• Home
  • Socjologia
  • „Empowerment” w polityce społecznej. Koncepcja „women’s empowerment” jako kategoria wyjaśniająca aktywność kobiet w Polsce

Sabina Bieniecka, Krzysztof Piątek

„Empowerment” w polityce społecznej. Koncepcja „women’s empowerment” jako kategoria wyjaśniająca aktywność kobiet w Polsce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4797-8
Publication year:
2022
Pages number:
316
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4798-5
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4798-5

49,00 zł

miękka

Sabina Bieniecka, Krzysztof Piątek

„Empowerment” w polityce społecznej. Koncepcja „women’s empowerment” jako kategoria wyjaśniająca aktywność kobiet w Polsce

Kategoria produktu:

W niniejszym opracowaniu chcieliśmy ukazać skomplikowany świat relacji między kategorią empowerment a polityką społeczną, koncentrując się na aspektach teoretycznych (terminologicznych, koncepcyjnych itd.), głównie z obszaru socjologii i polityki społecznej, odnosząc je do niektórych wymiarów praktyki społecznej w Polsce, przede wszystkim dotyczących systemu pomocy społecznej i rynku pracy. Niezmiernie ważny jest także aspekt badawczy w postaci analizy wyników badań terenowych, dotyczących uwarunkowań i specyfiki aktywności kobiet w Polsce […].

Przedmiotem drugiej części książki jest koncepcja women’s empowerment, głównym celem zaś ukazanie przydatności tej koncepcji w analizach aktywności młodych kobiet w Polsce i próba określenia wskaźników women’s empowerment, które mogą okazać się niezbędne w dalszych analizach zjawiska. W szczególności zaś:

1. Ukazanie wyborów jako kluczowej kategorii analizy pozwalającej na opisanie dynamiki i złożoności czynników wpływających na mniejszą aktywność kobiet.
2. Opisanie wpływu otoczenia na decyzje, wartości za nimi stojące, cele i zadania stereotypowo przypisane mężczyznom i kobietom (w postrzeganiu kobiet).
3. Ukazanie spektrum możliwych zmiennych, które w postrzeganiu kobiet wpływają na możliwość podejmowania przez nie autonomicznych decyzji (subiektywnie postrzegana struktura możliwości).
4. Ukazanie dynamiki relacji zachodzących między czynnikami z poziomu podmiotowości a czynnikami z poziomu struktury możliwości podczas dokonywania przez kobiety ważnych wyborów życiowych.
5. Eksploracja postrzeganego przez kobiety zakresu posiadanej przez nie kontroli (władzy) nad własnym życiem i podejmowanymi decyzjami. Poziom empowerment młodych kobiet w Polsce:
– w wymiarze podmiotowości – zasoby, wskaźniki podmiotowości,
– w wymiarze struktury możliwości – instytucje: wskaźniki struktury możliwości.

Ze Wstępu

 

Wstęp / 9

Część pierwsza. Empowerment i polityka społeczna

Rozdział 1
Koncepcja empowerment / 21
1.1. Wprowadzenie – kontekst powstania koncepcji empowerment / 21
1.2. Zagadnienia definicyjne / 30
1.3. Empowerment jako proces i jego rezultat. Poziomy empowerment / 43
1.4. Wymiary składowe empowerment / 49
1.4.1. Podmiotowość (agency) / 52
1.4.2. Struktura możliwości (opportunity structure) / 55
1.4.3. Relacje między podmiotowością a strukturą możliwości. Wyjaśnianie poziomu empowerment / 56
1.5. Krytyka koncepcji empowerment / 61

Rozdział 2
Wielość podejść interpretacyjnych dotyczących polityki społecznej / 65
2.1. Próba zdefiniowania polityki społecznej / 65
2.2. Pojęcia zbliżone / 69
2.3. Polityka społeczna a praca socjalna / 76
2.4. Przydatność koncepcji empowerment do analiz w polityce społecznej i pracy socjalnej / 79

Rozdział 3
Nowe rozwiązania w pomocy społecznej wykorzystujące model empowerment / 89
3.1. Pomoc społeczna w okresie transformacji w Polsce / 89
3.2. Empowerment i zarządzanie underclass – modele aktywizacji w pomocy społecznej / 96
3.3. O środek Readaptacyjny „Mateusz” jako przykład implementacji modelu empowerment do pomocy postpenitencjarnej w Polsce / 102

Część druga. Koncepcja women’s empowerment jako kategoria wyjaśniająca aktywność kobiet w Polsce

Rozdział 4
Aktywność kobiet w Polsce oraz czynniki ją kształtujące / 111
4.1. Różnice w pozycji kobiet i mężczyzn / 111
4.2. Regulacje służące wyrównywaniu aktywności kobiet i mężczyzn – kontekst prawny / 115
4.2.1. Gender mainstreaming / 115
4.2.2. Road maps – mapy drogowe / 119
4.2.3. Ramy prawno-instytucjonalne kształtujące sytuację kobiet w Polsce / 121
4.3. Analiza sytuacji kobiet w Polsce i na świecie w świetle danych ekonomicznych i zawodowych / 122
4.4. Sfera ekonomiczna i gospodarcza / 124
4.4.1. Wskaźniki aktywności zawodowej kobiet i ich wyborów zawodowych / 128
4.4.1.1. Aktywność zawodowa kobiet / 128
4.4.1.2. Bezrobocie wśród kobiet / 130
4.4.1.3. Bierność zawodowa / 131
4.4.1.4. Zatrudnienie kobiet. Kobiety pracujące / 134
4.4.2. Wybory zawodowe kobiet / 135
4.4.2.1. Główne mechanizmy dyskryminacji kobiet na rynku pracy i mechanizmy utrzymywania status quo / 137
4.4.2.2. Różnice w wynagrodzeniu / 138
4.4.2.3. Godzenie życia zawodowego z rodzinnym a wybory zawodowe i aktywność ekonomiczna kobiet / 142
4.4.2.3.1. Opieka nad dziećmi / 146
4.4.2.3.2. „Dwa etaty” kobiet. Podział na pracę produkcyjną i niezarobkową pracę wykonywaną na rzecz gospodarstwa domowego / 152
4.5. Sfera polityczna. Przyczyny mniejszej aktywności kobiet w sferze politycznej / 155

Rozdział 5
Empowerment: operacjonalizacja koncepcji women’s empowerment / 163
5.1. Wstęp. Obszary problemowe wpływające na poziom empowerment / 163
5.2. Specyfika problemów w pomiarze women’s empowerment / 169
5.3. Operacjonalizacja empowerment. Wyznaczanie wskaźników / 170
5.3.1. Kontekst wyboru wskaźników i zalecenia / 170
5.3.2. Problemy, wyzwania i przeszkody w mierzeniu empowerment / 171
5.3.3. Podejście Commission on Women and Development / 174
5.3.4. Podejście do pomiaru women’s empowerment stosowane przez CARE w Strategic Impact Inquiry / 178
5.4. Relacje i zależności między podmiotowością i strukturą możliwości / 183
5.5. Możliwe wskaźniki empowerment z poziomu podmiotowości / 186
5.6. Obszary poszukiwania wskaźników empowerment z poziomu struktury możliwości. Instytucje / 187
5.6.1. Domena państwa / 187
5.6.2. Domena rynku (ekonomiczna) / 189
5.6.3. Domena społeczna / 189

Rozdział 6
Wartość eksplanacyjna koncepcji empowerment w wyjaśnianiu wyborów kobiet w kontekście polskim / 191
6.1. Czynniki wpływające na procesy decyzyjne kobiet i ich plany. Model socjalizacji w rodzinie pochodzenia / 194
6.2. Różnice w wyborach dokonywanych przez mężczyzn i kobiety (subiektywna perspektywa kobiet). Konflikt ról / 212
6.3. Czynniki wpływające na wybory kobiet. Poziom empowerment badanych kobiet / 225
6.4. Podsumowanie. Czynniki wpływające na autonomiczność decyzji podejmowanych przez kobiety – czynniki oddziałujące na proces empowerment. „Dostępność” różnych wyborów życiowych dla kobiet i mężczyzn (w subiektywnej ocenie kobiet) / 251

Zakończenie / 271
1. Empowerment – polityka społeczna / 271
2. Women’s empowerment – propozycja wskaźników pomiaru / 275
2.1. Wybory jako kluczowa kategoria analizy pozwalającej na opisanie dynamiki i złożoności czynników wpływających na mniejszą aktywność kobiet / 278
2.2. Propozycja zestawu możliwych wskaźników empowerment kobiet w kontekście polskim / 281
3. Refleksje końcowe / 284

Bibliografia / 289
Akty prawne / 305
Aneksy / 307
Aneks 1: Scenariusz wywiadu / 309
Aneks 2: Charakterystyka badanych kobiet / 313

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum