158 x 228 mm
OPIS

Redakcja, wprowadzenie i noty do tekstu Piotr Roszak
Tłumaczenie Ireneusz Mikołajczyk, Piotr Roszak

Książka „Wykład Listu do Kolosa" jest owocem wspólnego projektu badawczego profesorów Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania) oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska) dotyczącego komentarzy św. Tomasza z Akwinu (1225-1274) do Corpus Paulinum. Stawiał on sobie za cel nie tylko dokonanie przekładu tekstu, ale także podjęcie studiów nad wybranymi zagadnieniami filozoficzno-teologicznymi myśli Akwinaty oraz opracowanie not redakcyjnych. Podjęta przed kilkoma laty współpraca wynika z podzielanego przekonania o aktualności nauki Tomasza z Akwinu również w ponowoczesnej konfiguracji myśli. Publikacje będące owocem tych poszukiwań zostały życzliwie przyjęte przez Wydawnictwo Naukowego UMK w ramach serii wydawniczej Scholastica Thorunensia, w którego Radzie Naukowej znaleźli się wybitni znawcy tomizmu z wielu krajów świata (E. Alarcón, S.-T. Bonino, F. Bauerschmidt, L. Clavell, L. Elders, M. Levering, E. Reinhardt, J. Salij, J.-P. Torrell, R. Woźniak, J. R. Villar).  Wydawać by się mogło, że Tomasza z Akwinu nie trzeba zbytnio przedstawiać: należy nie tylko do klasyków myśli chrześcijańskiej, ale również do tych, którzy położyli intelektualny fundament pod kulturę europejską. Ale cały czas pozostaje jeszcze nieodkryty zasadniczy profil jego aktywności, który wyznaczał rytm jego obowiązków na uniwersytecie i pozwalał na wyrażenie w pełni swoich poglądów: komentarze biblijne. Szczególne znaczenie dla zrozumienia myśli Akwinaty mają przede wszystkim komentarze do Listów św. Pawła, które były całościowym projektem Tomasza, a nie jedynie imperatywem chwili czy wymogiem dydaktyki.

Tomasz z Akwinu - jak przypomina otwierający publikację tekst Piotra Roszaka, redaktora i obok prof. Ireneusza Mikołajczyka również tłumacza komentarza do Kolosan - należy do teologów, którzy uciekają przed pokusą łatwego zaszeregowania i przyklejania etykietki „moralisty", „dogmatyka" czy „filozofa chrześcijańskiego". Akwinata jawi się jako magister in Sacra Pagina, a więc głęboko zakorzeniony w lekturze Biblii, której odczytanie czyni z niego „mistrza duchowego", nauczającego mądrości nieprzemijającej. To trzy ‘składowe' oblicza św. Tomasza, które nie powinny zniknąć z pola widzenia przy każdym kontakcie z najmniejszym choćby opusculum: oparcie w Piśmie Świętym, nauczanie duchowe i sapiencjalny charakter teologii, rozumianej jako harmonijny projekt współbrzmienia wiary i rozumu w jednej symfonii prawdy. Odniesienie do Biblii i metafizyki, kluczowe naszym zdaniem dla właściwego odczytania dziedzictwa Tomasza, to inspiracja, którą wyartykułował na nowo w swojej programowej publikacji amerykański badacz dzieł Akwinaty Matthew Levering (Scripture and metaphisics) i to właśnie jego przemyślenia - obok dzieł S.Th. Pinckearsa - były inspiracją dla naszych toruńskich badań nad Akwinatą, które wybrały drogę tomizmu biblijnego.

Toruńskie drogi odkrywania Tomasza to dialog z współczesnymi interpretatorami jego myśli, których spojrzenie na dorobek mistrza z Akwinu ukazuje najgłębsze pokłady myśli Doktora Powszechnego. Jest im wspólna niezgoda na te odczytania św. Tomasza, które wpisują się w dominującą niekiedy ‘atomizację' jego teologii i rozrywanie na drobne elementy, z których nie widać już całości. Chodzi zatem o przywrócenie integralności lektury tekstów Tomaszowych, która postrzega je w ich totum, gdzie jest miejsce na język metafizyki i normatywność tekstów biblijnych. Przekłada się to na konkretny sposób podejścia do dobrze znanych tekstów z Sumy czy innych dzieł Akwinaty, w których cytacje biblijne nie są jedynie ozdobnikami, lecz odzwierciedlają ważne teologiczne ramy czy odniesienia. Abstrahować od nich i nie pytać o sens przytaczania takiego właśnie, a nie innego fragmentu Pisma Świętego (nie wszystkie bowiem cytacje Tomasza mają charakter jedynie «ilustrujący», są często także «streszczeniem» pewnych idei), oznacza pozostawanie jedynie na powierzchni jego głębokich przemyśleń.

Niniejsza publikacja zawiera po raz pierwszy tłumaczony na język polski tekst komentarza św. Tomasza z Akwinu do Listu do Kolosan („Expositio super Espistollam Collosenses"), który przygotowano w wersji polsko-łacińskiej, ułatwiającej czytelnikom odniesienie do oryginalnej terminologii łacińskiej. Tłumaczenie zostało także zaopatrzone w noty wyjaśniające trudniejsze terminy, określające źródła cytacji, przybliżające przywoływane postaci oraz wskazujące na strukturę Tomaszowego komentarza biblijnego. Wszystko po to, aby uczynić zrozumiałym myśl Tomasza - teologa, którego ciekawe spostrzeżenia i interpretacje biblijne znajdują uznanie również u wielu współczesnych egzegetów. W drugiej części książki zamieszczono studia poświęcone wybranym zagadnieniom, które porusza św. Tomasz w swoim komentarzu. W ten sposób przyczyniają się z jednej strony do umiejscowienia myśli Akwinaty w szerokim kontekście refleksji teologicznej, ale także z drugiej strony otwierają nowe, ciekawe perspektywy do dalszych badań.

Ten właśnie zamiar przyświecał hiszpańskiemu bibliście z Uniwersytetu Nawarry Juan Luis Caballero, który w artykule zatytułowanym „Obowiązki rodzinne z Kol 3,18-4,1 w średniowiecznej egzegezie zachodniej" starał się pokazać szeroki kontekst egzegezy św. Tomasza. Analizując komentarze biblijne poprzedników Tomasza z Akwinu czytelne wskazał nie tylko na bezpośrednie źródła myśli Doktora Anielskiego, zapożyczenia oraz idee zaczerpnięte od Ojców Kościoła, lecz także kierunek jego egzegezy uniwersyteckiej, tak odmiennej od tej uprawianej przez Ojców Kościoła. Natomiast jeden z założycieli toruńsko-pampeluńskiego zespołu badawczego, wieloletni dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, prof. José Ramón Villar wybrał inny kierunek refleksji. Jego studium „Chrystus obrazem Boga niewidzialnego. Komentarz św. Tomasza do Kol 1,15" skupia się na niezwykle istotnym w teologii pojęciu „obrazu Bożego" i pragnie pokazać ważny wkład Tomasza z Akwinu w refleksję zarówno antropologiczną jak i chrystologiczną. Diachroniczne refleksje Villara, bo uwzględniające także inne dzieła Akwinaty, czynią naukę o imago Dei bardziej zrozumiałą i aktualną. W tę samą logikę wpisuje się kolejny artykuł: „Plenitudo divinitatis corporaliter. Człowieczeństwo Chrystusa, w którym mieszka cała Pełnia bóstwa (Kol 2,9) w świetle komentarza Akwinaty do Listu do Kolosa", autorstwa Piotra Roszaka, adiunkta w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Religiologii UMK i jednocześnie profesora stowarzyszonego Uniwersytetu Nawarry, będącego sekretarzem grupy badawczej. Tym razem analiza dotyczy kilku kwestii chrystologicznych, zwłaszcza związanych z naturą unii hipostatycznej, pojęciu „uczestnictwa" oraz rozumienia wyjątkowości człowieczeństwa Chrystusa, które jest narzędziem bóstwa. To wokół konceptu „pełni bóstwa", na szerokim tle średniowiecznych sporów o homo assumptus, krąży zainteresowanie Roszaka.

Trzy kolejne artykuły podejmują wątki teologiczno-moralne nauki Akwinaty zawartej w „Wykładzie Listu do Kolosa". Tomás Trigo, profesor teologii moralnej z Uniwersytetu Nawarry skupia się na aretologii Tomasza z Akwinu: „Cnoty teologalne w komentarzu św. Tomasza z Akwinu do Listu do Kolosa". Stara się pokazać nie tylko Tomaszowe próby definicji poszczególnych cnót, co ich wewnętrzne powiązanie oraz swoisty program pedagogiczny, który wpisuje się w wezwanie do naśladowania Chrystusa i upodabniania się do Niego.
W tym duchu rozwija swoje refleksje nad „chrystianologią" obecną w komentarzu Mirosław Mróz, profesor i kierownik Zakładu Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym UMK. Śledząc wątki teologiczno-moralne poszczególnych rozdziałów komentarza odczytuje je przez pryzmat ontycznej relacji każdego chrześcijanina z Chrystusem, co w optyce Tomaszowej doktryny moralnej przekłada się na program nieustannego naśladowania Chrystusa i upodobniania sie do Niego.

Ostatnie z zamieszczonych studiów, autorstwa Adama Machowskiego, doktora teologii i znawcy doktryny politycznej Tomasza, skupia się na zagadnieniu właśnie z obszaru nauki społecznej: „Możliwości i ograniczenia analogii pomiędzy wspólnotą Kościoła a wspólnotą polityczną w Komentarzu św. Tomasza z Akwinu do Listu do Kolosa". To próba wydobycia z tekstów Akwinaty wątków obrazujących jego poglądy na kwestie poświęcone zasadom rządzenia wspólnotą polityczną oraz analiza szeregu metafor odsyłających do prawideł życia społecznego, które nie tracą również dziś niczego ze swej aktualności.
Publikację kończy bibliografia, która podzielona na poszczególne obszary aktywności Akwinaty (od reguł egzegezy Tomasza po komentarze biblijne w ogólności i szczególnie do Corpus Paulinum), pozwala czytelnikowi na podjęcie szczegółowych studiów z zakresu teologii Tomasza z Akwinu i odniesienie do aktualnej, dynamicznie rozwijającej się literatury światowej dotyczącej jego systemu egzegetycznego.

Inne z tej kategorii

Książka
Nauki teologiczne

Człowiek – mądrość a głupota. Tom 2. Aspekt teologiczny

Krzysztof Krzemiński, Rafał Beszterda, Karolina Olszewska
od 6,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Imperatywy jako narzędzia formacji chrześcijan w Apokalipsie św. Jana

Karolina Olszewska
od 6,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Formacja chrześcijańska młodzieży w mediach społecznościowych. Studium teologiczno-pastoralne na podstawie badań maturzystów w archidiecezji przemyskiej

Maciej Piotr Flader
od 6,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Tożsamość lidera i jego etyczna formacja z perspektywy traktatu św. Tomasza z Akwinu o rządach Bożych (S.Th., I, 103–119)

Piotr Paweł Orłowski
od 6,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Tomasz z Akwinu. Wykład Listu do Tytusa

Piotr Roszak, Enrique Alarcón
od 6,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Znak drogi. Teologia pielgrzymowania z perspektywy Camino de Santiago

Dariusz Doburzyński
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki teologiczne

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 5

Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Waldemar Rozynkowski
34,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Tomasz z Akwinu. Wykład Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan

Piotr Roszak, Enrique Alarcón
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Polskie duszpasterstwo w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945-2001

Anastazy Nadolny
od 42,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Tomasz z Akwinu. Wykład Księgi Psalmów

Piotr Roszak, Wiesław Dąbrowski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Tomasz z Akwinu. Wykład Listu do Galatów

Piotr Roszak, Enrique Alarcón, Marcin Jan Janecki
56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Praktyczne chrześcijaństwo. Studium gdańskich sporów pietystycznych 1692–1703

Liliana Lewandowska
39,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Camino – biegun, który nas prowadzi i przyciąga... Przewodnik po kujawsko-pomorskim odcinku Camino Polaco

Franciszek Mróz, Piotr Roszak
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Staurologiczny, pneumatologiczny i antropologiczny wymiar Bożej mądrości w 1 Kor 2,6–16. Studium egzegetyczno-teologiczne

Marek Szynkowski
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

iPad na szkolnych lekcjach religii

Beata Bilicka, Michał Gurzyński
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 4

Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Waldemar Rozynkowski
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Problemy i zadania współczesnej hagiologii

Ireneusz Werbiński
od 38,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły

Marian Grabowski
od 14,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Pontificali pretridentini (secc. IX–XVI). Guida ai manoscritti e concordanza verbale

Andrzej Suski, Alessandro Toniolo, Manlio Sodi
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Świętość – wysiłek czy łaska? Według Adhortacji „Gaudete etexsultate” papieża Franciszka

Piotr Roszak, Piotr Paweł Orłowski
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Językowe szaty duchowości

Viara Maldjieva
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Fenomen niewiary w świetle dialogicznej natury Kościoła

Tomasz Huzarek, Marek Fiałkowski, Arkadiusz Drzycimski
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Uniżony Bóg w myśli św. Tomasza z Akwinu

Mateusz Przanowski
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Z nauczania Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową

Krzysztof Konecki
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Odkrywać dar chrztu świętego

Stanisław Suwiński, Zbigniew Wanat
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Żyć łaską chrztu świętego

Stanisław Suwiński, Zbigniew Wanat
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Ideał życia chrześcijańskiego w świetle wybranych pism św. Grzegorza Wielkiego

Stanisław Suwiński
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Źródła duchowości Europy. Święta Elżbieta - świadectwo miłości miłosiernej

Mirosław Mróz
od 62,30 zł
Książka
Nauki teologiczne

Święty Innocenty I, papież. List do Decencjusza, biskupa Gubbio

Waldemar Turek, - oprac.
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Człowiek - czystość i brud. Tom 2. Aspekt teologiczny

Krzysztof Krzemiński, Anna Kmieć, Karolina Olszewska
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Tomasz z Akwinu. Wykład Listu do Efezjan

Piotr Roszak, Enrique Alarcón
44,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Człowiek - czystość i brud. Tom 1. Aspekt humanistyczno-etnologiczny

Krzysztof Krzemiński, Anna Kmieć, Karolina Olszewska
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

William James. Pragmatyzm i religia

Barbara Krawcowicz
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Początki chasydyzmu polskiego

Jan Doktór
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Świętość jako zadanie dla każdego chrześcijanina

Ireneusz Werbiński
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)

Janusz Szulist
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Pieśń dla Pana na osiem akordów. Teologia na usługach miłości

Sławomir Kunka
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Instrukcja o muzyce w świętej liturgii "Musicam sacram". Prace redakcyjne

Krzysztof Konecki
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Bóg jest miłością. Komentarz do encykliki Benedykta XVI

Wiesław Łużyński
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Elementy nupcjalne w odnowionej liturgii sakramentów

Jakub Ziemski
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Rodzina chrześcijańska w nauczaniu Jana Pawła II

Wiesław Łużyński
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 3

Piotr Roszak, Waldemar Rozynkowski
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Radość służby. Bp Alvaro del Portillo (1914-1994)

Piotr Roszak, Piotr Paweł Orłowski
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Tomasz z Akwinu. Wykład Pierwszego Listu do Tymoteusza

Piotr Roszak, Enrique Alarcón
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Droga konsekrowana - jedność w wielości. Ku małżeństwu - kapłaństwu - życiu zakonnemu

Adam Józef Sobczyk, Ireneusz Werbiński
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Księga Lamentacji. Tom II: Jahwe odbuduje? (rozdz. 3-5)

Dariusz Iwański
od 32,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Kryzys małżeński jako wyzwanie dla duszpasterstwa. Studium teologiczno-pastoralne

Sławomir Tykarski
od 56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Człowiek - ciało i duch. Tom 2. Ujęcie teologiczne

Krzysztof Krzemiński, Karolina Olszewska, Rafał Beszterda
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Człowiek - ciało i duch. Tom 1. Ujęcie humanistyczne

Krzysztof Krzemiński, Karolina Olszewska, Rafał Beszterda
26,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Con Gesu nella barca (Mc 4,35-41; 6,45-52; 8,13-21). Contributo allo studio del discepolato nel Vangelo di Marco

Dariusz Kotecki
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

"Sequela avangelica". Tożsamość życia konsekrowanego

Ireneusz Werbiński, Stanisław Suwiński
od 28,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Świadkowie radości. Praktyka życia konsekrowanego

Stanisław Suwiński, Ireneusz Werbiński
od 30,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Przebudźcie świat! Wypełnić wiernie misję w Kościele

Stanisław Suwiński, Ireneusz Werbiński
od 28,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Księga Lamentacji. Tom I: Jahwe zniszczył (rozdz. 1-2)

Dariusz Iwański
od 30,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Pneumatologia qumrańska

Krzysztof Pilarz
od 38,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Katecheta i katechizowany w sieci

Beata Bilicka
od 38,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Wychowanie do świętości

Ireneusz Werbiński, Stanisław Jankowski, Jerzy Misiurek, Jacek Kiciński, Lech Król, Jerzy Skawroń, Adam Józef Sobczyk, Stanisław Suwiński, Wojciech Zyzak, Antoni Nowak
od 42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

On the Threshold of the Camino. A tourist guide to the Way of St. James in Kujavian-Pomeranian province

Tomasz Bielicki, Piotr Roszak
36,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Człowiek - istota religijna. Tom 3. Religijność w ujęciu humanistycznym

Krzysztof Krzemiński
od 38,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Człowiek - istota religijna. Tom 2. Religijność w ujęciu etnologicznym

Krzysztof Krzemiński, Rafał Beszterda, Anna Kmieć, Roman Kordonskyy, Michał Antonowicz, Ewelina Mączka, Natalia Stala, Piotr Biłgorajski, Anna Rondomańska, Tomasz Wiśniewski
od 36,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Człowiek - istota religijna. Tom 1. Religijność w ujęciu teologicznym

Krzysztof Krzemiński, Rafał Beszterda, Krzysztof Pilarz, Jan Perszon, Artur Szymczyk, Michał Klukowski, Karolina Olszewska, Mariusz Finkielsztein, Grzegorz Wiończyk
od 42,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza

Tomasz Tułodziecki
od 48,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Mozarabowie i ich liturgia. Chrystologia rytu hiszpańsko-mozarabskiego

Piotr Roszak
od 44,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 2

Piotr Roszak, Waldemar Rozynkowski
od 36,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Rodzina sercem cywilizacji miłości. W 20. rocznicę "Listu do rodzin" św. Jana Pawła II

Zbigniew Wanat, Ireneusz Werbiński
od 38,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

O przyjaźni. II Dysputy Nawarryjskie w Toruniu

Piotr Roszak, Piotr Paweł Orłowski
od 30,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku

Agnieszka Wieczorek
od 92,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 1

Piotr Roszak, Waldemar Rozynkowski
od 32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Percepcja rzeczywistości a sakrament pokuty

Tomasz Huzarek
40,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Globalna kwestia społeczna. Wybrane zagadnienia z perspektywy nauczania społecznego Kościoła

Wiesław Łużyński
21,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 3: Teoria - praktyka - perspektywy

Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz
od 27,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Narracja i egzystencja. Genesis w hermeneutyce opowieści

Zdzisław Pawłowski
od 42,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne

Zbigniew Zarembski
od 54,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana

Dariusz Kotecki
od 56,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Treści teologiczno-liturgiczne formularza Mszy w dzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Marcin Olejniczak
od 26,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Zarys religioznawstwa i inne pisma

Korneliusz Piotr Tiele
od 22,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej

Joanna Kulwicka-Kamińska
od 46,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

U źródeł pamięci. O "zapominaniu" w historii, teologii i literaturze

Piotr Roszak
od 42,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

Kamila Baraniecka-Olszewska
od 36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

O miłości. Antologia

Marian Grabowski
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

U progu Camino. Przewodnik po kujawsko-pomorskim odcinku szlaku św. Jakuba

Tomasz Bielicki, Piotr Roszak
26,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury

Beata Bilicka
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Edukacyjny potencjał religii

Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski
56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Dar życia. W 25 rocznicę publikacji instrukcji "Donum vitae"

Zbigniew Wanat
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Namiętnie kochać świat. Teologia laikatu według św. Josemarii Escrivy (1902-1975)

Jan Perszon, Piotr Roszak
32,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Religie i religijność w świecie współczesnym

Marek Szulakiewicz
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 2: Klucz do wspólnej przyszłości

Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz
27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu "De regno"

Adam Machowski
72,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Sumienie w blasku Prawdy. Polska teologia sumienia XX wieku

Zbigniew Wanat
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Vita beata. Interpretacja pojęcia szczęścia ludzkiego w starożytności

Dariusz Zagórski
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Pedagogia agatologiczna. Studium hermeneutyczno-krytyczne projektu etycznego Józefa Tischnera

Danuta Wajsprych
40,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku

Tadeusz Lewandowski
66,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Wawrzyniec Gembicki jako biskup chełmińskiej i pomezańskiej diecezji wieczysty administrator (1600-1610)

Jerzy Karol Kalinowski
52,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

10 lat w służbie Bogu i ludziom. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2001-2011)

Dariusz Zagórski, Katarzyna Żaneta Sztylc
od 58,10 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Bioetyka personalistyczna wobec wyzwań biomedycyny

Zbigniew Wanat
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Veritas cum caritate - intellegentia cum amore

Czesław Rychlicki, Ireneusz Werbiński
82,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki teologiczne

Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele

Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Wiesław Kraiński
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Krzysztof Konecki
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Camino de Santiago - nie tylko droga. Historia i współczesność Szlaku św. Jakuba

Piotr Roszak
31,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen)

Dariusz Iwański
68,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Dialog chrześcijańsko-muzułmański, t. 1: Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania

Czesław Łapicz, Magdalena Lewicka
25,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Dwa pomniki - jedna historia. Jan Paweł II w Toruniu i Pamplonie / Dos monumentos - una historia. Juan Pablo II en Toruń y Pamplona

Aurelio Zuza, Piotr Roszak
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Jan Paweł II. Związki z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z okazji beatyfikacji

Jerzy Bagrowicz, Włodzimierz Karaszewski
70,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Hiob dla odważnych

Dariusz Iwański
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918-1939

Józef Dębiński
80,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Aleksander Kazimierz Bereśniewicz (1823-1902). Biskup kujawsko-kaliski (1883-1902)

Witold Kujawski
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Studium katechetyczno-pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego

Kazimierz Skoczylas
80,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w latach 1946-2006

Katarzyna Żaneta Sztylc
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Seges Ecclesiae. Eklezjalny wymiar męczeństwa w nauczaniu św. Augustyna

Tomasz Kaczmarek
36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Miserere mei, deus. Psalm 50 (51) w interpretacji św. Tomasza z Akwinu

Mirosław Mróz
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku)

Andrzej Radzimiński, Dariusz Karczewski, Zbigniew Zyglewski
40,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych

Mirosław Mróz
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Biblia w teologii fundamentalnej

Jan Perszon
26,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie (J 13, 13). Wychowanie w tradycji biblijnej późnożydowskiej i wczesnochrześcijańskiej

Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski
od 25,90 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Kościół w polskich katechizmach i podręcznikach do nauki religii dla dzieci i młodzieży w latach 1945-2001

Beata Bilicka
78,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II

Krzysztof Konecki
od 46,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Septem sidera. Poemat religijny Mikołajowi Kopernikowi przypisywany

Ireneusz Mikołajczyk, Mirosław Mróz
120,00 zł 84,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej

Jan Perszon
56,00 zł 39,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Genesis 1-3. Tekst, interpretacje, przemyślenia

Zdzisław Pawłowski
35,00 zł 24,50 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Ideał osobowości

Franciszek Sawicki
49,00 zł 34,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Ecclesia de oratione vivit. Kościół rodzi się na modlitwie

Jan Perszon
36,00 zł 25,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Kościół jako społeczność alternatywna

Michał Rychert
56,00 zł 39,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Reforma liturgii? Służba Boża w myśli teologicznej Josepha Ratzingera

Dorota Zalewska
29,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Antropologia filozoficzna - inspiracje biblijne

Andrzej Słowikowski, Marian Grabowski
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Jan Paweł II i Europa

Katarzyna Kalinowska, Barbara Brodzińska, Małgorzata Zamojska
od 4,92 zł
Książka
Nauki teologiczne

Książka w życiu Kościoła. Zbiór studiów

Tomasz Kruszewski
od 28,00 zł
Książka
Nauki teologiczne

Wdzięczność i zobowiązanie. Myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego

Czesław Kustra
od 23,80 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Struktury pośrednie pomiędzy jednostką ludzką a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła

Wiesław Łużyński
50,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej

Jerzy Bagrowicz
21,00 zł 14,70 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Królewski trakt cierpienia. Rzecz o Lisamarii Meirowsky z Grudziądza towarzyszce męczeńskiej drogi św. Edyty Stein

Mirosław Mróz
20,00 zł 14,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Zapoznane wymiary edukacji / Verkannte Dimensionen der Bildung. Polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne

Heumann Jurgen, Jerzy Bagrowicz, Jarosław Tomasz Michalski
50,00 zł 35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV stulecia w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna

Przemysław Nehring
30,00 zł 21,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Fides Quaerens Intellectum. Wiara poszukująca zrozumienia

Jerzy Bagrowicz, Mirosław Mróz
69,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Edukacja i religia jako źródło rozwoju egzystencjalno-kognitywnego

Jarosław Tomasz Michalski
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Edukacja, kultura, teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin

Ireneusz Werbiński, Krzysztof Konecki
98,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski w setną rocznicę urodzin

Ryszard Michalski
15,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Edukacja religijna

Jerzy Bagrowicz
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Biskupa Adolfa Piotra Szelążka koncepcja teologii

Leszek Zygner
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

O antropologii Jana Pawła II

Marian Grabowski
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Oblicza kryzysu w Biblii

Waldemar Chrostowski
25,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Mądrość życia. W szkole cnót chrześcijańskich

Mirosław Mróz
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Ślady obecności ojca Władysława Wołoszyna w naszym życiu

Bożena Słomińska
25,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Towarzyszyć wzrastaniu

Jerzy Bagrowicz
42,00 zł 29,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Świętowanie dnia Pańskiego. Ważniejsze zagadnienia prawno-teologiczne

Janusz Gręźlikowski
20,00 zł 14,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Wczesnochrześcijańskie źródła kanoniczno-liturgiczne. Przewodnik bibliograficzny

Wojciech Niedźwiecki
16,00 zł 11,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Słowa nadziei. Prośby Modlitwy Pańskiej

Mirosław Mróz
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie (Pwt 8,5). Studia z pedagogii biblijnej

Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski
29,00 zł 20,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Żydzi i chrześcijanie - wspólne dziedzictwo wiary

Michał Czajkowski
22,00 zł 15,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Problemy i zadania współczesnej hagiologii

Ireneusz Werbiński
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Ai soterias odoi. Model doskonalenia chrześcijańskiego w świetle ekshortacji pastoralnych Grzegorza z Nazjanzu

Dariusz Zagórski
35,00 zł 24,50 zł
Książka Wydanie papierowe
Nauki teologiczne

Jan Paweł II a religie świata

Jan Perszon
23,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.