• Home
  • Historia nowożytna
  • Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa

Mariusz Wołos, Jarosław Kłaczkow, Zbigniew Karpus (red.)

Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
832-31-195-2-
Publication year:
2005
Pages number:
1258
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

148,40 zł

Twarda

Mariusz Wołos, Jarosław Kłaczkow, Zbigniew Karpus (red.)

Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa

Spis treści

Tabula gratulatoria; Słów kilka o Jubilacie; Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Wojciechowskiego. Czasy niewoli: Ryszard Bender: Liga Pokoju i Wolności - związki z nią Polaków w XIX wieku; Edward Czapiewski: Pomorze i Wielkopolska na kartach "Rachunków" J. I. Kraszewskiego; Grażyna Gzella: Redaktor Stanisław Rożanowicz contra kanonik Oton Kunert (Proces "Gazety Grudziądzkiej" z 1901 roku); Jacek Gzella: W sprawie zamachu na Radę Regencyjną w 1918 roku - z dziejów prowokacji politycznej; Janusz Karwat: Plan opanowania ziem polskich zaboru pruskiego w 1918-1919 roku; Janusz Kutta: "Emigranci" naukowi z Prus Zachodnich (Królewskich) do Królestwa Polskiego i Galicji w latach 1772-1918; Tomasz Łaszkiewicz: Pamięć historyczna kujawskiego rodu von Wilamowitz-Moellendorff; Wiktor Pepliński: Postulaty, instrukcje, apele, hasła, nakazy narodowe na łamach polskiej prasy pomorskiej na początku XX wieku; Andrzej Romanów: Kaszubi i Kaszuby w problematyce pelplińskiego "Pielgrzyma" 1869-1920; Ralph Schattkowsky: Westpreussen als Gegenstand neuerer Nationalismusforschung; Kazimierz Wajda:Maturzyści Gimnazjum Kwidzyńskiego (1842-1914) i Gimnazjum Chojnickiego(1883-1913). Pochodzenie społeczne i wybór kierunku studiów; Szczepan Wierzchosławski: Wybory do parlamentu niemieckiego w okręgu toruńsko-chełmińsko-wąbrzeskim w latach 1871-1914; Edward Włodarczyk: Uwarunkowania życia codziennego w pruskich miastach portowych w XIX wieku (do 1914 roku). Polska Niepodległa: Zdzisław Biegański: Wybory uzupełniające do Sejmu Ustawodawczego na Pomorzu 2 maja 1920 roku; Tadeusz Bogalecki: Stowarzyszenia byłych legionistów polskich w latach 1918-1930. Geneza i władze naczelne; Andrzej Cieśla: Związek Nauczycielstwa Polskiego i jego poprzednicy na Pomorzu w latach Drugiej Rzeczypospolitej; Zbigniew Dworecki: Geneza chadeckiej formacji politycznej w byłej dzielnicy pruskiej po pierwszej wojnie światowej; Przemysław Hauser: Posłowie niemieccy w Sejmie Ustawodawczym w okresie luty 1919-czerwiec 1920 roku; Krzysztof Kania:Charakterystyka członków oraz polityka pierwszego w dziejach Angliigabinetu Partii Pracy w opinii poselstwa polskiego w Londynie; Zbigniew Karpus: Problem Litwy Środkowej podczas obrad Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej (październik 1920 - kwiecień 1922); Zbigniew Kudrzycki: Wojna polsko-bolszewicka na pograniczu Prus Wschodnich i Mazowsza; Stanisław Kunikowski: Wkład społecznego ruchu naukowego w rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1918-1939; Ryszard Michalski: System bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w pomorskiej myśli politycznej w latach 1920-1939; Andrzej Misiuk: Organizacja działania polskich służb specjalnych na terenie Wolnego Miasta Gdańska w okresie międzywojennym; Marian Mroczko: Stanisław Kozicki wobec problemów bezpieczeństwa Polski w latach 1919-1926; Przemysław Olstowski:Związek Naprawy Rzeczypospolitej na Pomorzu w latach 1926-1928.Przyczynek do dziejów obozu pomajowego w województwie pomorskim; Grzegorz Radomski: Ochrona kultury narodowej w koncepcjach obozu narodowego w Polsce 1918-1939; Waldemar Rozynkowski: Porucznik Leopoldyna Stawecka (l 896-1933) - w zakonie siostra Eligia. Szkic biograficzny; Aleksander Smoliński: Mobilizacja 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Marzec-sierpień 1939 roku; Katarzyna Tomkowiak:Biblioteka Bractwa Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii PannyKrólowej Korony Polskiej w Podgórzu k. Torunia w latach 1929-1939; Roman Wapiński: Realia i wyobrażenia. O przyczynach przeceniania siły Polski przez środowiska rządzące w latach trzydziestych XX wieku; Mieczysław Widernik: Inteligencja gdyńska w okresie międzywojennym; Emilian Wiszka: Oddział Ukraińskiego Komitetu Centralnego w Toruniu (1927-1939); Witold Wojdyło: Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1926. W rzeczywistości totalitarnej: Tomasz Chinciński: Kryzys bydgoski, Operacja o kryptonimie "Sesja"; Bogdan Chrzanowski:Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu w latach 1939-1945 w świetlerelacji jego uczestników (na tle badań historycznych 2003 r.). Wybranezagadnienia; Mirosław Golon: Dyplomaci Stalina - radzieccy ambasadorowie w Polsce i Czechosłowacji w okresie stalinowskim (1945-1955); Karol Grünberg, Bolesław Sprengel: Jewhen Konowalec - żołnierz i polityk ukraiński; Dariusz Jarosz: Dyskusja na temat sytuacji Żydów w Polsce w Radzie Europy w 1969 roku; Włodzimierz Jastrzębski: Niemieckie plany przesiedleńcze w okupowanej Europie w latach drugiej wojny światowej; Katarzyna Kącka:Stanowisko Polski w sprawie Niemiec na konferencji zastępców ministrówspraw zagranicznych w Londynie. Styczeń - luty 1947 roku; Ryszard Kozłowski: Popaździemikowe reminiscencje - kluby i strajki w województwie bydgoskim; Władysław Kubiak: Obóz odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Lubrańcu w 1945 roku; Wojciech Materski: ZSRR wobec polsko-czechosłowackiego sporu terytorialnego (1944-1947); Mieczysław Nurek:Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii po zakończeniu drugiej wojnyświatowej. Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia w ocenieInspektorów Generalnych - gen. dyw. S. Kopańskiego i gen. bryg. Z.Łakińskiego; Bronisław Pasierb: Tragiczny los negocjatora rosyjsko-niemieckich układów 1939 roku; Maria Pasztor: Wizyta de Gaulle'a w Polsce (6-12 września 1967 r.). Między mitem a rzeczywistością; Mirosław Piotrowski: Wokół akcji NSZ na Wierzchowiny - 6 czerwca 1945 roku; Wojciech Polak: "Zadyma", której nie było. O pewnej akcji prewencyjnej toruńskiej milicji i Służby Bezpieczeństwa w 1981 roku; Kazimierz Przybyszewski:Zamordowani przez Niemców za wypełnienie obowiązku żołnierskiego.Proces kapitana Jana Drzewieckiego i jego podkomendnych przedhitlerowskim Sądem Specjalnym w Bydgoszczy; Henryk Składanowski: Sowiecki system szkolny w latach 1917-1958; Andrzej Skrzypek: Peregrynacje Bolesława Bieruta do Moskwy (po 22 lipca 1944 r.); Ryszard Sudziński: Polska Akcja Katolicka w Wielkiej Brytanii wobec stalinizacji Kościoła katolickiego w Polsce na początku lat pięćdziesiątych; Jan Sziling, Iwona Urbańska: Ludność cygańska w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 1939-1945; Maria Wanda Wanatowicz:"Akcja łączenia rodzin" pomiędzy PRL a RFN w opiniach ówczesnychpolskich służb bezpieczeństwa i środowisk publicystycznych naprzykładzie Górnego Śląska (1956-1959); Wojciech Wrzesiński: Idea niepodległości w Ruchu Oporu bez Wojny i Dywersji "Wolność i Niezawisłość" (1945-1948). Wśród sąsiadów: Zbigniew Girzyński: Polityka zagraniczna Francji w latach 1944-1950; Daniel Kawa: Polsko-niemiecka współpraca w zakresie wojskowości po wstąpieniu Polski do NATO; Michał Klimecki: Bolszewicy w Galicji w 1920 roku; Teresa Kulak:Górny Śląsk i Pomorze w antypolskiej propagandziepolityczno-gospodarczej władz wrocławskich u progu lat trzydziestych XXwieku; Dorota Michaluk: Rozmowy o przebiegu granicy państwowej pomiędzy Białoruską Republiką Ludową a Ukraińską Republiką Ludową wiosną 1918 roku; Tomasz Rabant: Niemiecki Konsulat Honorowy w Gdyni w latach 1936-1939; Waldemar Rezmer: Małe państwa bałtyckie 1918-1940. Próby sojuszy wojskowych; Włodzimierz Stępiński:Sytuacja w rolnictwie Pomorza Zachodniego w 1917 roku w świetle "Bundder Landwirthe für Pommern. Amtliches Blatt der Provinzial-Abtheilung"- regionalnego organu Związku Rolników; Jan Paweł Wiśniewski: Odrębny Batalion Litewski im. Witolda Wielkiego przy 5 Dywizji Strzelców Polskich. W kręgu religii i problemów wyznaniowych: Elżbieta Alabrudzińska: Kościoły protestanckie wobec powrotu ziem zaboru pruskiego do Macierzy; Ks. Józef Dębiński: Kościół rzymskokatolicki wobec wyborów politycznych w Polsce; Stanisław Gajewski: Życie i działalność ks. Aleksandra Iwanickiego 1903-1980 (Z Wołynia nad Zalew Wiślany); Jarosław Kłaczkow: Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu w latach 1945-2004; Piotr Kurlenda: Towarzystwo św. Wincentego a Paulo w Drugiej Rzeczypospolitej; Zofia Waszkiewicz: Rabinat w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej; Leszek Zygner: Rektorzy Akademii Duchownej w Petersburgu. V aria: Andrzej Bogucki: Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Trzeciej Rzeczypospolitej; Józef Borzyszkowski:Na marginesie nieznanej "Monografii Konarzyn" Antoniego Narlocha(1888-1959). Przyczynek do dziejów oświaty na Pomorzu i biografii JanaBuchholza (l851-1930) - burmistrza i współautora monografii StarogarduGdańskiego; Janusz Jasiński: Z życia Adolfa Kayki, syna mazurskiego poety; Sławomir Kalembka: Dziennik japoński (23 lutego-29 kwietnia 1991 r.); Janusz Małłek: Miejsce Polski w dziejach Europy; Joanna Marszałek-Kawa:Wokół wyborów do Parlamentu Europejskiego VI kadencji w Polsce. Ocenadziałań partii politycznych oraz preferencji elektoratu; Mariusz Wołos:Józef Beck jako uczeń Cesarsko-Królewskiej I Szkoły Realnej w Krakowiew latach 1908-1912 (Przyczynek do biografii); Wykaz ważniejszychskrótów; Indeks nazwisk

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum