Wiesława Limont, Bernadeta Didkowska

Edukacja artystyczna a metafora

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2251-7
Publication year:
2008
Pages number:
314
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Wiesława Limont, Bernadeta Didkowska

Edukacja artystyczna a metafora

Kategoria produktu:

W tomie pod tytułem "Edukacja artystyczna a metafora" zostały zamiesz­czone artykuły uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Edukacji Arty­stycznej EDUART „Metafora - Sztuka - Aktywność twórcza", która odbyła się 20-21 października 2005 roku w Toruniu.
Współczesne rozumienie metafory nie wiąże jej tylko z językiem werbalnym, z twórczością literacką, ale także z zagadnieniami związany­mi z procesami poznawczymi i myśleniem człowieka, z jego życiem co­dziennym, jako zdolność do dostrzegania podobieństwa pomiędzy różny­mi zjawiskami, obiektami i znaczeniami. Wszechobecność i różnorodność metafory oraz jej ważność dla procesu rozumienia informaqi wskazuje na konieczność badań nad tym fenomenem w znacznie szerszym zakresie, niż to było do tej pory. Metafora uważana jest przez wielu badaczy za jedną z najważniejszych właściwości procesu poznawczego człowieka, przenosi bowiem znaczenie i pozwala na natychmiastowe rozumienie złożonych zja­wisk w różnych systemach symbolicznych - zarówno werbalnych, jak i wi­zualnych, dźwiękowych, ruchowych i innych.
Wzrost zainteresowania tworzeniem i rozumieniem metafor związany jest zatem z jednej strony z docenianiem metafory jako środka przenoszą­cego znaczenie i pozwalającego na odkrywanie nowych sensów i znaczeń w wyrażeniach mniej lub bardziej znanych. Z drugiej strony zaś z siłą jej od­działywania w sferze poznawczej, okazuje się bowiem, że to, jak rozumiemy rzeczywistość, zależy od tego, jaką metaforą się posługujemy w stosunku do niej.

CZĘŚĆ I: Kultura współczesna a edukacja artystyczna
Andrzej Krzywka - Rola metafory w przezwyciężaniu struktury obcego /13
Ryszard Solik - Dylematy kształcenia artystycznego w kulturze transgresji /23
Jan Husar - Czas na zmiany w wychowaniu plastycznym w szkołach słowackich /33
Katarina Sokolova - Komunikacja wizualna i edukacja przez percepcję dzieła sztuki w galeriach sztuki i muzeach w kontekście kształcenia podstawowego /39

CZĘŚĆ II: Metafora w sztuce
Mirosława Moszkowicz - Dialog miejsc (land art, environmental art, eco art) / 47
Jolanta Dąbkowska-Zydroń - Metafora i metaforyczność v. nostalgia w sztuce / 55
Marzanna Morozewicz - Wizualne formy kobiecości w sztuce / 63
Marcin Jaworski - Implikacje edukacyjne dialektycznego negocjowania popularnych przekazów na przykładzie muzyki rap /73

CZĘŚĆ III Wymiary twórczości w edukacji
Aleksandra Tokarz, Magdalena Poznańska - Jedna czy wiele koncepcji twórczości? / 87
Beata Dyrda, Irena Przybylska - Emocjonalne i twórcze kompetencje nauczyciela a wspomaganie aktywności twór­czej uczniów / 101
Aleksandra Tokarz, Iwona Wysocka - Twórcze postawy a twórcze zachowania młodzieży - przyczynek do rozważań o metodach diagnozowania dyspozycji twórczych / 111
Jadwiga Roman - Asertywność i twórcza postawa młodzieży szkół artystycznych i liceów ogólno­kształcących/123

CZĘŚĆ IV: Poznawcze i terapeutyczne funkcje aktywności artystycznej dzieci i młodzieży
Maria Paula Stasiakiewicz - Twórczość profesjonalna i twórczość dziecka - obszary podobieństw i różnic. Pro­blem adaptywnego sensu artystycznej aktywności dziecka/135
Bernadeta Didkowska - Media elektroniczne a rysunek dzieci i młodzieży /145
Wiesław Karolak - Rysunek, rysunek w arteterapii/159
Wiesława Limont, Michaela Martinkovd - Osoby zdolne z zespołem Aspergera a myślenie wizualne /167

CZĘŚĆ V: Edukacja muzyczna w teorii i praktyce
Ewa Schreiber - Oglądanie muzyki. O roli metafor wizualnych w myśli o muzyce /185
Julia Kaleńska - Zjawisko tremy - od badań do praktyki: mechanizmy powstawania tremy i spo­soby radzenia sobie z nią / 193
Urszula Bissinger-Ćwierz - Kompetencje zawodowe nauczyciela szkoły muzycznej w aspekcie psycholo­gicznym/201
Wiesława A. Sacher - Twórczy aspekt słuchania muzyki przez dzieci o specjalnych potrzebach eduka­cyjnych/213

CZĘŚĆ VI: Znaczenie metafory w edukacji
Edyta M. Nieduziak - Haiku - czy tylko literacka forma wolnej ekspresji? /223
Monika Just - Metafora w działaniu - rozwijanie zdolności twórczego obrazowania świata /233
Beata Sufa - Metafora w języku uczniów szkoły podstawowej/ 243
Anna Zadęcka-Cekiera - Określenia metaforyczne w języku uczniów klas III-VI szkoły podstawowej/253
Sylwia Bartosik - Drama - metaforyczne przedstawienie otaczającej rzeczywistości, rozwijające wy­obraźnię i aktywność twórczą/259

CZĘŚĆ VII: Metodyczne problemy edukacji artystycznej
Lidia Długołęcka-Pinkwart - Komplementarność sztuki w dydaktyce szkoły artystycznej w Zakopanem /269
Jorun Retvik - Sztuka jako narzędzie w międzynarodowej współpracy szkół. Uczenie się w epoce cyfrowej /281
Roman Fawłowski - Poezja i plastyka w edukacji szkolnej - trwały związek czy przelotny romans?.... /295
Janina Florczykiewicz - Dziecko jako odbiorca sztuki - specyfika percepcji dzieła plastycznego/305

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum