• Home
 • Literaturoznawstwo
 • "Omawiacze, laurkodawcy", publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach "Wiadomości" w latach 1946-1956

Rafał Moczkodan

"Omawiacze, laurkodawcy", publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach "Wiadomości" w latach 1946-1956

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3100-7
Publication year:
2013
Pages number:
436
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Archiwum Emigracji
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Rafał Moczkodan

"Omawiacze, laurkodawcy", publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach "Wiadomości" w latach 1946-1956

Kategoria produktu:

WSTĘP / 7

Rozdział I. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE / 10
1. Ramy czasowe / 11
2. Krytyka literacka i dobór tekstów / 18

Rozdział II. „WIADOMOŚCI” I ICH SYTUACJA W LATACH 1946–1956 / 29
1. Tło historyczne / 29
2. Miejsce „Wiadomości” / 35
3. Ideowy kształt pisma / 43
4. Literatura na łamach „Wiadomości” / 55
5. Opinie o „Wiadomościach” / 66

Rozdział III. MIECZYSŁAW GRYDZEWSKI I POLITYKA REDAKCYJNA / 72
1. Głosy o Grydzewskim / 72
2. Kryterium „drukowalności” tekstu i jego miejsce w piśmie / 75
3. Kryteria literackie / 82
4. „Pismo robi się samo” / 87
5. Pozyskiwanie recenzji / 91

Rozdział IV. KRYTYKA W „WIADOMOŚCIACH” – KONTEKSTY I PUNKTY ODNIESIEŃ / 109
1. Pion ideowy pisma a zadania literatury i krytyki / 109
2. Wspólne cele, różne metody / 125
3. Życie literackie – między rejestracją a animacją / 140
4. Rubryki / 160
5. Zapowiedzi, przedpłaty, prenumerata i reklama / 167
5.1. Zapowiedzi / 167
5.2. Przedpłaty / 169
5.3. Prenumerata / 172
5.4. Reklama / 175
6. Listy do redakcji / 179
7. Recenzje i szkice, czyli trochę statystyki / 186

Rozdział V. „RODOWÓD SWÓJ CZERPIĄ, JAK DON KICHOT, Z MITÓW I TRWAJĄ – JAK MITY”
– OBRAZ LITERATURY POLSKIEJ SPRZED 1939 ROKU / 192
1. Adam Mickiewicz / 193
2. Stefan Żeromski / 210
3. Henryk Sienkiewicz / 220
4. Bolesław Prus / 226
5. Inni autorzy / 234

Rozdział VI. „CHODZI JEDNAK O ZACHOWANIE PROPORCJI” –
KRYTYCZNA RECEPCJA LITERATURY KRAJOWEJ / 242
1. Prace naukowe i popularnonaukowe /243
1.1. Historia literatury / 243
1.2. Historia / 254
1.3. Inne prace / 258
2. Literatura piękna / 262
2.1. Proza / 262
2.2. Biografie i wspomnienia / 281
2.3. Poezje / 284
3. Szkice i artykuły dotyczące „odwilży” / 287

Rozdział VII. „POLSKA KSIĄŻKA, KTÓRA NAS WIĄŻE Z OJCZYZNĄ
I TOWARZYSZY NA TUŁACZCE” – TEKSTY KRYTYCZNE POŚWIĘCONE LITERATURZE EMIGRACYJNEJ / 293
1. Poezja / 294
2. Proza / 302
2.1. II wojna światowa / 302
2.2. Emigracja – kraj – polskość / 316
2.3. Inne / 326
3. Prace naukowe / 332

Rozdział VIII. „POMIJA Z PREMEDYTACJĄ ABSOLUTNIE WSZYSTKO,
CO DOTYCZY STOSUNKÓW POLSKO-SOWIECKICH” – OPINIE KRYTYKI O LITERATURZE ZACHODNIEJ / 345
1. II wojna światowa i powojenny układ sił / 347
2. Prace naukowe / 361
3. Literatura piękna / 368

ZAKOŃCZENIE / 396
BIBLIOGRAFIA / 410
INDEKS NAZWISK / 420
 • dr hab. Wacław Lewandowski, prof. UMK

  W dotychczasowym piśmiennictwie na temat Drugiej Emigracji brak prac o ambicjach syntetyzujących dotyczących krytyki literackiej. Dominują studia poświęcone poszczególnym krytykom, ich zapatrywaniom, zainteresowaniom, sympatiom i antypatiom literackim. Dr Rafał Moczkodan jako pierwszy próbuje ogarnąć emigracyjne piśmiennictwo krytycznoliterackie szerzej, co nie znaczy, że bez pewnych ograniczeń. Stanąwszy w obliczu ogromu materiału, musiał zdecydować się na radykalną selekcję. Wybrał „Wiadomości”, jako najważniejszy tygodnik literacki emigracji, ramy czasowe zamknął w granicach 1946–56 i – choć ta końcowa cezura z punktu widzenia logiki rozwoju literatury emigracyjnej może budzić wątpliwości – takie ograniczenie materiału było z pewnością decyzją słuszną. Dzięki niemu Moczkodan mógł stworzyć syntezę pewnej całości – krytycznoliterackiego piśmiennictwa londyńskiego pierwszego powojennego okresu polskiej emigracji niepodległościowej. W tym rozumieniu praca ma charakter pionierski
 • prof. dr hab. Marian Kisiel

  Lektura monografii Rafała Moczkodana jest wielowątkowa. Historyczno-literacka, kiedy autor dokonuje rekonstrukcji stanowiska polskiej emigracji wobec pisarzy z kanonu lekturowego (Mickiewicz, Sienkiewicz, Prus, Żeromski i inni), kiedy odnotowuje reakcję pisma na twórczość powstającą na emigracji i w kraju, kiedy wreszcie punktuje „polonocentryczny” stosunek do literatury powstającej na Zachodzie; kulturologiczna (z zakresu kultury literackiej, rozumianej jako system produkcji, dystrybucji i reemisji znaczeń), kiedy badacz pokazuje funkcjonowanie pisma w systemie instytucji życia literackiego emigracji oraz w kontekście środowiskowych napięć, nacisków i samozwrotności polityki redakcyjnej pisma; historyczno-polityczna, kiedy oceny kultury (również literackiej) przekłada na system światopoglądowo-ideowy polskiej emigracji niepodległościowej po II wojnie światowej. To wszystko są ważne i konieczne problemy.
 • dr Marcin Lutomierski

  Podsumowując, chciałbym podkreślić, że książka Rafała Moczkodana zasługuje na uznanie z dwóch istotnych powodów. Po pierwsze, jest bardzo dobrze udokumentowana: wszystkie zaprezentowane opinie i tezy znajdują uzasadnienie w bogatej podstawie źródłowej (obejmującej nie tylko tek - sty krytycznoliterackie), w której autor jest znakomicie zorientowany. A po drugie, rozprawa ta została napisana w sposób niezwykle precyzyjny i inte - resujący, co sprawia, że jest również formą zachęty do kontynuacji badań nad krytyką i publicystyką literacką w kręgu „Wiadomości”. Z inspiracji książką „Omawiacze, laurkodawcy” powstaną / mogłyby powstać zarówno osobne monografie najważniejszych krytyków i publicystów, jak i edycje ich tekstów.
  Fragment recenzji: Krytyka "Wiadomości", "Tematy i Konteksty" 2015, nr 5(10)
  http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/tematy_i_konteksty_10/33_lutomierski.pdf
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum